• SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

  YARGITAY
  10.HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/11141
  2012/14934
  14.09.2012
  İlgili Kanun / Madde
  506. SSK/79
   
  • SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE
   
  ÖZETİ yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalıların, hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde dava açacakları hükmü öngörülmüştür. Yönetmelikle tespit edilen belgelerin Kuruma verilmiş olması durumunda hak düşürücü sürenin işlememesi, ancak, iş bu belgelerin içerdiği işe başlama tarihinden sonraki dönem için söz konusudur.
                  Yine, aynı işverenin değişik işyerlerinde çalışmanın ara vermeksizin sürekli biçimde mevcudiyeti halinde, hak düşürücü süre, sigortalının işverene ait  son işyerinden ayrıldığı yılın sonundan başlar.
  .
   
   
               

              Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir.
              Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde davanın kısmen kabulüne karar vermiştir. 
              Hükmün, davacı, davalı Kurum ve davalı  Atay Gıda İnş. Tur. San.Tic. Ltd.Şti  avukatları tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi M.Aysun Çinici tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
              Davacı, davalı  işyerinde 20.09.1999-01.06.2010 tarihleri arası dönemde bulaşıkçı olarak sürekli çalıştığının tespitini istemiştir. Mahkemece,davalı Şener  Atay yönünde ki davanın hakdüşürücü süre nedeniyle reddine, davalı  Atay Gıda İnş. Tur. San.Tic. Ltd.Şti  yönündeki davanın ise  kabulüne karar verilmiştir.
                5510 sayılı Yasanın Geçici 7. maddesinde yer alan “Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı, 02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı, bu Kanunla mülga 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı, 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunlar ile 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun geçici 20'nci maddesine göre sandıklara tabi sigortalılık başlangıçları ile hizmet süreleri, fiilî hizmet süresi zammı, itibarî hizmet süreleri, borçlandırılan ve ihya edilen süreler ve sigortalılık süreleri tabi oldukları kanun hükümlerine göre değerlendirilir.”  hükmü uyarınca, davanın yasal dayanağı 506 sayılı Yasanın 79/10. maddesidir. 
               Anılan maddede; yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalıların, hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde dava açacakları hükmü öngörülmüştür. Yönetmelikle tespit edilen belgelerin Kuruma verilmiş olması durumunda hak düşürücü sürenin işlememesi, ancak, iş bu belgelerin içerdiği işe başlama tarihinden sonraki dönem için söz konusudur.
                  Yine, aynı işverenin değişik işyerlerinde çalışmanın ara vermeksizin sürekli biçimde mevcudiyeti halinde, hak düşürücü süre, sigortalının işverene ait  son işyerinden ayrıldığı yılın sonundan başlar.
                   Mahkemece yapılacak iş, davalı Şener Atay ile diğer davalı Atay Gıda İnş. Tur. San.Tic. Ltd.Şti arasında belirtilen şekilde bağlantı olup olmadığını yöntemince araştırmak, sonrasında  hakdüşürücü süre yönünden değerlendirme yapmaktır.
                 Mahkemece, yukarıda belirtilen hukuki ve fiili durumlar dikkate alınmaksızın yazılı şekilde yanılgılı değerlendirme ve eksik inceleme sonucu hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
   SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacı ve davalılardan Atay Gıda İşlt. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.'ne iadesine, 14.09.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ