• ŞEREF VE HAYSİYET KIRICI İSNAT

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/1628
  2011/1031
  27.01.2011
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/25
     
  • ŞEREF VE HAYSİYET KIRICI İSNAT
  • HAKLI FESİH
    ÖZETİ Somut olayda; davalı tarafça delil olarak ibraz edilen 24.11.2007 tarihli tutanak başlıklı belge içeriğinden davacının işverene "o da erkek mi " diyerek 3. kişiler önünde rencide ettiği ileri sürülerek davacının savunmasının talep edildiği anlaşılmaktadır. Feshe dayanak olarak gösterilen bu tutanak altında imzası bulunan davalı tanığı İbrahim Çelen tutanak içeriğini doğrulayarak, davacının 24.11.2007 tarihinde diğer işçilerinde duyacağı şekilde işverene küfür ettiği yönünde beyanda bulunmuştur. Davacının işverenin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf ettiği dosya kapsamı ile sabit bulunduğundan, iş akdinin 4857 SK7nun 25/II-d bendi gereğince işveren tarafından haklı nedenle feshedildiği anlaşıldığından davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yönünde hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir  
               

  DAVA                         :Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, ulusal bayram ve genel tatil ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi F. Benli tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, davalı iş yerinde 25.03.2002 - 24.11.2007 tarihleri arasında çalıştığını, işveren tarafından ücretinin azaltılması üzerine Bölge Çalışma Müdürlüğüne şikâyette bulunduğunu, bu sebeple görevinde değişiklik yapılarak istifa etmeye zorlandığını, çalışmaya devam etmesi üzerine de iş yerinden zorla çıkarıldığını ileri sürerek kıdem tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı vekili, davacının iş akdini feshettirmek için kasıtlı olarak hatalı montaj yaptığını, işverene diğer çalışma arkadaşlarının yanında küfür ettiğini, bu hususta yazılı savunma istenmesi üzerine de haber vermeksizin işten ayrıldığını beyan etmiş ve iş akdinin 4857 SK' nun 25. maddesinin / II- b, g, h bentleri gereğince feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece davacının 19/07/2002- 24/11/2007 tarihleri arasında çalıştığı, iş akdinin haklı bir neden olmaksızın sona erdirildiği ve iş akdinin sona erme tarihindeki son günlük brüt ücretinin 31.40.YTL olduğu, iddia gibi davacının son aya ait 24 günlük ücretinin ödenmediği, savunma gibi bayram- genel tatil günlerinde çalışmadığı kanaatine varılarak, iş akdinin davalı işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın sona erdirildiği kabul edilerek, dava konusu istekler hüküm altına alınmıştır.
  Hüküm süresi içerisinde davalı tarafça temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-İş sözleşmesinin, işçinin işverene sataşması sebebiyle haklı olarak feshedilip, feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.
  4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin II’nci bendinin (d) fıkrasına göre, işçinin işverene veya ailesine karşı şeref ve namusuna dokunacak sözler söylemesi veya davranışlarda bulunması ya da işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması veya işçinin işverene veya aile üyelerinden birine sataşması haklı fesih nedeni olarak sayılmıştır.
  Somut olayda; davalı tarafça delil olarak ibraz edilen 24.11.2007 tarihli tutanak başlıklı belge içeriğinden davacının işverene "o da erkek mi " diyerek 3. kişiler önünde rencide ettiği ileri sürülerek davacının savunmasının talep edildiği anlaşılmaktadır. Feshe dayanak olarak gösterilen bu tutanak altında imzası bulunan davalı tanığı İbrahim Çelen tutanak içeriğini doğrulayarak, davacının 24.11.2007 tarihinde diğer işçilerinde duyacağı şekilde işverene küfür ettiği yönünde beyanda bulunmuştur. Davacının işverenin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf ettiği dosya kapsamı ile sabit bulunduğundan, iş akdinin 4857 SK7nun 25/II-d bendi gereğince işveren tarafından haklı nedenle feshedildiği anlaşıldığından davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yönünde hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.01.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ