• SENDİKA ÜYESİNİN SENDİKAYA VERDİĞİ YETKİ BELGESİ İLE DAVA AÇILMASI

  İlgili Kanun / Madde
  2821 S.SK/31,32

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
                                
  Esas No. 2005/17919
  Karar No. 2005/20559
  Tarihi: 07.06.2005         

  l SENDİKA ÜYESİNİN SENDİKAYA VERDİĞİ YETKİ BELGESİ İLE DAVA AÇILMASI
  l SENDİKA ÜYESİNİN GEÇİCİ İŞSİZLİĞİ
  l GEÇİCİ ŞSİZLİKTEN DAVA AÇILANA KADAR UZUN SÜRENİN GEÇMESİ
  l DAVACININ SENDİKA ÜYELİĞİNİN ARAŞ-TIRILMASININ GEREKMESİ
        
  ÖZETİ: Davacının 8.8.2000 tarihinden sonra üyesi olduğu sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda çalışmasının olması Lastik İş Sendikasına olan üyeliğinin devam etmesi için yasal koşuldur. 2821 sayılı yasanın 25. maddesi gereğince geçici süre ile sendika üyesi işçinin işsiz kalması üyeliğini etkilememekte ise de 8.8.2000 tarihinden iş bu davanın açıldığı tarihe kadar geçen süre yaklaşık dört yıldır. Bu durumda davacının üyeliğinin devam edip etmediğinin araştırılması ve elde edilecek bilgilerin değerlendirilmesiyle bir sonuca varılması gerekirken Sendikaya verilen yetki belgesi gereğince açılan davanın esasa girilerek karara bağlanması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem ve sendikal tazminatın ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK.nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacının. Lastik İş Sendikasına üye olduktan sonra 8.8.2000 tarihinde iş akdinin feshedildiği bu tarihten sonra aynı işkolunda faaliyet gösteren başka bir işyerinde çalışıp çalışmadığı, dosya kapsamından anlaşılamamaktadır. Oysa davacının 8.8.2000 tarihinden sonra üyesi olduğu sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda çalışmasının olması Lastik İş Sendikasına olan üyeliğinin devam etmesi için yasal koşuldur. 2821 sayılı yasanın 25. maddesi gereğince geçici süre ile sendika üyesi işçinin işsiz kalması üyeliğini etkilememekte ise de 8.8.2000 tarihinden iş bu davanın açıldığı tarihe kadar geçen süre yaklaşık dört yıldır. Bu durumda davacının üyeliğinin devam edip etmediğinin araştırılması ve elde edilecek bilgilerin değerlendirilmesiyle bir sonuca varılması gerekirken Sendikaya verilen yetki belgesi gereğince açılan davanın esasa girilerek karara bağlanması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,7.6.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ