• SİGORTALI İÇİN ALINAN PROTEZ BEDELİNİN SİGORTA OLAYINA SEBEP OLANDAN İSTENMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  1479S.BAĞ-KUR/63

  T.C
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ 

  Esas No: 2005/9005
  Karar No: 2005/11494
  Tarihi:      14.11.2005
                                                                                                                                              
  l SİGORTALI İÇİN ALINAN PROTEZ BEDELİNİN SİGORTA OLAYINA SEBEP OLANDAN İSTENMESİ
  l ZAMAN AŞIMININ OLAY TARİHİNDEN DEĞİL ÖDEME TARİHİNDEN BAŞLAMASI

  ÖZETİ: Davanın niteliğine göre zamanaşımı süresinin başlangıcının sarf ve ödeme tarihi olarak değerlendirilip işin esasına girilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde, olay tarihi başlangıç tarihi edilerek zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
                         
  DAVA: Davacı, Kurum alacağı olan 2.400.000.000.-TL’nin 22.09.2003 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar vermiştir.
  Hükmün, davacı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Mehmet Şahin tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Dava; 03.10.1992 tarihinde meydana gelen zararlandırıcı sigorta olayına müteakip “sağ uyluk orta bölümünden ampute” olması nedeniyle Sultanbeyli Devlet Hastanesi Sağlık Kurulunun diz üstü modulen protez kullanması gerektiğine dair 19.08.2003 günlü sağlık raporuna istinaden sigortalı için satın alınan protez bacak karşılığında ödenen 22.09.2003 tarihli fatura bedeli 2.400.000.000 liranın, zararlandırıcı sigorta olayına sebebiyet veren davalıdan 1479 sayılı Kanunun 63.maddesi uyarınca rücuan ödetilmesi istemine ilişkin olup,Hukuk Genel Kurulunun 29.06.2005 gün ve 2005/390-431 sayılı kararında da belirtildiği gibi davanın niteliğine göre zamanaşımı süresinin başlangıcının sarf ve ödeme tarihi olarak değerlendirilip işin esasına girilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde, olay tarihi başlangıç tarihi edilerek zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O hâlde, davacı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 14.11.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ