• SİGORTA BAŞLANGIÇ TESPİTİ DAVASINDA YETKİLİ MAHKEMENİN KURUM MERKEZİNİN VAYA HİZMETİN GEÇTİĞİ YER İŞ MAHKEMSİ OLACAĞI


  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/2292
  2011/2579
  28.02.2012
  İlgili Kanun / Madde
  506 SSK/79
  5510 S.SGK/86
     
  • SİGORTA BAŞLANGIÇ TESPİTİ DAVASINDA YETKİLİ MAHKEMENİN KURUM MERKEZİNİN VAYA HİZMETİN GEÇTİĞİ YER İŞ MAHKEMSİ OLACAĞI
    ÖZETİ: Davacının çalışmasının geçtiği yer Karahallı ilçesi olup, işyeri Uşak SGK il müdürlüğünde tescilli bulunmakla, Kurumca usulüne uygun yapılan yetki itirazına istinaden  Kurum  merkezinin bulunduğu Ankara veya  çalışmanın geçtiği işyerinin tescilli olduğu ve Kurum şubesinin bulunduğu Uşak İş Mahkemesi yetkili olduğundan bu doğrultuda  karar vermek gerekirken,  yazılı şekilde ve davacının yetki itirazına itibar edilerek hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir
               


  Davacı, sigorta başlangıç tarihinin 1983  yılı olduğunun tespitine  karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, yetkisizliğine   karar vermiştir.
  Hükmün davalı  vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan  ve Tetkik Hakimi Önal Aydın  tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar  tespit edildi.
  Dava, davacının sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti istemine ilişkindir.
  Mahkemece, davacının yetki itirazı üzerine yetkisizlik kararı verilmiştir.
  Davanın yasal dayanağı 506 sayılı Yasa’nın 79/10.maddeleridir. Hal böyle olunca, uyuşmazlığın 506  sayılı Yasa’dan kaynaklandığı açık-seçiktir. Bu durumda uyuşmazlığın, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5. maddesi ve yollamada bulunduğu Hukuk  Muhakemeleri Kanunu’nun 14. maddesi gereğince çözümlenmesi gerekir.
  HMK 9. maddesinde tanımlanan genel yetki kuralına koşut hüküm içeren 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5. maddesinde, “İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği”, 15. maddesinde; bu Kanunda sarahat bulunmayan hallerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir.
  Genel yetki kuralı dışında düzenleme öngörülmemiş olması karşısında, HMK’da yer verilen özel yetkiye ilişkin düzenlemelerin İş Mahkemelerinin yetkisinin belirlenmesinde dikkate alınması gerekmektedir.
  Hukuk Muhakemeleri Kanununun 14. maddesi uyarınca;  “Bir şubenin işlemlerinden doğan davalarda, o şubenin bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir”.
  Somut olayda davacının çalışmasının geçtiği yer Karahallı ilçesi olup, işyeri Uşak SGK il müdürlüğünde tescilli bulunmakla, Kurumca usulüne uygun yapılan yetki itirazına istinaden  Kurum  merkezinin bulunduğu Ankara veya  çalışmanın geçtiği işyerinin tescilli olduğu ve Kurum şubesinin bulunduğu Uşak İş Mahkemesi yetkili olduğundan bu doğrultuda  karar vermek gerekirken,  yazılı şekilde ve davacının yetki itirazına itibar edilerek hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
  O halde, davalı Kurumun  bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yerolmadığına, 28/02/2012  gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ