• SSK TARAFINDAN AÇILAN RÜCU DAVASININ HAK SAHBİNİN AÇTIĞI DAVAYI BEKLEMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  506 S.SSK/24
  818 S.BK/41-45

  T.C.
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ                                                                        

  Esas No: 2005/118
  Karar No: 2005/2039
  Tarihi: 07.03.2005         

  l SSK TARAFINDAN AÇILAN RÜCU DAVASININ HAK SAHBİNİN AÇTIĞI DAVAYI BEKLEMESİ
  l RÜCU DAVASININ DERDEST OLMASI
  l HAK SAHBİNİN AÇTIĞI DAVANIN BEKLEMESİ

  ÖZETİ: Kural olarak SSK tarafından açılan rücu davalarında hak sahiplerinin iş mahkemesinde açtığı tazminat davasının sonucunun beklenmesi gerekir. Ancak, somut olaydaki iddia ve savunmaya uygun olarak aynı olay ile ilgili rücu davasının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 10 Hukuk Dairesi’nin 4.10.1997 gün ve 1997/7531 E-7682 K sayılı bozma karalında, maluliyetin artışında SSK/nun tedavi kusurunun olup olmadığı konusunda araştırma yapılmadan hüküm kurulması bozma nedeni yapılmıştır. Rücu davası derdest olduğuna göre bu dosyaya özgü olmak üzere 10. Hukuk Dairesinin araştırılmasını istediği husus davamıza da etkili olacağından bu dava sonucunun beklenmesi gerekir.

  DAVA: Davacı, iş kasası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin, süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Mesut Balcı tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
  Mahkemece davacının %39 maluliyetinde tamamen işveren sorumlu tutularak sonuca gidilmiş ise de eksik araştırma ve inceleme nedeniyle bu sonuç yerinde olmamıştır.
  Kural olarak SSK tarafından açılan rücu davalarında hak sahiplerinin iş mahkemesinde açtığı tazminat davasının sonucunun beklenmesi gerekir. Ancak, somut olaydaki iddia ve savunmaya uygun olarak aynı olay ile ilgili rücu davasının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 10 Hukuk Dairesi’nin 4.10.1997 gün ve 1997/7531 E-7682 K sayılı bozma karalında, maluliyetin artışında SSK/nun tedavi kusurunun olup olmadığı konusunda .araştırma yapılmadan hüküm kurulması bozma nedeni yapılmıştır. Rücu davası derdest olduğuna göre bu dosyaya özgü olmak üzere 10. Hukuk Dairesinin araştırılmasını istediği husus davamıza da etkili olacağından bu dava sonucunun beklenmesi gerekir. Rücu dosyasında bu dava sonucunun beklenmesine karar verilmiş olması halinde İse rücu davası ile ilgili dosya getirtilerek anılan hususta inceleme yapılarak maddi olgu ortaya konmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir.Eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve sair yönleri incelenmeksizin hüküm taraflar yönünden bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edenlere iadesine 7.3.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ