• SİGORTALI HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ

   
  YARGITAY
  10.HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/12033
  2012/147787
  13.09.2012
  İlgili Kanun / Madde
  2829.S. HBK/10
   
  • SİGORTALI HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ
  • TAEIM SİGORTALILIĞININ BİRLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN BORCUN OLMAMASININ GEREKMESİ
   
  ÖZETİ Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi olarak geçen hizmetlerin birleştirilmesine ilişkin  2829 sayılı Yasa gereği,  2926 sayılı Yasa kapsamındaki Tarım Sigortalılık süresinin hizmet birleştirmesinde dikkate alınabilmesi için, anılan sigortalılık süresine yönelik prim borcunun bulunmaması gerekir. Oysa ki, dosyadaki bilgi ve belgeler ile;  özellikle,  Dairemizin 08.03.2012 günlü geri çevirme kararı üzerine gönderilen hesap ekstralarının incelenmesinde, tahsiste esas alınan 2926 sayılı Yasa kapsamındaki sigortalılık süresine ilişkin olarak prim borcunun bulunmadığını söylemek mümkün değildir.   
  Hal böyle olunca, davacının, 31.01.2006  ilk tahsis talep tarihi itibarıyla 01.10.2002-07.03.2005 ve 01.07.2005-31.01.2006 tarihleri arası 2926 sayılı Yasa kapsamındaki Tarım Bağ-Kur sigortalılık süresine ilişkin olarak , prim borcunun bulunup bulunmadığı davalı Kurumdan sorulmak suretiyle araştırılmalı, prim borcunun varlığı anlaşılırsa, ödeme için davacı tarafa süre verilmeli ve ödeme halinde ödemeyi takip eden aybaşından itibaren aylığa hak kazanılacağı olgusu gözetilerek varılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmelidir
   
               

              Dava, 01.01.2007 tarihinden itibaren yaşlılık aylığına hak kazanıldığının tespitiyle, ödenmeyen aylıkların yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiğinin tespiti istemlerine  ilişkindir.
              Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.
              Hükmün, davalı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Şerafettin Özyürür tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.      
              Davacı, 2926 sayılı Yasa kapsamındaki Tarım Bağ-Kur  sigortalılığının, 31.01.2006 tarihi itibarıyla sona erdiğini beyanla, 27.12.2006 günlü ikinci tahsis talebine göre,  01.01.2007 tarihinden itibaren yaşlılık aylığına hak kazandığının tespitini ve  ödenmeyen yaşlılık aylıklarının, ödeme tarihlerinden itibaren  yasal faiziyle birlikte, ödenmesi gerektiğinin tespitini  istemiştir.
              Mahkemece, 01.10.2002-07.03.2005 ve 01.07.2005-31.01.2006 tarihleri arası 3 yıl  6 gün 2926 sayılı Yasa kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalılık,  25.02.1976-30.06.2005 tarihleri arası muhtelif dönem 1.959 gün 506 sayılı Yasa kapsamında zorunlu sigortalılık  ve 600 gün askerlik borçlanması olmak  üzere toplam 3.645 prim gün sayısı bulunan davacının; 01.01.2007 tarihinden itibaren yaşlılık aylığına  hak kazandığının tespitine ve hak edilen aylıkların 506 sayılı Yasanın 116.maddesi dikkate alınmak suretiyle yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir.
              Davacının 2926 sayılı Yasa kapsamındaki Tarım Bağ-Kur sigortalılığın   31.01.2006   tarihi   itibarıyla   sona   erdiğine  yönelik mahkeme kabulü yerindedir. Ancak, 31.01.2006  günlü  ilk  tahsis talep tarihi itibarıyla, 2926 sayılı Yasa kapsamındaki sigortalılık süresine ilişkin  prim borcunun  bulunmadığına yönelik mahkeme kabulü ise, eksik inceleme ve araştırmaya dayalıdır.

                   Çünkü, Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi olarak geçen hizmetlerin birleştirilmesine ilişkin  2829 sayılı Yasa gereği,  2926 sayılı Yasa kapsamındaki Tarım Sigortalılık süresinin hizmet birleştirmesinde dikkate alınabilmesi için, anılan sigortalılık süresine yönelik prim borcunun bulunmaması gerekir. Oysa ki, dosyadaki bilgi ve belgeler ile;  özellikle,  Dairemizin 08.03.2012 günlü geri çevirme kararı üzerine gönderilen hesap ekstralarının incelenmesinde, tahsiste esas alınan 2926 sayılı Yasa kapsamındaki sigortalılık süresine ilişkin olarak prim borcunun bulunmadığını söylemek mümkün değildir.   
                     Hal böyle olunca, davacının, 31.01.2006  ilk tahsis talep tarihi itibarıyla 01.10.2002-07.03.2005 ve 01.07.2005-31.01.2006 tarihleri arası 2926 sayılı Yasa kapsamındaki Tarım Bağ-Kur sigortalılık süresine ilişkin olarak , prim borcunun bulunup bulunmadığı davalı Kurumdan sorulmak suretiyle araştırılmalı, prim borcunun varlığı anlaşılırsa, ödeme için davacı tarafa süre verilmeli ve ödeme halinde ödemeyi takip eden aybaşından itibaren aylığa hak kazanılacağı olgusu gözetilerek varılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmelidir.
                 Öte yandan, Dairemizin geri çevirme kararı üzerine gönderilen davacıya ait sigortalı hizmet bilgilerinde ve dosya içerisindeki SSK Başkanlığının 11.04.2006 gün ve 21543 sayılı hizmet birleştirmesine esas yazısında, davacının 506 sayılı Yasa kapsamındaki zorunlu sigortalılık prim gün sayısı 25.02.1976-30.06.2005 tarihleri arası muhtelif dönem “1.919 gün” göründüğü halde;  Yaşlılık Mukteza tablosunda, bu süre “1.959 gün” olarak görünmekte ve mahkemece de anılan “1.959 günlük” prim gün sayısı dikkate alınarak tahsise karar verilmiştir. Söz konusu prim gün sayısındaki çelişki, tahsis şartları yönünden sonuca etkili değilse de, anılan çelişkinin davalı Kurumdan sorularak, giderilip, tahsiste esas alınacak  506 sayılı Yasa kapsamındaki sigortalılık prim gün sayısının tereddütsüz  bir şekilde belirlenmesi gerekir.  
                 Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmaksızın, eksik araştırma ve inceleme ile, yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
                  O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
                   SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 13.09.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ