• SENDİKAL TAZMİNAT

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2014/4959
  2014/7020
  07.04.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/18-21
  6356 S. STİSK/25
     
  • SENDİKAL TAZMİNAT
  • ,İŞÇİLERİN MESAİ SAATLERİ DIŞINDA SENDİKA İÇİN TOPLANTI YAPMALARI
  • SENDİKA ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDENLERİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ İSTİFA ETMEYENLERİN İŞTEN ÇIKARTILMASI
  • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH
  •  
   
  ÖZETİ. Davacı tanıkları; işyerinde sendikal faaliyetler için mesai saatleri dışında toplantı yapılması ve işçilere sendika toplantılarına katılmaları için mesaj gönderilmesi sonrası davalı  işverenin sendikalı işçilere baskı yaptığını, sendika üyeliğinden istifa etmeyenlerin işten çıkarılacağının beyan edildiğini, işyerinde sendika üyeliğinden istifa edenlerin çalışmaya devam ettiğini, ancak istifa etmeyen sekiz işçinin işten çıkardığını beyan etmişlerdir. Dairemizce onanan emsal 2014/5350, 2014/5351, 2014/5352 esas sayılı dava dosyalarında emsal  işçiler  tarafından açılan işe iade davalarında davacı ile yaklaşık olarak aynı  tarihlerde işten çıkarılan işçilerin  sendikaya  üye  olmaları sebebi ile iş sözleşmelerinin  feshedildiği  kabul edilerek sendikal tazminata hükmedilmiş ve emsal  nitelikteki bu  kararlar onanarak  kesinleşmiştir.
  Netice itibariyle, tüm deliller bir arada değerlendirildiğinde; davacının iş sözleşmesinin sendikal faaliyet ve sendikaya üye olması sebebi ile feshedildiği anlaşıldığından, mahkemece sendikal tazminat talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.
   
   
               


  DAVA :           Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                           Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
                           Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Hacıoğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin haklı ve geçerli sebep olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe iade kararına rağmen müvekkilinin işe başlatılmaması halinde sendikal tazminat için bir yıldan az olmamak kaydıyla brüt ücretin davalıdan alınarak müvekkiline verilmesini istemiştir.
  Davalı vekili, müvekkilinin davacının iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiğini, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun açılan davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, davacının iş sözleşmesinin sendikal sebeple feshedildiğinin ispat olunamadığını, davalı işverenliğin  davacının iş sözleşmesini yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırladığı halde yapmamakta ısrar etmesi haklı nedenine dayanarak feshettiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle davanın reddine  karar verilmiştir.
  Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  İşverence yapılan feshin sendikal sebebe dayanıp dayanmadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
  6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun “Sendika özgürlüğünün güvencesi” başlıklı 25. maddesini birinci fıkrasına göre; "İşçilerin işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı tutulamaz" üçüncü fıkrasına göre; "İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya farklı işleme tabi tutulamaz." Aynı maddenin beşinci fıkrasına göre ise; "Sendikal nedenle iş sözleşmesinin feshi halinde işçi, 4857 sayılı Kanunu’nun 18, 20 ve 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir ve iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin tespit edilmesi hâlinde, 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre işçinin başvurusu, işverenin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sendikal tazminata karar verilir." denilmektedir.
  Sendikal tazminat davalarında ispat yükünün işçide olduğu hallerde, işyerinde çalışan ve sendikaya üye olan işçilerin sayısı, hangi tarihlerde üye oldukları, üyelikten çekilen işçilerin olup olmadığı, işyerinde çalışmakta olan işçilerin bulunup bulunmadığı, aynı dönemde yetki yönteminin işletilip işletilmediği  gibi ölçütler belirlenmiştir.
  Somut olayda; davacı, davalıya ait işyerinde 08.04.2011-07.03.2013 tarihleri arasında çalıştığını, iş sözleşmesinin işverence sendikal sebeple feshedildiğini iddia ederek işe iadesine ve sendikal tazminata hükmedilmesini talep etmiş, davalı işveren ise, davacının iş sözleşmesinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırladığı halde yapmamakta ısrar etmesi haklı sebebine dayanarak feshedildiğini ve feshin sendikal sebebe dayanmadığını savunmuştur.
  Dosya içinde yer alan belgelerden iş yerinde çalışan işçilerin Kristal-İş Sendikasına üyelik ve üyelikten çekilme tarihlerini gösterir üye kayıt fişleri ve üyelikten çekilme bildirimlerinden, 04.02.2013-04.03.2013 tarihleri arasında  sendikaya on sekiz  işçinin üye olduğu, üye olan dokuz işçinin 07.03.2013 tarihinde üyelikten istifa ettiği bildirilmiştir.
  Davacının da sendikaya 25.02.2013 tarihinde üye olduğu  anlaşılmaktadır.
  Davacı tanıkları; işyerinde sendikal faaliyetler için mesai saatleri dışında toplantı yapılması ve işçilere sendika toplantılarına katılmaları için mesaj gönderilmesi sonrası davalı  işverenin sendikalı işçilere baskı yaptığını, sendika üyeliğinden istifa etmeyenlerin işten çıkarılacağının beyan edildiğini, işyerinde sendika üyeliğinden istifa edenlerin çalışmaya devam ettiğini, ancak istifa etmeyen sekiz işçinin işten çıkardığını beyan etmişlerdir. Dairemizce onanan emsal 2014/5350, 2014/5351, 2014/5352 esas sayılı dava dosyalarında emsal  işçiler  tarafından açılan işe iade davalarında davacı ile yaklaşık olarak aynı  tarihlerde işten çıkarılan işçilerin  sendikaya  üye  olmaları sebebi ile iş sözleşmelerinin  feshedildiği  kabul edilerek sendikal tazminata hükmedilmiş ve emsal  nitelikteki bu  kararlar onanarak  kesinleşmiştir.
  Netice itibariyle, tüm deliller bir arada değerlendirildiğinde; davacının iş sözleşmesinin sendikal faaliyet ve sendikaya üye olması sebebi ile feshedildiği anlaşıldığından, mahkemece sendikal tazminat talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.
  Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun'un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda belirtilen sebeplerle;
  1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE,
  3-Davacının bir yıllık brüt ücreti tutarında sendikal tazminatın davalıdan alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine,
  4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,
  5-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 25,20 TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 24,30 TL harcın mahsubu ile bakiye 0,90 TL karar ve ilam harcının davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,
  6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 1.500,00 TL vekâlet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
  7-Davacı tarafından yapılan 37,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  8-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak 07.04.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ