• SÖZLEŞMELİ (4/C) STATÜSÜNE GEÇMEK İÇİN İSTİFA

  YARGITAY
  Hukuk Genel Kurulu
     
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/9-119
  2007/119
  07.03.2008
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17
  1475 S.İşK/14
  657 S.D.MK/4-C

   
   
   
  • SÖZLEŞMELİ (4/C) SATTÜSÜNE GEÇMEK İÇİN İSTİFA
  • SÖZLEŞMELİ STATÜSÜNE GEÇMEK İÇİN YAPILAN İSTİFANIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKKI DOĞURMAYACAĞI
  •  
  •  
   
    ÖZETİ: Davacının istifa dilekçesindeki gerçek iradesinin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmek olduğu açıktır. Davacı işçi önel bitimi olan 31.8.2004 tarihinden önce bu yolla sözleşmeli personel olarak atanmayı sağlamıştır. Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre işçinin   sözleşmeli personel olarak istihdamını sağlamak üzere istifa  etmesi halinde ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanılması söz konusu olmaz. Mahkemece anılan isteklerin reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
               

  Taraflar arasındaki “alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 7.İş Mahkemesince davanın kabulüne  dair verilen  4.5.2006  gün ve 375-321 sayılı kararın incelenmesi     davalı  vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 12.9.2006 gün ve  16541-22124 sayılı ilamı ile, (....Davalı vakıf tarafından tasfiye kararı alınmış ve 30.7.2004 tarihinde çalışmakta olan işçilere tüm işçilere ihbar öneli tanınarak 31.8.2004 tarihi itibarıyla iş sözleşmelerin  sona ereceği bildirilmiştir. Davacının da aralarında bulunduğu 20 işçi önel içinde 19.8.2004 tarihi veya bir gün öncesine ait dilekçelerle iş bulduklarından bahisle işyerinden istifa ederek ayrıldıklarını bildirmişlerdir. Bu davada davacı işçi istifa iradesinin gerçeği yansıtmadığını belirterek ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinde bulunmuş, mahkemece her iki  talebin de kabulüne karar verilmiştir.
  Davacı işçi davalı vakıf bünyesinde milli saraylarda çalışırken bu istifasının ardından, 20.8.2004 tarihinden itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/C maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak aynı yerde görev yapmaya başlamıştır. İstifa dilekçesi vermeyen işçilerin ise  aynı yerde geçici işçi olarak istihdam edildikleri  dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.
  Davacının istifa dilekçesindeki gerçek iradesinin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmek olduğu açıktır. Davacı işçi önel bitimi olan 31.8.2004 tarihinden önce bu yolla sözleşmeli personel olarak atanmayı sağlamıştır. Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre işçinin   sözleşmeli personel olarak istihdamını sağlamak üzere istifa  etmesi halinde ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanılması söz konusu olmaz. Mahkemece anılan isteklerin reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir....)  gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
  TEMYİZ EDEN: Davalı vekili
                          HUKUK GENEL KURULU KARARI
  Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
  Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici  nedenlere göre,Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
  SONUÇ:Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile,direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcın iadesine, 7.3.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Birinci Başkanvekili
  Zeki AKAR
  15.H.D.Bşk.
  İ.Ulusoy
  2.H.D.Bşk.
  H.Dinç
  17.H.D.Bşk.
  N.Ertuğrul
   


   
   
   
  20.H.D.Bşk
  A.Özçelik
  13.H.D.Bşk.
  A.E.Baççıoğlu
  14.H.D.Bşk.
  İ.Karataş
  16.H.D.Bşk.
  L.Gürün
   


   
   
   
  18.H.D.Bşk.
  M.E.Germeç
  C.İ.Günay
  S.İlday
  M.Z.Erdoğan
   

   
   
   
  F.Kadı
  E.Kabakçı
  B.Yıldırım
  Ö.Ş.Erkam
   


   
   
   
  T.Büyükkaymakçı
  A.Malkoç
  M.Kıcalıoğlu
  1.H.D.Bşk.V.
  M.E.Seçkin
   

   
   
   
  M.Kılıç
  A.Celkan
  M.Dolu
  A.Demir
   


   
   
   
  M.Uyumaz
  F.E.Kabasakal
  İ.Orakçıoğlu
  İ.Yolageldi
   


   
   
   
  G.D.Karabıyık
  İ.T.Arıkan
  19.H.D.Bşk.V.
  R.Kömürcü
  B.Üstün
   


   
   
   
  M.A.Mendi
  N.Özkılıç
  M.Bilgen
  21.H.D.Bşk.V.
  N.Okay
   

   
   
   
  E.Karataş
  A.N.Uygur Yeşil
  N.Kayıran
  N.A.Utku
   


   
   
   
  H.G.Vuraloğlu
  U.Yüksel
  F.N.Üçkardeşler

      

   
   
   
  Karşılaştırıldı.
  YZ.İşl.Md.                                        
  MU
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ