• SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/18-21
  6356 S. STK/25
  İSTANBUL
  BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
  51. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2021/4652
  Karar No. 2022/64
  Tarihi: 02/02/2022  

  lSENDİKAL NEDENLERLE FESİH
  lİŞE İADE
  lSENDİKAL TAZMİNAT

  ÖZETİ: Dosya kapsamı, taraf tanık beyanları, sendikanın müzekkerelere cevabi yazıları değerlendirildiğinde davalı iş yerinde sendikal örgütlenme çalışmaları yoğunlaştığında sendikal baskı, yıldırma yoluna gidilip sendikalı çalışanların bölümlerinin değiştirildiği, sendikalı işçilere sendika üyeliğinden istifa etmeleri karşılığında ücret iyileştirmesine gidilip bireysel iş sözleşmeleri imzalatıldığı, sendikalaşma konusunda öncü konumdaki davacı ile E. İ, R. G'ün iş akitlerinin 11.01.2019 tarihinde feshedildiği, yapılan baskılar sonucu 01.09.2018tarihinde 40 olan sendikalı sayısının 01.03.2019 tarihinde 20'ye kadar düştüğü, davacının iş akdinin feshinin sendikal nedene dayandığı, ilk derece mahkemesi karar ve gerekçesi isabetli olup, davalının bu yöndeki istinaf sebeplerinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.
  Yerel mahkemece verilen karar sonrasında istinaf başvurusu üzerine dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda:
  DAVA: Davacı vekili dilekçesinde özetle; davacının, davalıya ait iş yerinde 21.11.2012-11.01.2019 tarihleri arasında çalıştığını, iş akdinin davalı işveren tarafından sendikal nedenlerle, haksız olarak feshedildiğini iddia ederekdavacının işe iadesinitalep ve dava etmiştir.
  CEVAP:
  Davalı vekili dilekçesinde özetle; dava dilekçesinde yer alan iddia ve taleplerin gerçeği yansıtmadığını savunarak haksız açılan davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:
  İlk derece mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.
  DELİLLER:
  Sigorta kayıtları, işyeri özlük dosyası ile tüm dosya kapsamıdır.
  İSTİNAF SEBEPLERİ:
  Davalı vekili gerekçeli istinaf dilekçesinde özetle;
  Davacının performans çizelgelerinde de görüleceği üzere günlük 45kutu kırma işi olarak konulan hedefin %50'sini dahi tutturamadığını,
  Davacının 4 aylık süreçte diğer işçilerden daha az performans gösterdiğini, çalışanlara ödenen bonusların performansa göre verildiğini,
  İlk derece mahkemesince keşif talebinin dikkate alınmadığını,
  Davacının uyarılara karşılık "performansımızı beğenmiyorsanız tazminatımızı verin gidelim" dediğini,
  Davacının fesih bildirimini almaktan ve savunma vermekten imtina ettiğini,
  Davacının iş aktinin sendikal nedenle feshedildiği yönündeki ilk derece mahkemesi kararının hukuka aykırı olduğunu,
  Davacının sendikal nedenle iş akdinin feshedildiğini kanıtlayamadığını, davacının sendikaya üyelik tarihi ile fesih tarihi arasında 2 yıllık süre bulunduğunu, müvekkili şirket ile Petrol - İş Sendikası arasında TİS imzalandığını, müvekkilinin sendikal faaliyetleri engellemediğini, müzakere süreci devam ederken iyi niyet göstergesi olarak işçilere geçmişe dönük olarak hakların tanındığını belirtmiştir.
  GEREKÇE:
  Dava, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiği iddiasına dayalı işe iade ve sendikal tazminat talebine ilişkindir.
  İlk derece mahkemesince işe iade, sendikal tazminat istemli davada yargılama sonunda davanın kabulü ile iş akdinin sendikal nedenle feshedildiğinden bahisle davacının işe iadesine karar verilmiştir.
  Davada, davacının iş akdinin geçerli, sendikal nedenlerle feshedilip feshedilmediği uyuşmazlık konusudur.
  SGK kayıtlarında davacının davalı şirkete ait iş yerinde 21.11.2012-11.01.2019 tarihleri arasında üretim işçisi olarak çalışması bulunmaktadır.
  Davalının istinaf sebepleri açısından istinaf sebepleri ve kamu düzeni ile bağlı ve sınırlı olarak dosya üzerinde yapılan incelemede;
  Davacının sigortadan ayrılış bildirgesinden işten ayrılış sebebinin (04 kodu ile) "belirsiz süreli iş sözleşmesinin iş veren tarafından haklı neden olmaksızın feshi" olarak belirtildiği, davacının 24.10.2016 tarihinde sendikaya üye olmuştur.

  Davalı tarafından davacının performans düşüklüğü nedeniyle feshe dayanılmışsa da 4857 sayılı İş Kanunu'nun 19. maddesinde belirtilen usule aykırı olarak yazılı fesih bildirimi sunulmadığı, davacının fesih öncesi savunmasının alınmadığı anlaşılmıştır.
  Davalı tarafından sunulan üretim adetlerine ilişkin belgelerde iş yeri yetkilileri ve davacının imzasının bulunmadığı, bu nedenle söz konusu belgelere itibar edilemeyeceği, ayrıca taraf tanık beyanlarından sendikal çalışmaları nedeniyle yıldırma amaçlı davacının yanına belinden ameliyat geçirmiş Ersoy İŞİN'in verildiği, bu nedenle çıkartılan iş adetinin düştüğü, feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşılmıştır.
  Davacı tarafından davacının iş akdinin feshinin sendikal nedene dayandığı iddiasında bulunulmuştur.
  Dosya kapsamı, taraf tanık beyanları, sendikanın müzekkerelere cevabi yazıları değerlendirildiğinde davalı iş yerinde sendikal örgütlenme çalışmaları yoğunlaştığında sendikal baskı, yıldırma yoluna gidilip sendikalı çalışanların bölümlerinin değiştirildiği, sendikalı işçilere sendika üyeliğinden istifa etmeleri karşılığında ücret iyileştirmesine gidilip bireysel iş sözleşmeleri imzalatıldığı, sendikalaşma konusunda öncü konumdaki davacı ile E. İ, R. G'ün iş akitlerinin 11.01.2019 tarihinde feshedildiği, yapılan baskılar sonucu 01.09.2018tarihinde 40 olan sendikalı sayısının 01.03.2019 tarihinde 20'ye kadar düştüğü, davacının iş akdinin feshinin sendikal nedene dayandığı, ilk derece mahkemesi karar ve gerekçesi isabetli olup, davalının bu yöndeki istinaf sebeplerinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.
  Yapılan açıklamalar çerçevesinde; dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri ile kamu düzeni dikkate alındığında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığından davalı tarafın istinaf başvuru talebinin esastan reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
  HÜKÜM:
  1-Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri ile kamu düzeni dikkate alındığında İlk Derece Mahkemesi kararında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla, davalı vekilinin istinaf başvurusunun 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-b.1 ve 355. maddeleri gereğince ESASTAN REDDİNE,
  2-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 80,70 TL istinaf karar harcından peşin yatırılan 59,30 TL istinaf karar harcının mahsubu ile bakiye 21,40 TL istinaf karar harcının davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
  3-Davalı tarafından yatırılan istinaf kanun yoluna başvurma harcı ile yapılan istinaf yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına,
  4-Karar tebliğ ve harç tahsil/iade işlemlerinin ilk derece mahkemesi tarafından yapılmasına,
  Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda KESİN olmak üzere 02/02/2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ