• SSK RÜCU DAVALARINDA SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DIŞINDAKİ SORUMLU-LARIN TEMERRÜDE DÜŞÜRMESİNE GEREK OLMAMASI

  İlgili Kanun / Madde
  506 S.SSK/39

  T.C
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ 

  Esas No.   2005/9506
  Karar No:  2005/11912
  Tarihi:       21.11.2005                               

  l SSK RÜCU DAVALARINDA SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DIŞINDAKİ SORUMLU-LARIN TEMERRÜDE DÜŞÜRMESİNE GEREK OLMAMASI

  ÖZETİ: Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu 506 sayılı Kanunun 39. maddesine göre rücu davası açmıştır. Zararlandırıcı sigorta olayı nedeniyle sigortalı ve sigortalının hak sahiplerine yapılan harcamaların sarf ve ödeme tarihinden itibaren faiz isteme hakkı vardır. Kusurlu ve suç sayılır eylemleriyle Kurum harcamalarına neden olan sigorta şirketleri dışındaki davalıların temerrüde düşürülmesine gerek yoktur.

  DAVA: Davacı, trafik iş kazası sonucu geçici iş görmezlik durumuna giren sigortalılara yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hükmün, davacı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Mehmet Şahin tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  1- Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin taktirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre mahkemenin davalı sigorta şirketleri hakkında verdiği karara..... onanmasına.
  2- davacı Sosyal Sigortalar Kurumu vekilinin hükmün diğer davalılar yönünden faiz alacağının reddine ilişkin temyiz incelemesine gelince;
  Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu 506 sayılı Kanunun 39. maddesine göre rücu davası açmıştır. Zararlandırıcı sigorta olayı nedeniyle sigortalı ve sigortalının hak sahiplerine yapılan harcamaların sarf ve ödeme tarihinden itibaren faiz isteme hakkı vardır.Kusurlu ve suç sayılır eylemleriyle Kurum harcamalarına neden olan sigorta şirketleri dışındaki davalıların temerrüde düşürülmesine gerek yoktur. Mahkemece sarf ve ödeme tarihlerinden itibaren asıl alacağın ödendiği 16.08.2002 tarihine kadar işleyen yasal faize hükmedilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı olduğu şekilde kısmen kabule karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O hâlde, davacı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 21.11.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ