• SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ

  İlgili Kanun / Madde
  5510 S. SGK/86

  T.C
  YARGITAY
  21. Hukuk Dairesi
   
  Esas No. 2017/3606
  Karar No. 2018/6882
  Tarihi: 01.10.2018

  l SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ
  l SİGORTALILIĞIN TESPİTİNDE İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN YETERLİ OLMADIĞI FİİLİ ÇALIŞMANIN DA KANITLANMASININ GEREK-MESİ

  ÖZETİ: Dosyadaki kayıt ve belgelerden; davacının davalıya ait işyerinde 01.12.1989 tarihinde işe girdiğine ilişkin bildirgenin bulunduğu, bildirgede işyeri unvanının ... Ltd.Şti olduğu ve işe giriş bildirgesinin Kuruma 02.01.1990 da verildiği, işyeri sicil numarasının işe giriş bildirgesinin verildiği yıla ait olduğu, işyerinin 03.07.1989 yılında kanun kapsamına alındığı, işyeri dönem bordrolarının mevcut olduğu, davacı adına hizmet bildirimi bulunmadığı, davacının sigorta giriş kartının mevcut olduğu, hizmet dökümlerinde davacının sigortalılık başlangıç tarihinin 02.01.1995 olduğu, mahkemece dinlenen tanığın davacının abisi olduğu, komşu işyerlerinin araştırılmışsa da tespit edilemediği, davacının işyeri olarak “...” isimli asansör firmasında çalıştığını beyan ettiği anlaşılmaktadır.
  Yapılacak iş, işbu davanın 1 günlük sigortalılık süresinin tespiti davası niteliğinde olduğu göz önünde bulundurularak, öncelikle ... Asansör ünvanlı firmanın Ticaret Sicili kayıtlarından araştırmak, ... ile ... Plastik ve Makine San.Ltd.Şti unvanlı şirket arasında organik bağ bulunup bulunmadığını araştırmak, davacının çalıştığını iddia ettiği ... adresinde dava konusu dönemde tescilli işyerlerini davalı Kurumdan sormak, ... Asansör unvanlı işverenden ihtilaflı döneme ilişkin tüm dönem bordrolarını getirtmek ve bu bordrolarda ihtilaflı dönemin tamamında kayıtlı ve tarafsız tanıklar saptanarak bunların bilgilerine başvurmak, bordolarda adı geçen kişilerin adreslerinin tespit edilememesi veya beyanları ile yetinilmediği takdirde, Sosyal Güvenlik Kurumu, zabıta, maliye, meslek odası aracılığı ve muhtarlık marifetiyle işyerine o tarihte komşu olan diğer işyerlerinde uyuşmazlık konusu dönemde çalıştığı tespit edilen kayıtlı komşu işyeri çalışanları; yoksa işyeri sahipleri araştırılıp tespit edilerek çalışmanın niteliği ile gerçek bir çalışma olup olmadığı yönünde yöntemince beyanlarını almak, davalıya ait işyeri ile ... isimli işyeri arasında organik bağ bulunmadığının anlaşılması halinde davacının çalıştığını söylediği ... ünvanlı işyerine davasını yöneltmesi için davacıya süre vermek, gerçek çalışma olgusunu somut ve inandırıcı bilgilere dayalı şekilde kanıtladıktan sonra sonucuna göre karar vermekten ibarettir.


  DAVA: Davacı, sigortalılık başlangıç tarihinin 01.12.1989 olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi. 
  K A R A R
  Dava, davacının sigortalılık başlangıcının 01/12/1989 olduğunun tespitine ilişkindir.
  Dairemizin 29/06/2015 tarihli 2015/6254 E.-2015/14975 K. sayılı bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda Mahkemece, davanın hükümde yazılı şekilde kabulüne karar verilmiş ise de, bu sonuca eksik araştırma ve inceleme ile gidilmiştir. 
  Dosyadaki kayıt ve belgelerden; davacının davalıya ait işyerinde 01.12.1989 tarihinde işe girdiğine ilişkin bildirgenin bulunduğu, bildirgede işyeri unvanının ... Ltd.Şti olduğu ve işe giriş bildirgesinin Kuruma 02.01.1990 da verildiği, işyeri sicil numarasının işe giriş bildirgesinin verildiği yıla ait olduğu, işyerinin 03.07.1989 yılında kanun kapsamına alındığı, işyeri dönem bordrolarının mevcut olduğu, davacı adına hizmet bildirimi bulunmadığı, davacının sigorta giriş kartının mevcut olduğu, hizmet dökümlerinde davacının sigortalılık başlangıç tarihinin 02.01.1995 olduğu, mahkemece dinlenen tanığın davacının abisi olduğu, komşu işyerlerinin araştırılmışsa da tespit edilemediği, davacının işyeri olarak “...” isimli asansör firmasında çalıştığını beyan ettiği anlaşılmaktadır.
  Yapılacak iş, işbu davanın 1 günlük sigortalılık süresinin tespiti davası niteliğinde olduğu göz önünde bulundurularak, öncelikle ... Asansör ünvanlı firmanın Ticaret Sicili kayıtlarından araştırmak, ... ile ... Plastik ve Makine San.Ltd.Şti unvanlı şirket arasında organik bağ bulunup bulunmadığını araştırmak, davacının çalıştığını iddia ettiği ... adresinde dava konusu dönemde tescilli işyerlerini davalı Kurumdan sormak, ... Asansör unvanlı işverenden ihtilaflı döneme ilişkin tüm dönem bordrolarını getirtmek ve bu bordrolarda ihtilaflı dönemin tamamında kayıtlı ve tarafsız tanıklar saptanarak bunların bilgilerine başvurmak, bordolarda adı geçen kişilerin adreslerinin tespit edilememesi veya beyanları ile yetinilmediği takdirde, Sosyal Güvenlik Kurumu, zabıta, maliye, meslek odası aracılığı ve muhtarlık marifetiyle işyerine o tarihte komşu olan diğer işyerlerinde uyuşmazlık konusu dönemde çalıştığı tespit edilen kayıtlı komşu işyeri çalışanları; yoksa işyeri sahipleri araştırılıp tespit edilerek çalışmanın niteliği ile gerçek bir çalışma olup olmadığı yönünde yöntemince beyanlarını almak, davalıya ait işyeri ile ... isimli işyeri arasında organik bağ bulunmadığının anlaşılması halinde davacının çalıştığını söylediği ... ünvanlı işyerine davasını yöneltmesi için davacıya süre vermek, gerçek çalışma olgusunu somut ve inandırıcı bilgilere dayalı şekilde kanıtladıktan sonra sonucuna göre karar vermekten ibarettir.
  Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 01/10/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ