• SENDİKACIYA PRFOSYONEL SENDİKACILIK DÖNEMİ İÇİN ÖDENEN HİZMET ÖDENEĞİ


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2010/50248
  2011/18855
  21.06.2011
  İlgili Kanun / Madde
  1475.S.İşK/14
     
  • SENDİKACIYA PRFOSYONEL SENDİKACILIK DÖNEMİ İÇİN ÖDENEN HİZMET ÖDENEĞİ
  • SENDİKACILIK HİZMET ÖDENEĞİNİN KIDEM TAZMİNATI NİTELİĞİNDE OLDUĞU VE KIDEM TAZMİNATI TAVANINA TABİ OLACAĞI
  • ON YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN BULUNDUĞU
    ÖZETİ Hizmet ödeneği 1475 sayılı İş Yasasının Ek 2. maddesi gereğince kıdem tazminatı niteliğinde bulunması sebebiyle Borçlar Yasasının 125. maddesi uyarınca on yıllık zamanaşımı süresine tabidir.  Bu nedenle zaman aşımı gerçekleşmediğinden mahkemece yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
  Bundan başka Hizmet ödeneği niteliği itibarı ile kıdem tazminatı olarak kabul edilmesi ve böyle olunca fesih tarihindeki tavan dikkate alınarak hizmet ödeneği hesabı yapılması gerekirken tavan aşılarak yapılan hesaplama uyarınca hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir
   
               


  DAVA                                   :Davacı, sendika şube başkanlığı döneminde eksik ödendiği belirtilen 4.657.97 YTL ücret fark alacağı ile iş akdine son verilmesi sebebiyle eksik ödendiği belirtilen 3 aylık ücreti 8.039.25 YTL ve 1.576.32 yıllık izin ücreti, 21.608.43 YTL hizmet ödeneği, 1.576.32 YTL ikramiye ve diğer tüm sosyal hak ve alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                       Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                                        Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Ö.F.Tüfek tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının ve davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacı  vekili,  Manisa ilinde Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası'nın şube başkanlığını yaptığını ,sendika genel yönetim kurulunca Manisa Şubesinin faaliyetlerini 28.02.2003 tarihi itibariyle durdurulduğunu , bu kararın Ankara 2. İş Mahkemesinin 2003/507 Esas sayılı kararı ile iptal edildiğini , sendikanın 27-29 Haziran 2003 tarihlerinde yapılan genel kurul toplantısında alınan karar ile Manisa Şubesinin kapatıldığını , Şubenin kapatılmasıyla işine son verilen davacıya hak ettiği ücretler, ikramiyeler ve sosyal hakların  tam olarak ödenmediğini , davacının  28 Haziran 2003 tarihine kadar Manisa Şube Başkanı olarak görevini sürdürdüğünü , üye sayısının 500'ü aşması sebebiyle 23 Şubat 2003 tarihinden 28 Haziran 2003 tarihine kadar profesyonel yönetici olarak görevine devam ettiğini , sendikanın gerek maaş konusunda gerekse diğer tüm sosyal haklar ve ödentilerde sendika tüzüğüne göre   davacıyı  amatör kadrodaymış gibi göstererek işlem yaptığını   belirterek ödenmesi gereken maaş ve amatör - profesyonel ücret  farklarının , profesyonel yönetici ücretinin yıllık ücretli izin hakkının  , hizmet ödeneği ve  ikramiye alacağının  tahsiline  karar verilmesini  istenmiştir.
  Davalı vekili, davacının yarı profesyonel statüde görev yaptığını ve tüm alacaklarının bu esasa göre ödendiğini,  hizmet ödeneği, ikramiye ve ücret alacağının olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilerek, maaş farkı hizmet ödeneği, ikramiye alacağının hak ediş tarihlerinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiz ile davalıdan tahsiline, davacının diğer istemlerin reddine karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içerisinde davacı ve davalı vekilleri tarafından temyiz edilmiştir. 
  Bilirkişi raporunda hizmet ödeneği 39.809,02 TL / Brüt olarak hesaplanmış, davacı ıslah dilekçesi ile bu istemini 21.608,43 TL’ den 36.809,02TL ye yükseltmiştir.   Davalı ıslah dilekçesine karşı zamanaşımı definde bulunmuş,  mahkemece gerekçeli kararda zamanaşımından bahsedilmemiş ise de,  dava dilekçesinde belirtilen 21.608,43 TL’ye hükmedilmesi karşısında, mahkemenin zamanaşımı defini dikkate alarak bu şekilde karar verdiği sonucuna ulaşılmaktadır.   
   Hizmet ödeneği 1475 sayılı İş Yasasının Ek 2. maddesi gereğince kıdem tazminatı niteliğinde bulunması sebebiyle Borçlar Yasasının 125. maddesi uyarınca on yıllık zamanaşımı süresine tabidir.  Bu nedenle zaman aşımı gerçekleşmediğinden mahkemece yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
  Bundan başka Hizmet ödeneği niteliği itibarı ile kıdem tazminatı olarak kabul edilmesi ve böyle olunca fesih tarihindeki tavan dikkate alınarak hizmet ödeneği hesabı yapılması gerekirken tavan aşılarak yapılan hesaplama uyarınca hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,  21.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ