• SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/13246
  2004/21982
  05.10.2004
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S. İş.K/13
  2821 S.SK/31
   
  • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH
  • USULİ KAZANAILMIŞ HAK
  • KÖTÜNİYET TAZMİNATI

   
    ÖZETİ: Öncelikle belirtmek gerekir ki, dava dilekçesinde sendikal nedene dayanıldığı ve kötüniyet tazminatına gerekçe olarak da başkaca bir sebep ileri sürülmediğine göre, sendikal nedenle feshin olup olmadığının üzerinde durulması gerekir.
  Sendikal nedenin bulunduğu kabul edildiği taktirde, usulu kazanılmış hak gözetilmeli ve kötüniyet tazminatının kabulüne karar verilmelidir.Aksi halde kötüniyet tazminatı isteğinin reddi cihetine gidilmelidir
               

  DAVA                      :Taraflar arasındaki   ihbar, kıdem ve sendikal tazminat, fazla çalışma ve
  yıllık izin ile bayram ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 5.10.2004 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat N. Y geldi. Karşı taraf adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  l.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı işçi iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğini ileri sürerek sendikal tazminat, bu olmadığı taktirde kötüniyet tazminatı isteğinde bulunmuştur.
  Davalı işveren ise, ekonomik kriz sebebiyle fabrikadaki 8 bölümden 4"ünün tamamen kapatıldığını bir bölümün de %20 kapasiteye düşürüldüğünü, bu nedenle aralarında davacının da bulunduğu bir kısım işçilerin iş sözleşmelerinin feshedildiğini savunmuştur.
  Mahkemece, gerekçesiz olarak sendikal tazminat isteğinin reddine kötüniyet tazminatının ise kabulüne karar verilmiştir.
  Kararı davalı vekili süresi içinde temyiz etmiştir.
  Öncelikle belirtmek gerekir ki, dava dilekçesinde sendikal nedene dayanıldığı ve kötüniyet tazminatına gerekçe olarak da başkaca bir sebep ileri sürülmediğine göre, sendikal nedenle feshin olup olmadığının üzerinde durulması gerekir. Mahkemece bu yönde yeterince araştırmaya gidilmemiştir. İşyerinde kaç işçinin çalıştığı, kaçının ve hangi tarihlerde sendikaya üye olduğu, bu üyelikten çekilenlerin olup olmadığı, işyerinden çıkarılan işçilerin sayısı ve çıkarıldıkları tarihler, iş sözleşmesi feshedilen işçilerin kaçının sendikalı olduğu, aynı dönemde yeni işçi alınıp alınmadığı, alınmışsa hangi iş için alındıkları ve işyerinde çalışan sendika üyesi işçi olup olmadığı hususları araştırılmalıdır. Yine davalının ekonomik neden savunması üzerinde durulmalı, gerekirse bu yönde bilirkişi incelemesine gidilmelidir.İşyerinde bazı bölümlerin kapatılıp kapatılmadığı araştırılmalı, kapatılan bölümler varsa, davacının bu bölüm işçisi olup olmadığı tespit edilmelidir.
  Öte yandan davalı işyeri ile ilgili Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlendiği bildirilen rapora dosyada rastlanmamıştır.Anılan raporun getirtilmesi ile incelemeye tabi tutulması da uyuşmazlığın çözümü için «ereklidir.Yine mahkemece kararın gerekçesinde belirtilen Tekkeköy Sulh Hukuk Mahkemesinin 2002/16 d. İş sayılı dosyası da bu dosya içinde bulunmamaktadır.Anılan dosyanın içeriği ile bir bilgi de bulunmamaktadır.Karar bu yönlerden de eksik incelemeye dayalıdır.
  Davacının iş sözleşmesinin feshinin sendikal nedene dayanıp dayanmadığının tespiti bakımından belirtilen hususların araştırılmasından sonra tanık beyanları ve tüm dosya kapsamı yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak sonuca gidilmelidir. Sendikal nedenin bulunduğu kabul edildiği taktirde, usulu kazanılmış hak gözetilmeli ve kötüniyet tazminatının kabulüne karar verilmelidir.Aksi halde kötüniyet tazminatı isteğinin reddi cihetine gidilmelidir.
  SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 375.000.000 TL.duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine,peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,5.10.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ