• SENDİKA ÜYELİĞİNİN ÇEKİLME BİLDİRİM TARİHİNDEN BİR AY SONRA SONUÇ DOĞURACAĞI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/35
  6356 S. STK/19,39

  T.C.
  YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi     

  Esas No. 2016/1500 
  Karar No. 2019/5927
  Tarihi: 18.03.2019        


  l SENDİKA ÜYELİĞİNİN ÇEKİLME BİLDİRİM TARİHİNDEN BİR AY SONRA SONUÇ DOĞURACAĞI
  l YENİ SENDİKAYA ÜYELİĞİN ÇEKİLME BİLDİRİMİNDEN SONRAKİ BİR AYIN GEÇMESİ İLE KAZANILACAĞI
  l ÇEKİLME BİLDİRİMİNDEN SONRA Kİ BİR AY İÇERİSİNDE İŞÇİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMAYA DEVAM EDECEĞİ
  l BİR İŞYERİNDE BİRDEN FAZLA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULANMAYACAĞI
  l İŞÇİNİN NAKLEN GELDİĞİ İŞYERİNDEKİ SENDİKAYA ÜYELİĞİNİN KAZANILDIĞI TARİH VE SONRASI İÇİN NAKLEN GELDİĞİ İŞYERİNDEKİ TİS DEN YARALANACAĞI
  l NAKLEN GELİNEN İŞYERİNDE TEMEL ÜCRETİN BU İŞYERİNDEKİ SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASINDAN SONRA TİS GÖRE BELİRLENECEĞİ

  ÖZETİ Sözü edilen düzenlemelere göre sendika üyeliğinden çekilme notere başvurma tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlidir. Çekilenin bu bir aylık süre içerisinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendika üyeliği bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır.
  Davacının önceki sendikadan çekilme işlemi 21.05.2009 tarihinde gerçekleşmiş olup, çekilme işlemi bir ay sonra 21.06.2009 tarihinde sonuç doğurur. Davalıya ait işyerinde örgütlü olan sendikaya 05.06.2009 tarihinde üye olmasına rağmen sözü edilen üyelik de çekilmenin sonuç doğurduğu tarihte kazanılır. Şu duruma davacının Göktürk Belediyesine ait işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinden 21.06.2009 tarihine kadar yararlanması gerekir. Belirtilen tarih sonrası için naklen görevlendirildiği işyerinde, sendika üyeliğinin kazanıldığı tarih sonrası için bu işyerindeki toplu iş sözleşmesinde öngörülen temel ücret ödenir ve sonraki ücret artışları uygulanır. Aynı anda işyerinde birden fazla toplu iş sözleşmesinin uygulanması mümkün olmadığından, temel ücretin önceki toplu iş sözleşmesine göre ve ücret artışlarının naklen görevlendirildiği işyerindeki toplu iş sözleşmesine göre belirlenmesi mümkün olmaz. Bu durumda ücret ve ikramiye fark alacakları 21 Haziran 2009 tarihine kadar hesaplanmalıdır. Emeklilik tarihine kadar fark hesabı yapılması ile isteklerin kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacı işçi Göktürk Belediyesinde işçi olarak çalışmış, belediyenin kapatılması üzerine davalı ... Belediyesine nakledilmiştir. Davacı 14.04.2014 tarihinde emekli olmuş, nakil sonrası ücretlerin düşürüldüğü gerekçesiyle ücret ve ikramiye fark alacaklarını talep etmiştir. 
  Hükme esas alınan bilirkişi raporunda Göktürk Belediyesinde çalışırken son ücretinin günlük 68,20 TL olmasına rağmen nakil sonrasında günlük 61,55 TL ödenmeye başlandığı, işçinin onayı olmaksızın ücretin indirilemeyeceği gerekçesiyle sonraki toplu iş sözleşmesi ücret artışları da eklenmek suretiyle Mayıs 2009 dönemi ile emeklilik tarihi arasındaki süre için ücret ve ikramiye farkları hesaplanmıştır. 
  Davacı işçi 15.06.2000- 29.03.2009 tarihleri arasında kapatılan Göktürk Belediyesinde çalışmıştır. Bu işyerinde toplu iş sözleşmesi 15.05.2008-14.05.2009 tarihleri arasında uygulanmıştır. Davacı 30.03.2009 tarihinden itibaren davalı ... Belediyesinde çalışmaya başlamış ve nakledilen işyerinde de başka bir sendika ile işveren arasında imzalanan ve 01.03.2008- 28.02.2010 tarihleri arasında yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi bulunmaktadır. Davacı 21.05.2009 tarihinde Göktürk Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi imzalayan sendikadan istifa etmiş, 05.06.2009 tarihinde Eyüp Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi imzalayan sendikaya üye olmuştur. Nakil öncesi toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre davacının yevmiyesi 68,20 TL iken nakil ve diğer sendikaya üyelik sonrasında 61,55 TL olarak ödenmeye başlanmıştır.
  6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun geçici 4. maddesinde, Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce yapılan üyelikten istifa ve üyeliğin kazanılması işlemlerinin mülga 2821 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile 25 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre yapılacağı hükme bağlanmıştır. 
  Sözü edilen düzenlemelere göre sendika üyeliğinden çekilme notere başvurma tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlidir. Çekilenin bu bir aylık süre içerisinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendika üyeliği bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır.
  Davacının önceki sendikadan çekilme işlemi 21.05.2009 tarihinde gerçekleşmiş olup, çekilme işlemi bir ay sonra 21.06.2009 tarihinde sonuç doğurur. Davalıya ait işyerinde örgütlü olan sendikaya 05.06.2009 tarihinde üye olmasına rağmen sözü edilen üyelik de çekilmenin sonuç doğurduğu tarihte kazanılır. Şu duruma davacının Göktürk Belediyesine ait işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinden 21.06.2009 tarihine kadar yararlanması gerekir. Belirtilen tarih sonrası için naklen görevlendirildiği işyerinde, sendika üyeliğinin kazanıldığı tarih sonrası için bu işyerindeki toplu iş sözleşmesinde öngörülen temel ücret ödenir ve sonraki ücret artışları uygulanır. Aynı anda işyerinde birden fazla toplu iş sözleşmesinin uygulanması mümkün olmadığından, temel ücretin önceki toplu iş sözleşmesine göre ve ücret artışlarının naklen görevlendirildiği işyerindeki toplu iş sözleşmesine göre belirlenmesi mümkün olmaz. Bu durumda ücret ve ikramiye fark alacakları 21 Haziran 2009 tarihine kadar hesaplanmalıdır. Emeklilik tarihine kadar fark hesabı yapılması ile isteklerin kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 
  SONUÇ:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 18.03.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ