• SİGORTALININ BAĞLI OLDUĞU KURU-MUN YASAYLA DEĞİŞTİRİLMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  506 S.SSK/G.20

  T.C
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ 

  Esas No: 2006/728
  Karar No: 2006/7859
  Tarihi: 30.05.2006      
                                   
  l SİGORTALININ BAĞLI OLDUĞU KURU-MUN YASAYLA DEĞİŞTİRİLMESİ
  l HİZMET SÜRESİNİN GEÇTİĞİ SON KURUMCA YAŞLILIK AYLIĞININ BAĞLAN-MASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Bağlı oldukları Kurum'un kanunla değiştirilmesi halinde son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresinin fazla olduğu Kurum'a bakılmaksızın fiili hizmet sürelerden sonuncusunun tabi olduğu Kurum'a kendi mevzuatı uyarınca aylık bağlanması öngörülmekle en fazla hizmet süresi kuralına istisna getirilmiştir. Davacının kurumu, kanunla değiştirildiğinden, hizmetlerinin T.C. Emekli Sandığında birleştirilerek bu kurumca aylık bağlanmasında yasaya aykırılık bulunmamaktadır. Öte yandan; sosyal güvenlik kurumlarından birine tabi olarak geçen hizmet süresinin aylık bağlanmaya yetmesi halinde sigortalının tercih hakkı bulunduğu öngörülmüş ise de, davacının bağlı olduğu Kurum Yasa ile değiştirildiğinden anılan yasa hükmü gereğince artık tercih hakkından söz edilemeyeceği tartışmasızdır. O nedenle bu işlemden dönülmesi de olanaklı değildir.
   
  DAVA: Davacı, 506 sayılı Yasanın geçici 20. maddesine göre kurulu olan T.C. Ziraat Bankası-T. Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfından 15.06.2004 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı almaya hak kazandığının tespiti ile gelir bağlanmasına karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde Emekli Sandığı aleyhine açılan davada mahkemenin görevsizliğine ve dava dilekçesinin bu nedenle REDDİNE, diğer davalı aleyhine açılan davanın ise kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, davalılar Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Hatice Kamışlık tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalı T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün temyiz talebinin reddi gerekir.
  2-Davalı T.C. Ziraat Bankası ve T. Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın temyiz itirazlarına gelince;
  Davacı iş bu dava ile; T.C. Emekli Sandığını da davalı göstererek davalı vakıftan yaşlılık aylığı almaya hak kazandığının tespitini talep etmiş olup, Mahkemece; T.C. Emekli Sandığı hakkındaki dava dilekçesinin idari yargı görevli olduğundan bahisle görev yönünden reddine, vakıf yönünden ise davanın kabulüne karar verilmiştir. Dosyadaki belgelere göre; 01.03.1983 tarihinde SSK sigortalısı olarak tescili yapılan davacı, SSK bünyesinde 1166 gün çalıştıktan sonra davalı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı bünyesinde 12.05.1986-20.09.2002 tarihleri arasında 19 yıl 7 ay 8 gün çalışmış, vakıf bünyesinde çalışmakta iken 4603 Sayılı TC Ziraat Bankası, T. Halk Bankası Anonim Şirketi ve T. Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanunun Geçici 1.maddesinin 3. Fıkrası uyarınca bankaların mevcut personeli yeniden yapılandırma sürecinde istekleri halinde 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 22. maddesine göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledileceğine dair düzenlemeler çerçevesinde istihdam fazlası personel olarak nakle tabi tutularak Kadıköy Adliyesinde 657 Sayılı Yasa kapsamında çalıştırılmak üzere naklen atamasının yapılmış, ve T.C. Emekli Sandığına tabi olarak 23.09.2002-21.05.2004 tarihleri arasında 1 yıl 8 ay çalıştıktan sonra emekliye ayrılmış, kendisine toplam hizmet süresi üzerinden Emekli Sandığı tarafından yaşlılık aylığı bağlanarak emekli ikramiyesinin ödendiği anlaşılmakta olup; uyuşmazlık, davacının hizmetlerinin T.C. Emekli Sandığında mı, yoksa T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfında mı birleştirilmesine ve giderek yaşlılık aylığının bu Sosyal güvenlik kuruluşlarından hangisi tarafından bağlanması gerektiğine ilişkindir. Bu haliyle davanın Yasal Dayanağı 506 Sayılı Yasanın 60 ve devamı ile Geçici 20. ve 2829 Sayılı Yasanın 8. Maddeleridir.
  2829 Sayılı Yasanın 8. maddesi hükmüne göre “ Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca kendi mevzuatına göre aylık bağlanıp ve ödenir.
  Ancak malullük, ölüm 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden re’sen emekli olma süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları kusurun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililere hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır.”
  Görülüyor ki; bağlı oldukları Kurum'un kanunla değiştirilmesi halinde son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresinin fazla olduğu Kurum'a bakılmaksızın fiili hizmet sürelerden sonuncusunun tabi olduğu Kurum'a kendi mevzuatı uyarınca aylık bağlanması öngörülmekle en fazla hizmet süresi kuralına istisna getirilmiştir. Davacının kurumu, kanunla değiştirildiğinden, hizmetlerinin T.C. Emekli Sandığında birleştirilerek bu kurumca aylık bağlanmasında yasaya aykırılık bulunmamaktadır. Öte yandan; sosyal güvenlik kurumlarından birine tabi olarak geçen hizmet süresinin aylık bağlanmaya yetmesi halinde sigortalının tercih hakkı bulunduğu öngörülmüş ise de, davacının bağlı olduğu Kurum Yasa ile değiştirildiğinden anılan yasa hükmü gereğince artık tercih hakkından söz edilemeyeceği tartışmasızdır. O nedenle bu işlemden dönülmesi de olanaklı değildir.
  Mahkemece yukarıda yazılı maddi ve hukuksal olgular dikkate alınmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde davalı T.C. Ziraat Bankası ve T. Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek hâlinde davalılardan T.C. Ziraat Bankası ve T. Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na iadesine, 30/05/2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ