• SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ

  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/4245
  2004/7770
  21.09.2004
  İlgili Kanun / Madde
  1479 S.Bağ-Kur/120
  1086 S.HUMK/75
   
  • SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ
  • HÜKMÜN İNFAZA ELVERİŞLİ OLMAMASI
    ÖZETİ: Mahkemenin davacının Bağ-Kur sigortalılığının başlangıç tarihinin 25.12.1979 olarak tespitine karar vermiş olması isabetli ise de, bu sigortalılığın hangi süreyle ve hangi tarihe kadar devam ettiği yolunda herhangi bir araştırma yapmadığı gibi, kararın hüküm fıkrasında da bu kusuru açıkça hüküm altına alınmamıştır. Gerçekten karardaki ifadeden sigortalılığın süresi ve hangi tarihler arasında kabul edildiği açıkça anlaşılamamaktadır. Hüküm bu şekliyle infaza elverişli olmadığı gibi, eksik inceleme ve araştırmaya dayanmaktadır. .
               

              Davacı, tescil tarihinin 01.01.1976 olarak tespiti ile bu tarih esas alınmak suretiyle kaydının devam ettiğine karar verilmesini istemiştir.
   
  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

       Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi  Mehmet Şahin tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

       Dava dilekçesindeki anlatıma göre davacı, işbu dava ile Bağ-Kur’a tescil tarihinin 01.01.1976 olarak tespitine ve bu tarih esas alınmak suretiyle kaydının devam ettiğine karar verilmesini talep etmiştir. Buna göre 01.01.1976 tarihinden başlamak kaydıyla davacının dava tarihine kadar Bağ-Kur sigortalılığının hüküm altına alınmasını talep ettiği sonucu çıkarılabilir. Ne var ki dosyadaki kayıtlara göre davacının vergi kaydı 15.10.1979-03.09.1983, 21.10.1986-15.06.1989 ve 21.10.1999-10.11.1999 tarihleri arasında olmak üzere belirli tarihler arasındadır. Oda kaydının ise geçmişe yönelik yapıldığı anlaşılmaktadır.

       Mahkemenin davacının Bağ-Kur sigortalılığının başlangıç tarihinin 25.12.1979 olarak tespitine karar vermiş olması isabetli ise de, bu sigortalılığın hangi süreyle ve hangi tarihe kadar devam ettiği yolunda herhangi bir araştırma yapmadığı gibi, kararın hüküm fıkrasında da bu kusuru açıkça hüküm altına alınmamıştır. Gerçekten karardaki ifadeden sigortalılığın süresi ve hangi tarihler arasında kabul edildiği açıkça anlaşılamamaktadır. Hüküm bu şekliyle infaza elverişli olmadığı gibi, eksik inceleme ve araştırmaya dayanmaktadır.
      

       Mahkemece yapılacak iş Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 75/2. maddesi gereğince, yeterli açıklıktan yoksun dava dilekçesindeki talep konusunu davacı tarafa açıklatmak ve buna göre taraflar arasındaki uyuşmazlık konularını belirlemek bu çerçevede meslek odası kayıtlarını getirterek, kayıtlar üzerince inceleme yapmak ve davacının gerçek ve fiili olarak kendi adına bağımsız çalışmasının varlığını araştırarak varılacak sonuca göre davacı tarafın hükmü temyiz etmemiş olması nedeniyle Kurum lehine oluşan usûlü kazanılmış hak durumunu da gözeterek bir karar vermekten ibarettir.

       O hâlde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

        SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 21.09.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ