• SİGORTASIZ ÇALIŞTIRMA

  İlgili Kanun/md:
  1475 S. İş K/14,35,41,54

  l SİGORTASIZ ÇALIŞTIRMA
  l İŞÇİLİK HAKLARI

  ÖZÜ: Mahkemece davacıya ait Sosyal Sigortalar Kurumu şahsi sicil dosyası bulunmadığı gerekçesiyle istekler red edilmiştir... Tanık beyanları ve dosya içeriğindeki diğer maddi olgular birlikte değerlendirildiğinde davacının davalı şirket işyerinde hizmet akdiyle çalıştığı ve haksız olarak akdin işveren tarafından sona erdirildiği anlaşılmaktadır.
  Mahkemece yapılacak iş tanık beyanları göz önünde bulundurularak davacı istekleri bir değerlendirmeye tabi tutulmalı sonucuna göre karar verilmelidir.

  T.C.

  YARGITAY

  9. HUKUK DAİRESİ

  ESAS NO:        2003/11949
  KARAR NO0:   2004/1344
  TARİHİ:           28.01.2004

  DAVA: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ile fazla çalışma, yıllık izin ücreti ile hafta tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı davalı şirket nezdinde çalıştığını daha sonra iş aktinin işveren tarafından feshedildiğini iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacakları isteğinde bulunmuştur.
  Davalı oturumlara katılmamıştır.
  Mahkemece davacıya ait Sosyal Sigortalar Kurumu şahsi sicil dosyası bulunmadığı gerekçesiyle istekler red edilmiştir.
  Davalı şirketin mahkemeye sunulan 20.1.2003 tarihli yazıda işçilerinin şahsi sicil dosyalarının tutulmadığı ifade edilmiştir.
  Davacı tanıkları, davacının kepçe operatörü olduğu ve sigortasız olarak çalıştığı belirtilmiştir.
  Tanık beyanları ve dosya içeriğindeki diğer maddi olgular birlikte değerlendirildiğinde davacının davalı şirket işyerinde hizmet akdiyle çalıştığı ve haksız olarak akdin işveren tarafından sona erdirildiği anlaşılmaktadır.
  Mahkemece yapılacak iş tanık beyanları gözönünde bulundurularak davacı istekleri bir değerlendirmeye tabi tutulmalı sonucuna göre karar verilmelidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.1.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ