• SENDİKAL NEDENLE FESİH İDDASININ KANIT YÜKÜNÜN İŞÇİDE OLMASI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/30166
  2007/26744
  17.09.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
  2821 S.SK/31
   
  •  
  •  
  • SENDİKAL NEDENLE FESİH İDDASININ KANIT YÜKÜNÜN İŞÇİDE OLMASI
  • SENDİKA ÜYELİĞİNİN TEK BAŞINA FESHİN SENDİKAL NEDENE DAYANDIĞINI KANITLAMAYACAĞI
    ÖZETİ: Davalı işveren feshin geçerli nedene dayandığına yönelik bilgi ve belge sunmamıştır. Feshin geçerli nedene dayandığı işverence kanıtlanmadığından mahkemece feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiş olması isabetlidir. Ancak, iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin ispat külfeti davacı işçiye ait olup, bu hususta sunulan kanıtlar feshin sendikal nedene dayandığını kabule yeterli değildir. Gerçekten salt sendika üyesi olmak feshin sendikal nedene dayandığını göstermez. Davacı vekili, tanık listesini sunmuş ise de, sonradan tanık dinletmekten vazgeçmiştir. Mevcut olgulara göre feshin sendikal nedene dayandığının kabulü dosya içeriğine uygun düşmemiştir
               

  DAVA                          :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini
  istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin işverence sendikal nedenlerle feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
  Davalı işveren, hizmet alımlarının azalması sonucu oluşan işgücü fazlalığı nedeniyle davacının iş sözleşmesinin tazminatları ödenmek suretiyle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece davacı arkadaşların sendikaya üye oldukları gün iş sözleşmelerinin sendikal nedenlerle feshedildiği sonucuna varılarak davacının işe iade isteğinin kabulüne karar verilmiştir.
  Davalı işveren feshin geçerli nedene dayandığına yönelik bilgi ve belge sunmamıştır. Feshin geçerli nedene dayandığı işverence kanıtlanmadığından mahkemece feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiş olması isabetlidir. Ancak, iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin ispat külfeti davacı işçiye ait olup, bu hususta sunulan kanıtlar feshin sendikal nedene dayandığını kabule yeterli değildir. Gerçekten salt sendika üyesi olmak feshin sendikal nedene dayandığını göstermez. Davacı vekili, tanık listesini sunmuş ise de, sonradan tanık dinletmekten vazgeçmiştir. Mevcut olgulara göre feshin sendikal nedene dayandığının kabulü dosya içeriğine uygun düşmemiştir.
  Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunun 2O.maddesinin 3.fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  HÜKÜM : Yukarıda belirtilen nedenlerle;
  l-)Çatalca l.Asliye Hukuk(İş) Mahkemesinin 8.5.2007 gün ve 341-67 sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
        2-)İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,
        3-)Davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih nedeni ve kıdemi dikkate alınarak 4 aylık ücreti olarak belirlenmesine,

                   4-)Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak
  kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının
  davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,
       Davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna,
                   5-)Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
                   6-)Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 450.YTL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
                   7-)Davacı tarafından yapılan (172,80) YTL yargılama giderinin davalıdan alınır, davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
                   8-)Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak oybirliğiyle 17.9.2007 tarihinde karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ