• SENDİKAL TAZMİNAT

  T.C. YARGITAY 
  9. Hukuk Dairesi
  Esas No. 2016/9512 İlgili Kanun/Madde:
  Karar No. 2019/17896 6356 S. STK/25
  Tarihi: 10.10.2019     
   
  • SENDİKAL TAZMİNAT
  • İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN SENDİKAL AYRIMCILIK NEDENİYLE SENDİKAL TAZMİNAT İSTEMLİ DAVA AÇILABİLECEĞİ
  ÖZETİ   Davacının tazminat talebinin dayanağı 6356 sayılı Yasa'nın 25. maddesi kapsamında olup fesih hali

  dışında da 25. maddenin 1. 2. 3. fıkralarına aykırılık halinde ayrıca sendikal tazminata hükmedileceği 4.

  fıkrada ele alınmıştır. Mahkemenin karar gerekçesinde dayanılan 5. madde fesih halindeki sendikal

  tazminata yöneliktir. 

  İşçinin 6356 sayılı Yasanın 25/1.-2.-3. maddesine dayalı sendikal tazminat talebinde bulunması halinde

  iş aktinin devam edip etmemesine bakılmaksızın davanın esasına girilmesi gerekirken mahkemece

  yasal düzenleme yanlış yorumlanarak sendikal tazminat talebinin fesih şartına bağlanması hatalı olup

  bozmayı gerektirmiştir
  .
   
   


   

  Taraflar  arasında  görülen  dava  sonucunda  verilen  kararın,  temyizen  incelenmesi  davacı  vekili

  tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi

  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti:

  Davacı vekili; müvekkilinin 01.09.2003 tarihinden beri ve halen davalı şirkete ait Gebze fabrikasında

  mekanik  atölyede çalıştığını,  davalı  işyerinde çalışan işçilerin  Birleşik  Metal  İş  Sendikası'na üye

  olduklarını, sendika tarafından da 26.06.2013 tarihi itibariyle T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  tarafından sendikanın işyerinde 61 çalışana karşın 31 üye işçinin bulunduğu gerekçesi ile çoğunluk

  tespitine karar verildiğini, işyerinde sendikanın varlığını istemeyen davalı işveren ve vekilleri aracılığı ile

  çalışanlarının sendikadan vazgeçirmek için önce bir kısım işçinin iş akdinin feshedildiğini, bir kısım

  işçinin istifasının sağlandığını, dava tarihi itibariyle de işyerinde 31 sendika üyesinden istifa eden ve iş

  akdi feshedilenlerden sonra Şubat ayında istifa eden 6 işçiden sonra işyerinde 5 sendika üyesinin

  kaldığını, davalı işveren şirket vekilleri eliyle, işyerinde çalışanlar arasında sendikalı/sendikasız işçi

  ayrımı yaratarak, işçilik hakları ile çalışanları " terbiye" etmeye yeltendiğini ve uygulamayı da uzun bir

  süredir de sürdürdüğünü, bu konuda; sendika tarafından üye işçiler üzerindeki sendikal baskının sona

  erdirilmesi için yazışmalar yapıldığını ve sonuç alınamadığını, sendikanın çoğunluk tespitinden sonra

  Temmuz ayında belirlenerek ödenen Haziran zammının sendikalı işçilere ödenmediğini, ramazan ve

  kurban bayramlarında (Temmuz ve Ekim aylarında) ödenen 1/2 aylık ücret tutarındaki primin sendikalı

  işçilere verilmediğini, yılbaşında verilen 1 aylık ücret tutarındaki primin sendikalı işçilere ödenmediğini,

  Temmuz ayından yılbaşına kadar ay başında ödenen aylık ücretlerin sendikasız çalışanlara zamanında

  ödendiğini,  sendikalı  çalışanlara  geç  uygulamadan  işveren  vekillerinin  Cumhuriyet  Savcılığına

  şikayetten vazgeçildiğini, sendika üyeliğinin güvencesi uluslararası ve ulusal mevzuat ile koruma altına

  alındığını, gerek İLO sözleşmeleri gerekse Anayasa'nın ayrım yasağına ilişkin 10. ve sendikal haklara

  yönelik  51.  maddesi,  mülga 2821-2822 SK yerine ikame edilen 6356 sayılı  sendika ve Toplu İş

  Sözleşmesi Kanunu 25. maddesi ile güvence altına alındığını, yasanın 25.maddesi sendikal güvenceyi

  işe girişte, hizmet akdinin devamı sırasında ve işçinin sendika üyeliği ve sendikal faaliyete katılması

  sonucu iş akdinin feshinde ayrı ayrı koruma altına aldığını ve 12 aylık ücretinden az olmamak üzere

  sendikal  tazminat ile  müeyyidelendirdiğini  beyanla; sendikal  tazminat alacağının faiziyle birlikte

  davalıdan tahsiline karar verilmesini  talep ve dava etmiştir. 

  B) Davalı Cevabının Özeti:

  Davalı  vekili;  sigortalının işe giriş  tarihinin 01.03.2013 olduğunu, İzmit Sosyal  Güvenlik Merkezi

  tarafından verilen 10.07.2012 tarih ve 12259261 sayılı yazısı gereği davacının 506 sayılı yasanın 81.

  maddesi gereğince 1475 sayılı Yasa'nın 14. maddesine istinaden kıdem tazminatına hak kazanacak

  şekilde işyerinden ayrıldığını ve kıdem tazminatının kendisine ödendiğini, bu kerre yasal haklarını alarak

  ayrılan davacı 01.03.2013 tarihinde tekrar müvekkili şirkette çalışmaya başladığını, davacının önceki

  yasal haklarını alan davacının iş akdinin başlangıç tarihinin 01.03.2013 olduğunu ve halen müvekkili

  işyerinde çalışması devam ettiğini, müvekkili şirketin piyasa sürüm ve satış olanaklarının azalması,

  talep ve sipariş azalması, enerji sıkıntısı, ülkede yaşayan ekonomik kriz, piyasada genel durgunluk, dış

  pazar  kaybı,  ham madde sıkıntısı  gibi  işin  sürdürülmesini  olanaksız  hale  getiren işyeri  dışından

  kaynaklanan  sebepler  ile  yeni  çalışma  yöntemlerinin  uygulanması,  işyerinde  daraltılması,  yeni

  teknolojinin uygulanması, işyerinin bazı bölümlerinin kapatılması ve bazı iş türlerinin kaldırılması gibi

  işyeri içi sebepler dolayısıyla, işletmenin işyerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan sebeplerle davacı

  dışındaki birkaç çalışanın sözleşmesini feshetmek orunda kaldığını, nitekim müvekkili şirket fesihten

  önce fazla çalışmalarının kaldırdığını, Temmuz 2013 ayı sonları ile Ağustos ayı bayram sonuna kadar

  işçilere iş olmadığından izin verilmek zorunda kalınıldığını,  hattı  bir kısım işçilerin zorunlu olarak

  ücretsiz izne gösterilmesi ile karşı karşıya kalınıldığını, davacının müvekkili şirkette daha önce çalışıyor

  olması ve en sonda 01.03.2013 yılında tekrar işe başlaması gibi hususlar dikkate alındığında davacı işçi

  ile işveren arasında bir  sorun olsaydı tekrar işe alması gerekmediğini  ve almadığını,  01.03.2013

  tarihinde ikinci defa işe başlayan davacının iş akdinin işveren tarafından davacı sendika üyesi olduktan

  sonra da 6 aylık süre dolmadan feshedebileceğini, diğer işçilerin iş akdi 2013 yılı Temmuz ayında

  feshedildiğini, davacının 6 aylık süresinin ise 2013 yılı Eylül ayında dolduğunu, bu açıdan müvekkili

  şirkete işyerinde sendikal sebeplerle kötüniyetli uygulama yaptığı şeklindeki beyanların gerçeklerden

  yoksun olduğunu, müvekkili şirket ekonomik sebebiyle ödemelerde bazen ödemelerde bazen gecikme

  yaşandığı  hususunun  doğru  ise  de,  bunun  işletmenin  içinde  bulunduğu  ekonomik  sebeplerden

  kaynaklandığını, nitekim aleyhine açılan davalarda yüklü miktarda tazminatların ödeme ile karşı karşıya

  kalındığını ve ödeme güçlüğü doğduğunu, nitekim büyük bir sipariş alındığını ve iptal sebebiyle hem

  peşinatın iadesi ve hem de karşı şirketin 1.900.00 USD gibi yüklü miktarda tazminat talebi ile karşı

  karşıya kalınması gibi ticari  sebeplerden dolayı ödemeler konusunda sıkıntı  yaşadığını savunarak

  davanın reddini talep etmiştir.  

  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

  Mahkemece toplanan delillere dayanılarak " sendikal tazminatın, iş akdinin sendikal nedene dayalı

  olarak fesih edildiği iddiasına dayandırılması gerektiğini, somut olayda davacının iş akdinin emeklilik

  sonrasında da devam ettiği, dava açıldığı tarihte de iş akdinin devam etmekte olduğu anlaşılmakla;

  yasal düzenleme ve HMK.nın 26. maddesi uyarınca taleple bağlılık ilkesi gereği iş akdi devam eden

  işçinin  sendikal  tazminat  talep  hakkının  bulunmadığı  ve  işbu  davayı  açmakta  hukuki  yararı

  bulunmadığı"  gerekçesiyle  davanın  reddine  karar  verilmiştir.  

  D) Temyiz:

  Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. 

  E) Gerekçe:

   Davacının tazminat talebinin dayanağı 6356 sayılı Yasa'nın 25. maddesi kapsamında olup fesih hali

  dışında da 25. maddenin 1. 2. 3. fıkralarına aykırılık halinde ayrıca sendikal tazminata hükmedileceği 4.

  fıkrada ele alınmıştır. Mahkemenin karar gerekçesinde dayanılan 5. madde fesih halindeki sendikal

  tazminata yöneliktir. 

  İşçinin 6356 sayılı Yasanın 25/1.-2.-3. maddesine dayalı sendikal tazminat talebinde bulunması halinde

  iş aktinin devam edip etmemesine bakılmaksızın davanın esasına girilmesi gerekirken mahkemece

  yasal düzenleme yanlış yorumlanarak sendikal tazminat talebinin fesih şartına bağlanması hatalı olup

  bozmayı gerektirmiştir.
  F) SONUÇ:

  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının

  istek halinde ilgiliye iadesine, 10.10.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ