• SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

    T.C. YARGITAY 
    9. Hukuk Dairesi
    Esas No. 2019/7174 İlgili Kanun/Madde:
    Karar No. 2019/18429 6356 S. STK/25
    Tarihi: 21/10/2019       
     
    • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH
    • SENDİKAL TAZMİNAT VE İŞE İADE
    • SENDİKAL NEDENLERİ ORTAYA KOYAN ÖLÇÜTLER
    ÖZETİ      Sendikal tazminat 6356 sayılı  Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 25 inci maddesinde

    düzenlenmiş,  işçilerin  işe  alınmalarının  belli  bir  sendikaya  girmeleri  veya  girmemeleri,  sendika

    üyeliklerini sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri gibi şartlara bağlanamayacağı hükme bağlanmıştır.

    Yine, işçiler arasında çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından ayrım yapılamayacağı

    da yasada öngörülmüştür. Sendikal faaliyetlere katılma da güvence altına alınmıştır. Sözü edilen

    hükümlerden “fesih dışında” olanlara aykırılık halinde işçinin bir yıllık ücretinden az olmamak üzere

    tazminata tabi olduğu Yasada açıklanmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin 22.10.2014 tarihli oturumunda

    verilen 2013/ 1 E sayılı kararında, maddede yer alan “…fesih dışında…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı

    olduğuna ve iptaline, yürürlüğün durdurulması isteminin koşulları oluşmadığından talebinin reddine

    karar verilmiştir. 

    Sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi hâlinde işçi, feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesine dair

    dava açma hakkına sahiptir. İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin tespit edilmesi hâlinde,

    4857  sayılı  Kanunun  21  inci  maddesine  göre  işçinin  başvurusu,  işverenin  işe  başlatması  veya

    başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sendikal tazminata karar verilir. İşçinin işe başlatılmaması

    hâlinde,  ayrıca  4857  sayılı  Kanunun  21  inci  maddesinin  birinci  fıkrasında  belirtilen  tazminata

    hükmedilmez.  

    İş  sözleşmesinin  sendikal  nedenle  feshedildiği  iddiası  ile  açılacak davada,  feshin  nedenini  ispat

    yükümlülüğü işverene aittir. Feshin işverenin ileri sürdüğü nedene dayanmadığını iddia eden işçi, feshin

    sendikal nedene dayandığını ispatla yükümlüdür. 

    Fesih dışında işverenin sendikal ayrımcılık yaptığı iddiasını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak işçi

    sendikal  ayrımcılık  yapıldığını  güçlü  biçimde  gösteren  bir  durumu  ortaya  koyduğunda,  işveren

    davranışının  nedenini  ispat  etmekle  yükümlüdür. 

     Dairemizce, sendikal tazminat davalarında ispat yükünün işçide olduğu hallerde, işyerinde çalışan ve

    sendikaya üye olan işçilerin sayısı,  hangi tarihlerde üye oldukları,  üyelikten çekilen işçilerin olup

    olmadığı, işyerinde çalışmakta olan işçilerin bulunup bulunmadığı, aynı dönemde yetki prosedürünün

    işletilip işletilmediği, işyerinde önceki dönemlerde toplu iş sözleşmelerinin bağıtlanıp bağıtlanmadığı,

    yeni işçi alınıp alınmadığı ve alınmışsa yeni işçilerin sendikalı olup olmadığı gibi hususlarla, işverence

    ekonomik veya teknolojik nedenlere dayalı bir fesih yoluna gidilmesi durumunda teknik yönden bu

    durumun araştırılması gibi ölçütler belirlenmiştir.     .
     
     


    "

     

    Taraflar  arasında  görülen  dava  sonucunda  verilen  kararın,  temyizen  incelenmesi  davacı  vekili

    tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi

    tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

     YARGITAY KARARI 

    A) Davacı İsteminin Özeti:

    Davacı vekili; müvekkilinin davalı işyerinde çalışırken iş akdinin sendikal faaliyetlerde bulunması ve bu

    nedenle iş akdi fesh edilen arkadaşına tanıklık yapacak olması nedeni ile davalı işveren tarafınca fesh

    edildiğini, müvekkilinin üyesi olduğu sendikadan çıkarak başka bir sendikaya üye olmaya zorlandığını,

    bunu kabul etmeyip, başka bir arkadaşı için Yalova İş Mahkemesi'nin 2015/44 esas sayılı dosyasından

    tanık olarak bildirilmesi nedeni ile işten çıkartıldığını, müvekkilinin işe iadesine karar verilmesini 4857

    sayılı Kanunun 21/3 maddesi gereğince 4 aylık ücret ve sosyal yardımları ile 4857 sayılı Kanunun 21/1

    ve 6356 sayılı Sendikalar Kanunun 25. maddesi gereği sendikal nedenlerle fesih nedeni ile bir yıllık

    ücreti toplamından az olmamak üzere sendikal tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep

    etmiştir.

    B) Davalı Cevabının Özeti:

    Davalı vekili; davaya herhangi bir cevap vermemiştir.

    C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti 

    Mahkemece,  davacının  iş  sözleşmesinin  haklı  bir  nedene  dayanmadığı,  feshin  sendikal  nedene

    dayanmadığı kabul edilerek feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir. Karar süresi

    içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiş ve Dairemizin 16/10/2017 tarih, 2016/22130 Esas ve

    2017/ 15679 Karar sayılı ilamıyla, sendikal tazminat talebi bakımından yapılan araştırmanın eksik

    olduğu gerekçesiyle bozulmuştur. 

    Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne karar verilmiştir.

    D) Temyiz:

    Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. 

    E) Gerekçe:

     İşverence yapılan feshin sendikal nedene dayanıp dayanmadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık

    konusudur. 

    Sendikal tazminat 6356 sayılı  Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 25 inci maddesinde

    düzenlenmiş,  işçilerin  işe  alınmalarının  belli  bir  sendikaya  girmeleri  veya  girmemeleri,  sendika

    üyeliklerini sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri gibi şartlara bağlanamayacağı hükme bağlanmıştır.

    Yine, işçiler arasında çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından ayrım yapılamayacağı

    da yasada öngörülmüştür. Sendikal faaliyetlere katılma da güvence altına alınmıştır. Sözü edilen

    hükümlerden “fesih dışında” olanlara aykırılık halinde işçinin bir yıllık ücretinden az olmamak üzere

    tazminata tabi olduğu Yasada açıklanmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin 22.10.2014 tarihli oturumunda

    verilen 2013/ 1 E sayılı kararında, maddede yer alan “…fesih dışında…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı

    olduğuna ve iptaline, yürürlüğün durdurulması isteminin koşulları oluşmadığından talebinin reddine

    karar verilmiştir. 

    Sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi hâlinde işçi, feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesine dair

    dava açma hakkına sahiptir. İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin tespit edilmesi hâlinde,

    4857  sayılı  Kanunun  21  inci  maddesine  göre  işçinin  başvurusu,  işverenin  işe  başlatması  veya

    başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sendikal tazminata karar verilir. İşçinin işe başlatılmaması

    hâlinde,  ayrıca  4857  sayılı  Kanunun  21  inci  maddesinin  birinci  fıkrasında  belirtilen  tazminata

    hükmedilmez.  

    İş  sözleşmesinin  sendikal  nedenle  feshedildiği  iddiası  ile  açılacak davada,  feshin  nedenini  ispat

    yükümlülüğü işverene aittir. Feshin işverenin ileri sürdüğü nedene dayanmadığını iddia eden işçi, feshin

    sendikal nedene dayandığını ispatla yükümlüdür. 

    Fesih dışında işverenin sendikal ayrımcılık yaptığı iddiasını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak işçi

    sendikal  ayrımcılık  yapıldığını  güçlü  biçimde  gösteren  bir  durumu  ortaya  koyduğunda,  işveren

    davranışının  nedenini  ispat  etmekle  yükümlüdür. 

     Dairemizce, sendikal tazminat davalarında ispat yükünün işçide olduğu hallerde, işyerinde çalışan ve

    sendikaya üye olan işçilerin sayısı,  hangi tarihlerde üye oldukları,  üyelikten çekilen işçilerin olup

    olmadığı, işyerinde çalışmakta olan işçilerin bulunup bulunmadığı, aynı dönemde yetki prosedürünün

    işletilip işletilmediği, işyerinde önceki dönemlerde toplu iş sözleşmelerinin bağıtlanıp bağıtlanmadığı,

    yeni işçi alınıp alınmadığı ve alınmışsa yeni işçilerin sendikalı olup olmadığı gibi hususlarla, işverence

    ekonomik veya teknolojik nedenlere dayalı bir fesih yoluna gidilmesi durumunda teknik yönden bu

    durumun araştırılması gibi ölçütler belirlenmiştir. 

    Dosya  kapsamındaki  belgelerden  davacının  iş  sözleşmesi  09.04.2015-  10.04.2015  tarihlerinde

    amirlerine haber vermeksizin art arda iki gün işe devamsılık yapıldığı gerekçesi ile 4857 sayılı  İş

    Kanunu’nun 25/II maddesi uyarınca feshedilmişse de, davacının fesih konusu davranışlarının somut ve

    inandırıcı delillerle ispatlanmadığından feshin geçersizliğine karar verilmesi yerindedir. 

    Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacı 06.01.2015 tarihinde sendikaya üye olmuştur. Bozma ilamı

    sonrası yapılan araştırmada; T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü

    tarafından düzenlenen 25.01.2019 tarihli müzekkere cevabı ve ekinde gönderilen CD'nin çözümüne dair

    alınan bilirkişi raporunda; 01.01.2015 tarihinde davacının üyesi olduğu Enerji-Sen sendikasına üye işçi

    sayısının 139 olduğu, 01.06.2015 tarihinde ise üye işçi sayısının 17'ye düştüğü anlaşılmıştır. Ayrıca

    emsal nitelikte olan Bursa İş Mahkemelerince görülen davalarda yapılan araştırmalar üzerine davalı

    tarafından yapılan feshin sendikal nedene dayalı olduğuna dair verilen kararların Yargıtay 7. Hukuk

    Dairesi'nce onanmasına karar verildiği ve dosya kapsamında dinlenen tanık beyanlarında da davacının

    iş akdinin sendikal nedenle feshedildiği anlaşıldığından, sendikal tazminat talebinin kabulü gerekirken,

    mahkemece aksi gerekçe ile reddi hatalıdır.

     4857 sayılı İş Yasası'nın 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

    HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

    1-İlk Derece Mahkemesi kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

    2-Davanın kabulü ile feshin geçersizliğine ve davacının İŞE İADESİNE, 

    3-6356 sayılı Kanunu'nun 25. maddesinin 5. fıkrası gereğince davacının iş akdinin sendikal nedenle

    feshedildiğinin kabulü ile davalının ödemesi gereken tazminat miktarının 4857 sayılı  Yasa'nın 21.

    maddesine göre davacı işçinin 10 iş günü içinde işverene başvurusu, iş verenin davacıyı 1 ay içinde

    başlatması  veya başlatmaması  şartlarına bağlı  olmaksızın  takdiren davacının  1 yıllık  brüt  ücreti

    tutarında olduğunun tespitine,  

    4-  Davacı  işçinin işe iadesi  için  süresi  içinde müracaatı  halinde hak kazanılacak olan ve kararın

    kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret  ve diğer  haklarının tahsilinin  gerektiğine, 

     5- Alınması gereken 44,40 TL karar-ilam harcından davacının yatırdığı 27,70 TL peşin harcın mahsubu

    ile bakiye 16,70 TL karar-ilam harcının davalıdan tahsili ile Hazine'ye irat kaydına,

     6-  Davacının  yaptığı  harçlar  dahil  404,00 TL.  yargılama giderinin  davalıdan tahsili  ile  davacıya

    verilmesine,  davalının  yaptığı  yargılama giderinin  üzerinde bırakılmasına,  

    7- Davacı vekil ile temsil edildiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen

    2.725,00 TL ücreti vekaletin davalıdan tahsili  davacıya verilmesine, 

    8-  Peşin  alınan  temyiz  harcının  isteği  halinde  ilgilisine  iadesine,  dava  dosyasının  İlk  Derece

    Mahkemesi'ne  gönderilmesine, 

    Kesin olarak 21/10/2019 gününde oybirliği ile karar verildi.
     

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ