• SGK KAYITLARINDA FARKLI İŞVERENLERİN GÖZÜKMESİ


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2008/1478
  2010/3198
  11.02.2010
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14
     
  • SGK KAYITLARINDA FARKLI İŞVERENLERİN GÖZÜKMESİ
  • RAPORLU OLAN SÜRE
  • FESHİN KİMİN TARAFINDAN YAPILDIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ
    ÖZETİ: Davalı tarafça temyiz aşamasında davacının iş başlama tarihine ilişkin olarak 16.10.2003 tarihli işe giriş bildirgesi, bunun dışında 26.9.2003 tarihli sabıka kaydı ve ikametgah belgesi, 8.11.2005 tarihli işçinin iş sözleşmesini istifa ederek sona erdirdiğini ve işverenden tüm alacaklarını aldığı yönünde belge ibraz edilmiştir. Bunun dışında davacının 18.12.2003 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucunda 6 ay kadar raporlu olduğuna ilişkin SGK Kayıt İnceleme Tutanağı ibraz edilmiştir. Davacının SSK hizmet cetveline göre 1.11.2002-28.2.2003 tarihleri arasında Bulsan Kimya San. ve Tic. Ltd.Şti. de, 16.10.2003-10.9.2005 tarihleri arasında ise davalı şirkette çalışmış gözükmektedir. Ticaret sicil kayıtlarına göre her iki şirketin ortaklan aynı ve aynı adreste faaliyet göstermektedir. Davalı tarafça ibraz edilen 8.11.2005 tarihli istifa ve ibraya ilişkin belge ile, sabıka kaydı, ikametgah belgesi, işe giriş bildirgesi, SGK Kayıt İnceleme Tutanağı davacı tarafa gösterilerek diyecekleri sorulmalıdır. Davacının geçirdiği iş kazası sonucunda ne kadar bir süre raporlu olduğu tespit edilmelidir. Bu belgeler birlikte bir değerlendirmeye tabi tutularak iş sözleşmesinin kim tarafından feshedildiği ve davacının çalıştığı süre tespit edilmelidir  
               


  DAVA                                 .Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, izin, fazla çalışma, genel tatil, hafta
  Tatili alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi C.Çelik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacı davalı işyerinde 17.9.2002-20.10.2005 tarihleri arasında şoför olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini belirterek kıdem, ihbar, izin, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacağı talebinde bulunmuştur.
  Davalı, davacının 16.10.2003-10.9.2005 tarihleri arasında çalıştığını, 18.12.2003 tarihinde iş kazsı geçirerek 6 kadar raporlu kaldığını, istifa ederek iş sözleşmesini sona erdirdiğini, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil çalışması yapmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece davacının talepleri hüküm altına alınmıştır.
  Davalı tarafça temyiz aşamasında davacının iş başlama tarihine ilişkin olarak 16.10.2003 tarihli işe giriş bildirgesi, bunun dışında 26.9.2003 tarihli sabıka kaydı ve ikametgah belgesi, 8.11.2005 tarihli işçinin iş sözleşmesini istifa ederek sona erdirdiğini ve işverenden tüm alacaklarını aldığı yönünde belge ibraz edilmiştir. Bunun dışında davacının 18.12.2003 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucunda 6 ay kadar raporlu olduğuna ilişkin SGK Kayıt İnceleme Tutanağı ibraz edilmiştir. Davacının SSK hizmet cetveline göre 1.11.2002-28.2.2003 tarihleri arasında Bulsan Kimya San. ve Tic. Ltd.Şti. de, 16.10.2003-10.9.2005 tarihleri arasında ise davalı şirkette çalışmış gözükmektedir. Ticaret sicil kayıtlarına göre her iki şirketin ortaklan aynı ve aynı adreste faaliyet göstermektedir. Davalı tarafça ibraz edilen 8.11.2005 tarihli istifa ve ibraya ilişkin belge ile, sabıka kaydı, ikametgah belgesi, işe giriş bildirgesi, SGK Kayıt İnceleme Tutanağı davacı tarafa gösterilerek diyecekleri sorulmalıdır. Davacının geçirdiği iş kazası sonucunda ne kadar bir süre raporlu olduğu tespit edilmelidir. Bu belgeler birlikte bir değerlendirmeye tabi tutularak iş sözleşmesinin kim tarafından feshedildiği ve davacının çalıştığı süre tespit edilmelidir.
  Bunun neticesine göre davacının şoför olarak çalışması da nazara alınarak bilirkişiden ek rapor alınması veya gerekirse yeni bir bilirkişiden denetime elverişli bir rapor alınmak suretiyle davacının kıdem, ihbar, izin, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacakları tespit edilerek yeniden bir karar verilmelidir.

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.2.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ