• SİGORTASIZ ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞVERENİ ŞİKAYETİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/4253
  Karar No: 2006/25767
  Tarihi:      04.10.2006

  l SİGORTASIZ ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞVERENİ ŞİKAYETİ
  l ŞİKAYET ÜZERİNE İŞTEN ÇIKARTMA
  l KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ ÖDEN-MESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Davacının davalı işyerinde 20.4.2003 ile 22.9.2003 tarihleri arasında sigortasız olarak çalıştırıldığı, iş güvencesi hükümlerinden yararlanamadığı sabittir. Davacının sigortasının yapılmaması sebebi ile SSK İl Müdürlüğüne 26.8.2003 tarihinde şikayette bulunduğu ve Sigorta Teftiş Kurulu Bursa Grup Başkanlığınca 7.9.2003 tarihli raporun tanzim edildiği sigortasız çalıştırıldığının tespit edildiği davacının bu olaydan sonra iş akdinin işverence feshedildiği açık olduğuna göre kötü niyet tazminatı talebinin kabulü yerine reddine karar verilmesi hatalıdır.

  DAVA: Davacı, kıdem, ihbar, kötü niyet tazminatı, fazla mesai, hafta ve genel tatil ile ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacının davalı işyerinde 20.4.2003 ile 22.9.2003 tarihleri arasında sigortasız olarak çalıştırıldığı, iş güvencesi hükümlerinden yararlanamadığı sabittir. Davacının sigortasının yapılmaması sebebi ile SSK İl Müdürlüğüne 26.8.2003 tarihinde şikayette bulunduğu ve Sigorta Teftiş Kurulu Bursa Grup Başkanlığınca 7.9.2003 tarihli raporun tanzim edildiği sigortasız çalıştırıldığının tespit edildiği davacının bu olaydan sonra iş akdinin işverence feshedildiği açık olduğuna göre kötü niyet tazminatı talebinin kabulü yerine reddine karar verilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 4.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ