• SENDİKACILARIN FİİLEN GÖREV YAPTIKLARI DÖNEM İÇİN SENDİKADAN ÜCRET LALABİLECEKLERİ

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2014/16525
  2014/22986
  08.09.2014
  İlgili Kanun / Madde
  6356 S. STSK. /8,28
   
     
  • SENDİKACILARIN FİİLEN GÖREV YAPTIKLARI DÖNEM İÇİN SENDİKADAN ÜCRET LALABİLECEKLERİ
  • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA KAYBEDEN SENDİKACININ OLAĞAN GENEL KURULDA SEÇİLDİĞİ SÜRENİN ÜCRETİNİ İSTEYEMEYECEĞİ
  •  
   
  ÖZETİ Sendika yöneticilerine verilecek ücretler ile sağlanacak diğer menfaatleri belirleme yetkisi ise münhasıran genel kuruldadır.
  Öte yandan, kural olarak ücret, çalışma karşılığıdır.
  Somut olayda, davacı, 01.07.2006 tarihli genel kurul ile sendika Sakarya şubesi yönetim kurulu üyesi ve eğitim teşkilatlanma sekreteri seçilmiş, daha sonra 04.04.2009 tarihinde yapılan şube olağanüstü genel kurulunda seçilemeyerek görevi bu tarih itibariyle son bulmuştur. Her ne kadar 04.04.2009 tarihli olağanüstü genel kurul iptal edilse de, davacı belirtilen tarihten itibaren fiilen çalışmamıştır. Yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği üzere, ücret çalışma karşılığı olduğu gibi, sendika tüzük ve bütçe hükümlerine göre de, fiilen yapılacak görev karşılığında ücret ödemesi öngörülmüştür.
  Açıklanan maddi ve hukuki olgular karşısında, davacının, fiilen çalışmadığı dönem yönünden herhangi bir ücret alacağı söz konusu olmadığından, mahkemece, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
   
   
       
               

  DAVA    :              Davacı, yönetici ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                   Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. Yılmaz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin, davalı sendikanın seçilmiş Sakarya şubesi eğitim sekreteri olduğunu, müvekkiline haksız bir suçlama yapılarak sendikanın olağanüstü genel kurula götürüldüğünü ve bu suretle müvekkilinin görevden uzaklaştırıldığını, bunun üzerine açılan dava sonucunda olağanüstü genel kurulun iptal edildiğini ileri sürerek müvekkilinin görevden uzaklaştırıldığı Şubat 2009 tarihinden itibaren hak ettiği ve kendisine ödenmeyen yöneticilik ücretlerinin tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, haksız davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, davacının 02.07.2006 tarihinde yapılan olağan genel kurul sonucunda yönetim kurulu üyeliğine seçildiği, tüzüğe göre görev süresinin dört yıl olduğu, ancak davacının 04.04.2009 tarihli olağanüstü genel kurul ile görevden uzaklaştırıldığı ve bu genel kurulun da mahkemece iptaline karar verildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 28. maddesinin altıncı fıkrasında, sendikaların, gelirlerini, bu Kanunda ve tüzüklerinde gösterilen faaliyetler dışında kullanamayacağı ve bağışlayamayacağı hususu belirtilmiştir.
  6356 sayılı Kanun'un 8. maddesinde de, sendika tüzüklerinde, sendika yöneticilerinin ücretleri ile ilgili usul ve esasların yer alması gerektiği belirtildikten sonra, aynı kanunun 11. maddesinde de, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyelerine verilecek ücret, tazminat, ödenek ve yolluklar ile sosyal hakların belirlenmesi konusundaki görev ve yetkinin genel kurulda olduğu ifade edilmiştir.
  Sendika tüzüğünün 18. maddesinin “m” bendinde ise, sendika ve şubelerde görev alan yöneticilere verilecek ücretler ile ödenek, yolluk ve tazminatların tespit edilmesi konusu, genel kurulun görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.
  Yine tüzüğün 63. maddesinin “a” bendinde, sendika ve şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile başkanlarına verilecek ücretler, her türlü ödenek ve sosyal yardımların sendika merkez genel kurulunda tespit edileceği düzenlemesi yer almıştır.
  Sendika ile sendika yöneticileri arasındaki ilişkinin kural olarak vekalet ilişkisi olduğu kabul edilmelidir. Ücret, vekalet sözleşmesinin zorunlu unsuru değildir. Buradan hareketle sendikalarda profesyonel sendika yöneticisi ve amatör sendika yöneticisi olmak üzere iki tip yöneticinin söz konusu olduğunu söylemek gerekir. Sendika yöneticilerine verilecek ücretler ile sağlanacak diğer menfaatleri belirleme yetkisi ise münhasıran genel kuruldadır.
  Öte yandan, kural olarak ücret, çalışma karşılığıdır.
  Somut olayda, davacı, 01.07.2006 tarihli genel kurul ile sendika Sakarya şubesi yönetim kurulu üyesi ve eğitim teşkilatlanma sekreteri seçilmiş, daha sonra 04.04.2009 tarihinde yapılan şube olağanüstü genel kurulunda seçilemeyerek görevi bu tarih itibariyle son bulmuştur. Her ne kadar 04.04.2009 tarihli olağanüstü genel kurul iptal edilse de, davacı belirtilen tarihten itibaren fiilen çalışmamıştır. Yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği üzere, ücret çalışma karşılığı olduğu gibi, sendika tüzük ve bütçe hükümlerine göre de, fiilen yapılacak görev karşılığında ücret ödemesi öngörülmüştür.
  Açıklanan maddi ve hukuki olgular karşısında, davacının, fiilen çalışmadığı dönem yönünden herhangi bir ücret alacağı söz konusu olmadığından, mahkemece, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 08.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ