• SENDİKAL NEDENLERLE FESİH İDDİASININ KANITLANMAMIŞ OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857S.İş.K/18-21
  2821 SK/31

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
                                    
  Esas No: 2005/10849
  Karar No: 2005/13216
  Tarihi: 14.04.2005         

                                      
  l SENDİKAL NEDENLERLE FESİH İDDİASININ KANITLANMAMIŞ OLMASI
  l GEÇERLİ FESİH
  ÖZETİ: Dosyadaki bilgi ve belgelere göre fesih bildiriminde gösterilen sebebin geçerli olmadığı, modernizasyona gidilmesine rağmen işçi alımına devam edilmesinden anlaşılmaktadır. Ancak işten çıkarılan işçilerin bir bölümünün sendikalı olduğu gibi tekrar işe alınanların bir kısmının sendikaya üye olduğu görülmektedir. Öte yandan işyerinde sendikanın toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi almış bulunduğundan mahkemece feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine dair verilen karar doğru ise de feshin sendikal nedenle yapıldığı kanıtlanamadığından işe başlatma tazminatının bir yıllık ücret olarak belirlenmesi hatalıdır.

  DAVA: Davacı, işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kabul etmiştir.
  Hüküm duruşmalı olarak süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; işin mahiyeti itibarıyla duruşma isteminin reddine, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan sendikal nedenle feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.
  Davalı işveren, sözleşmenin işletmenin, işyerinin, işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebeple feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece geçerli sebep gösterilmediği, gösterilen sebebin geçersiz olduğu gerekçesi ile feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine, işe başlatılmadığı takdirde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının bir yıllık ücreti olarak belirlenmesine ve dört aylık ücret tutarı boşta geçen süre ücretinin ödenmesi gerektiğinin tespitine karar verilmiştir.
  Hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelere göre fesih bildiriminde gösterilen sebebin geçerli olmadığı, modernizasyona gidilmesine rağmen işçi alımına devam edilmesinden anlaşılmaktadır. Ancak işten çıkarılan işçilerin bir bölümünün sendikalı olduğu gibi tekrar işe alınanların bir kısmının sendikaya üye olduğu görülmektedir. Öte yandan işyerinde sendikanın toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi almış bulunduğundan mahkemece feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine dair verilen karar doğru ise de feshin sendikal nedenle yapıldığı kanıtlanamadığından işe başlatma tazminatının bir yıllık ücret olarak belirlenmesi hatalıdır.
  Bu nedenle mahkeme kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, 4857 sayılı İş Kanununun 20/3.maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle,
  l. Uşak İş Mahkemesinin 10.3.2005 tarih ve 2004/E,2005/K.sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
  2. Davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,
  3. Davacının süresi içerisinde başvurusuna rağmen işverence işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının dört aylık ücret tutarı olarak belirlenmesine,
  4. Davacının süresi içinde başvurması halinde kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davalıdan alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine,
  5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6. Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 350 YTL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
  7. Davacı tarafından yapılan YTL. yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
  8. Temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, dair kesin olarak 14.4.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ