• SSK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNDEKİ İŞVERENLE KIDEM TAZMİNATINI ÖDEME TALİMATI VEREN İŞVERENİN FARKLI OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/2,7,11
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/20412
  Karar No: 2006/5841
  Tarihi:      09.03.2006

  l SSK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNDEKİ İŞVERENLE KIDEM TAZMİNATINI ÖDEME TALİMATI VEREN İŞVERENİN FARKLI OLMASI
  l İŞÇİNİN GERÇEK İŞVERENİNİN İKİ İŞVEREN ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ
  l EKSİK  İNCELEME

  ÖZETİ: Dosyada mevcut SSK ve giriş bildirgesi dava dışı Sifaş AŞ. tarafından verilmişse de; davalı Yeşim Tekstil AŞ. tarafından Finans Bank'a yazılan 12.6.2003 günlü yazıda davacıya kıdem tazminatının şirketin anılan hesabından ödenmesi istenmiştir. Davacıya ait sigorta sicil dosyaya işyeri dosyası, ödeme belgeleri celp edilmeden tarafların mevcut tanıkları dinlenmeden davacının hangi işverene ait işyerinde fiilen çalıştığı, iş akdinin hangi işverenle kurulduğu işverenler arasında alt-üst işveren ilişkisi bulunup bulunmadığı hizmet akdi devri veya ödünç iş ilişkisi olup olmadığı belirlenmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde husumet sebebiyle davanın reddedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, ücret ve ikramiye, fark alacakları ile kıdem tazminatı faiz alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı husumetten reddetmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı Yeşim Tekstil AŞ. işyerinde adı geçen davalının işçisi olarak çalıştığını hizmet akdinin tazminatları Yeşim Tekstil tarafından ödenerek feshedildiğini iddia ederek fark kıdem, ihbar, ücret, ikramiye farkı ile kıdem tazminatı işlemiş faiz isteğinde bulunmuştur. Davalı ise davacı ile aralarında iş akdi olmadığını, davacının dava dışı Sifaş AŞ.nin işçisi olduğunu bu nedenle davanın husumet nedeniyle reddi isteğinde bulunmuştur.
  Mahkemece savunmaya değer verilerek davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmiştir.
  Dosyada mevcut SSK ve giriş bildirgesi dava dışı Sifaş AŞ. tarafından verilmişse de; davalı Yeşim Tekstil AŞ. tarafından Finans Bank'a yazılan 12.6.2003 günlü yazıda davacıya kıdem tazminatının şirketin anılan hesabından ödenmesi istenmiştir. Davacıya ait sigorta sicil dosyaya işyeri dosyası, ödeme belgeleri celp edilmeden tarafların mevcut tanıkları dinlenmeden davacının hangi işverene ait işyerinde fiilen çalıştığı, iş akdinin hangi işverenle kurulduğu işverenler arasında alt-üst işveren ilişkisi bulunup bulunmadığı hizmet akdi devri veya ödünç iş ilişkisi olup olmadığı belirlenmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde husumet sebebiyle davanın reddedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 9.3.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ