• SENDİKAL NEDENLERLE FESİH İDDASININ ARAŞTIRILMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
  2821 S.SSK/31

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2008/30647
  Karar No. 2008/34757
  Tarihi: 22.12.2008      
                                   
  l SENDİKAL NEDENLERLE FESİH İDDASININ ARAŞTIRILMASI
  l SENDİKAL NEDENİN VARLIĞINI İŞÇİNİN KANITLAMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Davacı işçi, feshin başka bir nedene, kısaca sendikal nedene dayandığını ve işverenin keyfi olarak bu nedenle feshettiğini iddia etmiş ve işe başlatmama tazminatının en az bir yılık ücret tutarında belirlenmesini istemiştir. Mahkemece bu istek kabul edilmiştir. Ne var ki, dava konusu işyerinde fesih tarihi itibari ile çalışanlardan kaç işçinin sendikaya üyesi olduğu, kaçının üyelikten çekildiği, üyelikten çekilip de çalıştırılan işçi olup olmadığı, çıkarılan sendika üyelerinin toplu iş sözleşmesi yetkisini etkileyip etkilemediği, kaç işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği ve işten çıkarılanların tamamının sendika üyesi olup olmadığı, halen işyerinde çalışan sendikalı işçi bulunup bulunmadığı gibi hususlar dosya içeriğinden anlaşılamamaktadır. Feshin sendikal nedene dayanıp dayanmadığı hususunun kuşkuya yer vermeyecek bir şekilde açıklığa kavuşturulduktan sonra sonucuna göre bir karar vermek gerekir.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, isteğin kabulüne karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi S.Göktaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan ve sendikal nedenle feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı işveren vekili, davacının iş sözleşmesinin alınan karar uyarınca işlerdeki daralma nedeni ile feshedildiğini, feshin işletme ve işyeri gereklerine dayandığını, sendika üyesi olmayan 5 işçinin de çıkarıldığını, sendikanın yetki almasına itiraz edildiğini. 2,5 aydır hammadde yokluğu nedeni ile işyerinin çalışmadığını, bazı bölümlerin kapatılarak dışardan hizmet alınmasına karar verildiğini, kararın uygulandığını, sendikal neden olmadığını, halen çalışan sendika üyesi işçilerin olduğunu, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece dosya üzerinde alınan bilirkişi raporuna itibar edilerek, işyerinde öteden beri mevcut olan ve 2007 yılında fazla yapıldığı anlaşılan fazla çalışma olgusu karşısında, madde azlığı ve yeni teknoloji nedeniyle mevsimlik işçilere ihtiyaç duyulmadığı ve iş gücü fazlası halinde geldiklerinin kabul edilemeyeceği, davalı işverence açıklana feshin ölçülülük ilkesine aykırı olduğu, bu nedenle davacın işgücü fazlası olduğu için yeni mevsimde işe davet edilmediği yolundaki işveren savunmasına değer verilemeyeceği, feshin geçerli nedene dayanmadığı, işyerinde halen çalışan sendikalı 34 işçinin bulunduğu, mevsim başlangıcında işe çağrılmayan işçiler arasında sendikasız işçilerin de bulunduğu gerekçesi ile sendikal neden bulunmadığı gerekçesi ile isteğin kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Karar davacı işçi tarafından temyiz edilmiştir.
  Davacı işçi, feshin başka bir nedene, kısaca sendikal nedene dayandığını ve işverenin keyfi olarak bu nedenle feshettiğini iddia etmiş ve işe başlatmama tazminatının en az bir yılık ücret tutarında belirlenmesini istemiştir. Mahkemece bu istek kabul edilmiştir. Ne var ki, dava konusu işyerinde fesih tarihi itibari ile çalışanlardan kaç işçinin sendikaya üyesi olduğu, kaçının üyelikten çekildiği, üyelikten çekilip de çalıştırılan işçi olup olmadığı, çıkarılan sendika üyelerinin toplu iş sözleşmesi yetkisini etkileyip etkilemediği, kaç işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği ve işten çıkarılanların tamamının sendika üyesi olup olmadığı, halen işyerinde çalışan sendikalı işçi bulunup bulunmadığı gibi hususlar dosya içeriğinden anlaşılamamaktadır. Feshin sendikal nedene dayanıp dayanmadığı hususunun kuşkuya yer vermeyecek bir şekilde açıklığa kavuşturulduktan sonra sonucuna göre bir karar vermek gerekir. Eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ