• SIK SIK RAPOR ALMA

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                             

  Esas No. 2005/20339
  Karar No. 2005/26307
  Tarihi: 14.07.2005

  l SIK SIK RAPOR ALMA
  l GEÇERLİ FESİH

  ÖZETİ: Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacının sık sık hastalanarak rapor aldığı, raporlu olduğu dönemde şehir dışına giderek yürüyüşe katıldığı, bu sebeplerle feshin geçerli nedenlere dayandığı anlaşılmaktadır.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.
  Davalı işveren feshin geçerli olduğunu davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Hüküm davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  4857 Sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesinde iş sözleşmesinin işveren tarafından işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanılarak feshedilebileceği düzenlenmiştir.Söz konusu geçerli sebepler İş Kanunu'nun 25. maddesinde belirtilen derhal fesih için öngörülen sebepler niteliğinde olmamakla birlikte, işçinin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir. İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde fesih için geçerli sebep olabilirler. İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli sebeplere dayandığı kabul edilmelidir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacının sık sık hastalanarak rapor aldığı, raporlu olduğu dönemde şehir dışına giderek yürüyüşe katıldığı, bu sebeplerle feshin geçerli nedenlere dayandığı anlaşılmaktadır.
  4857 Sayılı İş Kanunun 20/3.maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.
  HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  l-) Kartal (1) İş Mahkemesinin 28.4.2005 Tarih, 2004/1010E.,2005/214 K.sayılı kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2-) Davanın REDDİNE,
  3-) Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  4-) Davacının yapmış olduğu, yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 29.00 YTL. yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5-) Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 350.-YTL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  6-) Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak 14.7.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ