• SENDİKANIN ÜYESİ ADINA SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞE İADE DAVASI AÇMAMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
  2821 S.SK/31

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ


  Esas No. 2010/26614
  Karar No. 2010/21353
  Tarihi: 01.07.2010                     
   
  l SENDİKANIN ÜYESİ ADINA SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞE İADE DAVASI AÇMAMASI
  l UYUŞMAZLIĞIN SENDİKALAR YASASINA DAYANIYOR OLMASI
  l GÖREVLİ MAHKEMENİN İŞ MAHKEMESİ OLMASI

  ÖZETİ: 2821 sayılı Sendikalar Kanunun 32/3. maddesinde sendikaların çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, örf ve adetten doğan hususlarda işçileri ve işverenleri temsilen veya yazılı başvuruları üzerine, nakliye, neşir veya adi şirket mukaveleleri ile hizmet akdinden doğan haklan ve sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve bu münasebetle açtığı davadan ötürü husumete ehil olabileceği düzenlenmiştir. Yine ayrıca 33/1 maddesinde sendikaların faaliyetleri arasında çalıştırmayı doğuran hukuki ilişkilerde sosyal sigortalar, emeklilik ve benzeri hakların kullanılması ile ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunmakta sayılmıştır.
  Anılan yasanın 63/2 maddesinde "Sendikalar Kanunun uygulanmasından doğan bütün uyuşmazlıklar iş davalarına bakmakla görevli mahkemelerde çözümleneceği hükmü bulunmaktadır.
  Somut olayda; davacı işçi ile davalı sendika arasında arasın da 2821 sayılı yasanın 32/3-33/1 maddeleri uyarınca işçi sendikalarının üyelerine sundukları hukuki hizmetlerden kaynaklanan bir uyuşmazlık bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen 2821 sayılı yasanın 63/2 maddesindeki açık düzenleme karşısında iş mahkemesi sıfatıyla davanın esası hakkında bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde görevsizlik karan verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir   

  DAVA: Davacı, işe iade tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, görevsizlik kararı vermiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi M. Göçer tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı; dava dışı Türk Telekom AŞ işyerinde çalışır iken iş sözleşmesinin sonlandırıldığını, davalı sendikanın gerek internet sitesinde, gerekse bölge müdürlükleri aracılığı ile ilgili evrak ve vekâletnamelerin gönderilmesi halinde işe iade davası açılabileceğini üyelerine duyurduğunu, bunun üzerine noterlikçe düzenlenen vekâletnamesini sendikanın Erzurum temsilciliğine göndermesine rağmen adına işe iade davası açılmadığından bu sebeple zarara uğradığını iddia ederek davalıdan tazminat talep etmiştir.
  Davalı; görev itirazında bulunmuştur.
  Mahkemece; uyuşmazlığın vekâlet akdinin gereğinin yerine getirmeyip, dava açılmaması nedeniyle mahrum kalman tazminatın davalıdan tazminine ilişkin olduğu, genel hükümler kapsamında değerlendirme yapılması gerektiği gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir.
  Görev konusu kamu düzenine ilişkin olup mahkemece kendiliğinden dikkate alınmalıdır. İş mahkemelerinin görev alanını hâkim, tarafların iddia ve savunmalarına göre değil, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 1. maddesini esas alarak belirleyecektir.
  5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözüm yeri iş mahkemeleridir.
  Diğer yandan 2821 sayılı Sendikalar Kanunun 32/3. maddesinde sendikaların çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, örf ve adetten doğan hususlarda işçileri ve işverenleri temsilen veya yazılı başvuruları üzerine, nakliye, neşir veya adi şirket mukaveleleri ile hizmet akdinden doğan haklan ve sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve bu münasebetle açtığı davadan ötürü husumete ehil olabileceği düzenlenmiştir. Yine ayrıca 33/1 maddesinde sendikaların faaliyetleri arasında çalıştırmayı doğuran hukuki ilişkilerde sosyal sigortalar, emeklilik ve benzeri hakların kullanılması ile ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunmakta sayılmıştır.
  Anılan yasanın 63/2 maddesinde " Sendikalar Kanunun uygulanmasından doğan bütün uyuşmazlıklar iş davalarına bakmakla görevli mahkemelerde çözümleneceği hükmü bulunmaktadır.
  Somut olayda; davacı işçi ile davalı sendika arasında arasın da 2821 sayılı yasanın 32/3-33/1 maddeleri uyarınca işçi sendikalarının üyelerine sundukları hukuki hizmetlerden kaynaklanan bir uyuşmazlık bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen 2821 sayılı yasanın 63/2 maddesindeki açık düzenleme karşısında iş mahkemesi sıfatıyla davanın esası hakkında bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde görevsizlik karan verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01.07.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ