• SENDİKAL NEDENİNİN KANITLANAMAMIŞ OLMASI


             T.C.
      YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi                  
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2018/10331
  2019/427
  09.01.2019
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/18-21
  6356 S. STK/14

   
     
  • SENDİKAL NEDENİNİN KANITLANAMAMIŞ OLMASI
  • HAKARET İDDİASININ KANITLANAMAMIŞ OLMASI
  • HAKARET EYLEMİNİN FESİH TARİHİNDEN BİR AY ÖNCE GERÇEKLEŞTİĞİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ
  • GEÇERSİZ FESİH
    ÖZETİ Somut uyuşmazlıkta, ilk derece mahkemesince sendikal tazminat talebinin reddine ilişkin karar yerinde olmakla birlikte her ne kadar davacının iş akdi Gültekin ve Ziya isimli işçilere sataştığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle haklı nedenle feshedilmiş ise de duruşmada tanık olarak dinlenen ve kendisine hakaret edildiği savunulan Gültekin isimli işçi kendisine yapıldığı iddia edilen hakaret eylemi ile ilgili bir beyanda bulunmadığı gibi dosya arasında bulunan ve tanık Gültekin tarafından davalı işverene hakaret nedeniyle verilen şikayet dilekçesinde de davacıdan bahsetmediği, ayrıca yine tanık olarak dinlenen Yunus'un hakaret eyleminin fesih tarihinden bir ay önce gerçekleştiğini beyan etmesi karşısında davalının haklı fesih iddiasını ispatlayamadığı anlaşılmakla davanın kabulü yerine yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir  
               DAVA                        : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                      Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
                                      İlk Derece Mahkemesinin kabul kararına karşı taraf vekillerince istinaf başvurusunda bulunmuştur.
                                      İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Hukuk Dairesi;
                                      1-Davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK'nun 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine,
                                      2-Davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile davanın reddine, karar vermiştir.
                                      İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Hukuk Dairesi'nin kararı süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:                     Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde 10/01/2011- 23/05/2016 tarihleri arasında makine operatörü olarak çalıştığını, müvekkiline kıdem-ihbar tazminatı ödenmeden yazılı fesih bildirimi tebliğ edilmek suretiyle iş akdinin fesih edildiğini, feshe konu edilen gerekçelerin gerçek dışı olduğunu, asıl fesih sebebinin müvekkilinin işyeri sendika temsilcisi olması ve yürttüğü sendikal çalışmalar olduğunu iddia ederek feshin geçersizliğinin tespiti ile davacının işe iadesine, feshin sendikal nedenle yapılması sebebiyle 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 25.maddesinin 5.bendi uyarınca müvekkili lehine en az 12 aylık brüt ücreti tutarında sendikal tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, iş akdinin feshinin işveren tarafından TİS.59. madde ve İK.25/II-b-c-d maddelerine göre haklı nedenle yapıldığını, işyerinde 14.01.2016 tarihine kadar işyeri sendika temsilcisi olarak görev yapan Kürşat Yalçın, Önder Demir, Suat Gümüş'ün işyerinde TİS imzalamaya yetkili sendika tarafından görevden alındığını, bu görevden almanın davacı ile sendikası arasındaki bir sorun olduğunu, bu kişilerin sanki kendi sendikalarının organları tarafından görevden alınmamış gibi bu tarihten sonra işyerinde huzursuzluk çıkartmaya başladıklarını, davacının üzerine düşen işleri yapmadığını, iş akdinin haklı nedenle feshine karar verildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
  İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:
  İlk derece mahkemesince, davalı iş yerinde Öz İplik İş Sendikası ile TİS görüşmelerinin devam ettiği sırada üç sendika temsilcisinin sendika tarafından görevden alındığı, bunun üzerine işçilerin işyeri dışında eylem başlattıkları, eylemin işverenin tavrıyla ilgisinin olmadığı, sendika ile işçiler arasındaki anlaşmazlık olduğu, işverenin işçilere karşı eylem sırasında baskı yaptığı ya da müdahalede bulunduğu hususunun kanıtlanamadığı, dolayısıyla iş akdinin feshinin davacının sendikal faaliyetlerde bulunmasından kaynaklanmadığı, fesih gerekçelerinin davalı işveren tarafından ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne ve feshin geçersizliğine, sendikal tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.
  İstinaf başvurusu :
  İlk derece mahkemesinin kararına karşı, taraf vekilleri tarafından istinaf başvurusunda bulunmuştur.
  İstinaf Sebepleri:
  Davalı vekili istinaf başvurusunda; feshin geçerli nedene dayandığını savunmuştur.
  Davacı vekili istinaf başvurusunda, feshin sendikal nedenle yapıldığını savunmuştur.
  Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti :
  Bölge adliye mahkemesince, davacının sataşma ve hakaret boyutuna varan sözlerinin ve davranışının davalı işverene haklı fesih hakkı tanıdığı, davalı işverenliğin de bu hakkını yasal sürede kullandığı anlaşılmakla, işverence yapılan feshin yerinde olduğu gerekçesiyle davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine, davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan kabulü ile ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.
  Temyiz başvurusu :
  Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararına karşı davacı vekili tarafından süresinde, istinaf sebepleri doğrultusunda temyiz başvurusunda bulunulmuştur.
  Gerekçe:
               Somut uyuşmazlıkta, ilk derece mahkemesince sendikal tazminat talebinin reddine ilişkin karar yerinde olmakla birlikte her ne kadar davacının iş akdi Gültekin ve Ziya isimli işçilere sataştığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle haklı nedenle feshedilmiş ise de duruşmada tanık olarak dinlenen ve kendisine hakaret edildiği savunulan Gültekin isimli işçi kendisine yapıldığı iddia edilen hakaret eylemi ile ilgili bir beyanda bulunmadığı gibi dosya arasında bulunan ve tanık Gültekin tarafından davalı işverene hakaret nedeniyle verilen şikayet dilekçesinde de davacıdan bahsetmediği, ayrıca yine tanık olarak dinlenen Yunus'un hakaret eyleminin fesih tarihinden bir ay önce gerçekleştiğini beyan etmesi karşısında davalının haklı fesih iddiasını ispatlayamadığı anlaşılmakla davanın kabulü yerine yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  Hüküm: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
  1- Bölge Adliye Mahkemesi’nin temyiz edilen kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
  2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
  3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi ve fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 5 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
  5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6. Davacının yaptığı 247,70 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 2.725,00 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,
  Kesin olarak09/01/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ