• SOSYAL GÜVENLİK KAYITLARINDA BİRDEN FAZLA İŞVERENİN PRİM ÖDEMLERİNİN BULUNMASI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/26728
  2012/558
  17.01.2012
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41, 57
  1475 S.İşK/14
     
  • SOSYAL GÜVENLİK KAYITLARINDA BİRDEN FAZLA İŞVERENİN PRİM ÖDEMLERİNİN BULUNMASI
  • İŞVERENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ
    ÖZETİ Öncelikle sigorta primlerini ödeyen  işverenlerin isim  ve adresleri belirlenmeli bu işverenler ile davalı Taş Madencilik  şirketi arasında bir  bağlantı  olup  olmadığı tespit  edilmelidir. Bundan  başka davalılar arasında işyeri devri, asıl işveren alt  işveren ilişkisi ya da organik  bağ  olup  olmadığı  belirlenmeli  ve sonucuna göre davalı Taş Madencilik  şirketinin davaya konu  işçilik alacaklarından sorumlu  olup  olmayacağı noktasında bir karar verilmelidir.  
               

  DAVA                                   :Taraflar arasındaki, kıdem ve ihbar tazminatı, izin, fazla çalışma ücreti,  hafta tatili ücreti,  bayram ve genel tatil ücreti ile  ücret alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak  temyizen incelenmesi davalılardan Taş Madencilik Nakliyat Tic Ltd Şti  avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için     17.01.2012 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü  yapılan tebligata rağmen taraflar adına kimse  gelmediğinden  duruşmaya son verilerek  Tetkik Hakimi Ş.Çil tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı işçi,  davalılara ait taş  ocağı işyerinde kamyon şoförü olarak 01.08.2003 tarihinde çalışmaya başladığını, davalıların aynı  gerçek  kişilerin  idaresinde  olduğunu ve sorumluluklardan kurtulmak  için  farklı  işyerleri üzerinden sigorta  primlerinin ödendiğini, 26.01.2007 tarihinde haksız ve bildirimsiz olarak işverence işten çıkartıldığını ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti ve ücret alacaklarının davalılardan tahsilini talep etmiştir. 
  B) Davalı Cevabının Özeti:
   Davalı Tek Maden Ltd Şti,  davacının davalı işyerinde bekçi olarak çalıştığını, davacının bir kaç kez görev başında uyumasından dolayı ikaz edildiğini, yine davacının görev başında uyuduğu 14.01.2007 tarihinde işyerinde hırsızlık olayı meydana geldiğini ve 130 metre şirkete ait  elektrik kablosunun çalındığını, bunun üzerine davacının haber vermeden işyerinden ayrıldığını, bunun üzerine davacıya 27.02.2007 tarihinde ihtarname çekilip işten çıkartıldığının bildirildiğini savunarak  davanın reddini talep etmiştir.
  Davalı  Taş Madencilik Ltd Şti adına usulüne uygun meşruhatlı davetiye tebliğine  cevap dilekçesi vermemiş, ıslah dilekçesinin tebliğinin ardından husumet itirazında bulunmuştur.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, davacının davalıya  ait işyerinde 01.08.2003- 26.01.2007 tarihleri arasında çalıştığı, davalı tarafından devamsızlık olgusunun usulüne uygun tanzim olunmuş devamsızlık tutanakları ve bunu destekleyen tanık beyanları ile kanıtlanamadığı, aynı zamanda kablo hırsızlığı yapıldığı hususunun somut olarak kanıtlanamadığı, kaldı ki olayın olduğu iddia edilen tarihten itibaren 6 günlük fesih için ön görülen hak düşürücü sürenin geçirildiği gerekçesiyle ihbar  kıdem tazminatı ile diğer isteklerin kısmen kabulüne karar verilmiş, her iki davalı birlikte sorumlu tutulmuştur. 
  D) Temyiz:
  Kararı, davalılardan  Tek Maden Petrol Ürünleri Nakliyat San Ve Tic Limited Şirketi temyiz etmemiş, diğer davalı Taş Madencilik Limited Şirketi husumet itirazında bulunarak temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
   Dava dilekçesinde her iki davalının  aynı  kişilerce yönetilen şirketler olduğu ileri sürülmüş  ve sorumluluktan  kurtulmak için zaman zaman değişik  işverenler üzerinden sigorta primi ödendiği ifade edilmiştir.
  Mahkememce ticaret sicil  kayıtları getirtilmiş, her iki  şirket ortaklarının  farklı  kişiler olduğu ve şirket merkezlerinin ayrı  yerler  olduğu belirlenmiştir. Ancak davacının sigorta  primlerinin ödendiği işverenler tam  olarak  belirlenmemiş  ve bu yönden bir değerlendirme yapılmamıştır.
  Hükme esas alınan bilirkişi  raporunda, davacının farklı şirketler üzerinden  primlerinin ödendiği belirtilmekle yetinilmiş  ve hangi  sicil  nolu  işverenin  kim  olduğu tespit  edilmemiştir.
  Davacı ve davalı tanıkları davalılar arasındaki ilişkinin ne  olduğunu açıklamamışlar, davalı Taş Madencilik  şirketinin işveren  olduğu yönünde bir anlatıma yer vermemişlerdir.
   Mahkemece de kararın gerekçesinde davalılar arasındaki ilişkinin ne  olduğu yönünde bir değerlendirme yapılmaksızın birlikte sorumluluğa dair  karar verilmiştir.
  Bu yönüyle davalılardan Taş Madencilik  şirketi  açısından verilen karar eksik  incelemeye dayalıdır. Öncelikle sigorta primlerini ödeyen  işverenlerin isim  ve adresleri belirlenmeli bu işverenler ile davalı Taş Madencilik  şirketi arasında bir  bağlantı  olup  olmadığı tespit  edilmelidir. Bundan  başka davalılar arasında işyeri devri, asıl işveren alt  işveren ilişkisi ya da organik  bağ  olup  olmadığı  belirlenmeli  ve sonucuna göre davalı Taş Madencilik  şirketinin davaya konu  işçilik alacaklarından sorumlu  olup  olmayacağı noktasında bir karar verilmelidir.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeple BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 17.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.     
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ