• SENDİKAL TAZMİNAT

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2017/34987
  2017/14762
  20.06.2017
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK. /18-21
  6356 S. TSK/25

   
     
  • SENDİKAL TAZMİNAT
  • SENDİKAL NEDENLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLDİĞİNİ İŞÇİNİN KANITLAMASININ GEREKMESİ
  • İŞE İADE DAVASI AÇILMAMIŞ OLMASININ SENDİKAL TAZMİNAT TALEBİNİ ENGELLEMEYECEĞİ
  • SENDİKAL NEDENLERİN VARLIĞINI GÖSTEREN OLGULAR(KARİNELER)
   
  ÖZETİ   İşverenin, iş sözleşmesini 6356 sayılı Kanun'un 25. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca sendikal sebeplerle feshetmesi halinde, işçi 4857 sayılı Kanun'un 18, 20 ve 21. madde hükümlerine göre dava açma hakkına sahiptir. İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin tespit edilmesi hâlinde, 4857 sayılı Kanun'un 21. maddesine göre işçinin başvurusu, işverenin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sendikal tazminata karar verilir. Ancak işçinin işe başlatılmaması hâlinde, ayrıca 4857 sayılı Kanun'un 21. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tazminata hükmedilmez. İşçinin 4857 sayılı Kanun'un yukarıdaki hükümlerine göre dava açmaması ayrıca sendikal tazminat talebini engellemez.
  Dairemizce, sendikal tazminat davalarında ispat yükünün işçide olduğu hallerde, iş yerinde çalışan ve sendikaya üye olan işçilerin sayısı, hangi tarihlerde üye oldukları, üyelikten çekilen işçilerin olup olmadığı, iş yerinde çalışmakta olan işçilerin bulunup bulunmadığı, aynı dönemde yetki prosedürünün işletilip işletilmediği, iş yerinde önceki dönemlerde toplu iş sözleşmelerinin bağıtlanıp bağıtlanmadığı, yeni işçi alınıp alınmadığı ve alınmışsa yeni işçilerin sendikalı olup olmadığı gibi hususlarla, işverence ekonomik veya teknolojik nedenlere dayalı bir fesih yoluna gidilmesi durumunda teknik yönden bu durumun araştırılması gibi ölçütler belirlenmiştir.

                 
   
       
               
  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi
  DAVA TÜRÜ : İŞE İADE

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin haklı ve geçerli sebep olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine, işe iadesine ve sendikal tazminata hükmedilmesini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin hedef gerçekleştirme oranının beklenenin altına kalması ve performans düşüklüğü sebebi ile feshedildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
  İlk Derece Mahkemesi Kararının özeti:
  Mahkemece, iş sözleşmesinin performans düşüklüğü gerekçesi ile savunması alınmadan feshedilmesi sebebi ile davacının işe iadesine, fesih sendikal nedenle yapıldığından bir yıl bir aylık brüt ücreti tutarında sendikal tazminata hükmedilmiştir.
  İstinaf Başvurusu:
  İlk derece mahkemesi kararına karşı davalı vekili istinaf yoluna başvurmuştur.
  Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:
  Bölge Adliye Mahkemesince, feshin sendikal nedene dayalı olduğu konusunda işçi tarafından somut bir delil ortaya konulamadığı, ayrıca işe iade davasında işe başlatmama tazminatı ile ilgili olarak tahsil hükmü kurulmasının da hatalı olduğu gerekçesiyle, davalının istinaf başvurusunun kabulüne karar verilerek; ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine, sendikal tazminat talebinin reddine, işe başlatılmama halinde altı aylık ücret tutarında tazminat ile en çok dört aya kadar ücret ve diğer hakların davalıdan tahsili gerektiğinin tespitine dair hüküm kurulmuştur.
  Temyiz:
  Karar, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
  Gerekçe:
  İşverence yapılan feshin sendikal sebebe dayanıp dayanmadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
  Sendikal tazminat 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 25. maddesinde düzenlenmiş olup; 25. maddenin 1. fıkrasında, işçilerin işe alınmalarının, belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri veya belli bir sendikadaki üyeliği korumaları veya üyelikten istifa etmeleri şartına bağlı tutulamayacağı belirtilmiştir. Sözü edilen maddenin ikinci fıkrasında ise, işverenin, sendika üyesi olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamayacağı kuralı getirilmiştir.
  İşverenin, iş sözleşmesini 6356 sayılı Kanun'un 25. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca sendikal sebeplerle feshetmesi halinde, işçi 4857 sayılı Kanun'un 18, 20 ve 21. madde hükümlerine göre dava açma hakkına sahiptir. İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin tespit edilmesi hâlinde, 4857 sayılı Kanun'un 21. maddesine göre işçinin başvurusu, işverenin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sendikal tazminata karar verilir. Ancak işçinin işe başlatılmaması hâlinde, ayrıca 4857 sayılı Kanun'un 21. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tazminata hükmedilmez. İşçinin 4857 sayılı Kanun'un yukarıdaki hükümlerine göre dava açmaması ayrıca sendikal tazminat talebini engellemez.
  Dairemizce, sendikal tazminat davalarında ispat yükünün işçide olduğu hallerde, iş yerinde çalışan ve sendikaya üye olan işçilerin sayısı, hangi tarihlerde üye oldukları, üyelikten çekilen işçilerin olup olmadığı, iş yerinde çalışmakta olan işçilerin bulunup bulunmadığı, aynı dönemde yetki prosedürünün işletilip işletilmediği, iş yerinde önceki dönemlerde toplu iş sözleşmelerinin bağıtlanıp bağıtlanmadığı, yeni işçi alınıp alınmadığı ve alınmışsa yeni işçilerin sendikalı olup olmadığı gibi hususlarla, işverence ekonomik veya teknolojik nedenlere dayalı bir fesih yoluna gidilmesi durumunda teknik yönden bu durumun araştırılması gibi ölçütler belirlenmiştir.
  Somut olayda davacı iş sözleşmesinin sendikal sebeple feshedildiğini iddia etmiştir. Mahkemece davacının üyesi olduğu sendikadan, yukarıda anılan hususların sorulduğu ancak sendika tarafından gönderilen cevabi yazıya göre sendikal feshe dair bazı hususların yeterince aydınlanmadığı görülmektedir. Bu sebeple Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendika ve davalı işverenden, işyerinde 2015 yılında sendikaya üye olan, üyelikten çekilen, üyelikten çekilenlerden çalıştırılan, üye olup iş sözleşmesi feshedilen, sendikadan istifa eden işçi sayısı ve istifa tarihlerinin ve sendika üyesi olup işyerinde çalışması devam eden işçiler olup olmadığının sorularak feshin sendikal sebebe dayanıp dayanmadığı hususunun kuşkuya yer vermeyecek şekilde açıklığa kavuşturulması gereklidir. Belirtilen yönlerden gerekli araştırmaya gidilmeli ve toplanacak deliller dosya içeriği ile yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak sonucuna göre bir karar verilmelidir. Eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  Kabule göre de, somut olayda alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirir bir durum olmamasına rağmen; ilk derece mahkemesi tarafından alt sınırdan uzaklaşılarak bir yıl bir ay sendikal tazminata hükmedilmesi hatalıdır.
  Sonuç:
  Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 20.06.2017 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ