• SENDİKA ÜYELİĞİNDEN İSTİFANIN BİR AY SONRA SONUÇ DOĞURACAĞI

  İlgili Kanun / Madde
  6356 S. TSK/24, 39
     
  T.C.
  YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi   

  Esas No. 2016/13668
  Karar No. 2020/2291
  Tarihi: 17/02/2020

  lSENDİKA ÜYELİĞİNDEN İSTİFANIN BİR AY SONRA SONUÇ DOĞURACAĞI
  lTOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN ÜYELİĞİN BİTTİĞİ TARİHE KADAR İŞÇİNİN YARARLANACAĞI
  lAYNI ANDA BİR İŞYERİNDE İKİ TİS OLAMAYACAĞI
  lNAKİLLE İŞİ DEĞİŞEN İŞÇİNİN NAKİLLE GELDİĞİ İŞYERİNDE ÖRGÜTLÜ SENDİKAYA ÜYE OLANCA TİS DEN YARARLANACAĞI

  ÖZETİ Sözü edilen düzenlemelere göre sendika üyeliğinden çekilme notere başvurma tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlidir. Çekilenin bu bir aylık süre içerisinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendika üyeliği bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır.
  Davacının önceki sendikadan çekilme işlemi 21.05.2009 tarihinde gerçekleşmiş olup, çekilme işlemi bir ay sonra 21.06.2009 tarihinde sonuç doğurur. Davalıya ait işyerinde örgütlü olan sendikaya 05.06.2009 tarihinde üye olmasına rağmen sözü edilen yeni üyelik de çekilmenin sonuç doğurduğu tarihte kazanılır. Bu duruma göre davacının T.C. ... Belediyesine ait işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinden 21.06.2009 tarihine kadar yararlanması gerekir. Belirtilen tarih sonrası için naklen görevlendirildiği işyerinde, sendika üyeliğinin kazanıldığı tarih sonrası için bu işyerindeki toplu iş sözleşmesinde öngörülen temel ücret ödenir ve sonraki ücret artışları uygulanır. Aynı anda işyerinde birden fazla toplu iş sözleşmesinin uygulanması mümkün olmadığından, temel ücretin önceki toplu iş sözleşmesine göre ve ücret artışlarının naklen görevlendirildiği işyerindeki toplu iş sözleşmesine göre belirlenmesi mümkün olmaz. Bu durumda ücret ve ikramiye fark alacakları 21 Haziran 2009 tarihine kadar hesaplanmalıdır. Emeklilik tarihine kadar fark hesabı yapılarak isteklerin kabulü hatalıdır.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili; davacının davalıya ait işyerinde 22.05.1998-15.08.2012 tarihleri arasında bekçi olarak çalıştığını, davacının işe başladığı T.C. ... Belediye Başkanlığı’nın 29.03.2009 tarihinde davalı belediyeye devredildiğini, davacının T.C. ... Belediyesi’nde çalıştığı dönemde en son günlük brüt 68,58 TL ücret aldığını, belediyenin, davalı belediyeye devredildikten sonra Mayıs 2012 ayına kadar aynı ücretin ödenmeye devam ettiğini ancak Mayıs ayından itibaren ise ücretinin brüt 61,55 TL’ye düşürüldüğünü, neticede ücret farkı ile ikramiye farkı alacaklarınnın olduğunu ileri sürerek; davanın kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  B) Davalı Vekilinin Cevabının Özeti:
  Davalı vekili; davacının 14.08.2012 tarihinde emekli olarak işten ayrıldığını, davacının ilk olarak çalıştığı T.C. ... Belediyesi ile ... Genel-İş Sendikası arasında 15.05.2008-14.05.2009 dönemini kapsayan 1 yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzalandığını, ... Belediyesi’nin 29.03.2009 tarihinde davalı T.C. ...’na devredildiğini ve Toplu İş Sözleşmesi’nin yürürlükte olduğu 14.05.2009 tarihine kadar davacının müktesep haklarının korunduğunu, belediyenin devrinden sonra davacının ... Genel-İş Sendikası’ndan istifa ederek, davalı belediyede uygulanan Toplu İş Sözleşmesnin tarafı olan Hizmet-İş Sendikasına üye olduğunu ve bu sendika ile akdedilen 01.03.2008 - 29.02.2010 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesine tabi olarak çalışmaya devam ettiğini, davacının ücretinin de iş bu sözleşme hükümlerince eksiksiz ödendiğini, savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, ücret farkı ile ikramiye farkı alacaklarının kabulüne karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Karar süresinde davalı vekilince temyiz edilmiştir.
  E) Gerekçe:
  1- Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  2-Davacı işçi T.C. ... Belediyesi'nde işçi olarak çalışmış, belediyenin kapatılması üzerine davalı T.C. ...'na nakledilmiştir. Davacı 15.08.2012 tarihinde emekli olmuş, nakil sonrası ücretlerin düşürüldüğü gerekçesiyle ücret ve ikramiye fark alacaklarını talep etmiştir.
  Hükme esas alınan bilirkişi raporunda T.C. ... Belediyesinde çalışırken son ücretinin günlük 68,58 TL olmasına rağmen nakil sonrasında günlük 61,55 TL ödenmeye başlandığı, işçinin onayı olmaksızın ücretin indirilemeyeceği gerekçesiyle sonraki toplu iş sözleşmesi ücret artışları da eklenmek suretiyle Mayıs 2009 dönemi ile emeklilik tarihi arasındaki süre için ücret ve ikramiye farkları hesaplanmıştır.
  Davacı işçi 22.05.1998-29.03.2009 tarihleri arasında kapatılan T.C. ... Belediyesinde çalışmıştır. Bu işyerinde toplu iş sözleşmesi 15.05.2008-14.05.2009 tarihleri arasında uygulanmıştır. Davacı 30.03.2009 tarihinden itibaren davalı T.C. ...'nda çalışmaya başlamış ve nakledilen işyerinde de başka bir sendika ile işveren arasında imzalanan ve 01.03.2008- 28.02.2010 tarihleri arasında yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi bulunmaktadır. Davacı 21.05.2009 tarihinde T.C. ... Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi imzalayan sendikadan istifa etmiş, 05.06.2009 tarihinde T.C. ... ile toplu iş sözleşmesi imzalayan sendikaya üye olmuştur. Nakil öncesi toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre davacının yevmiyesi 68,58 TL iken nakil ve diğer sendikaya üyelik sonrasında 61,55 TL olarak ödenmeye başlanmıştır.
  6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun geçici 4. maddesinde, Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce yapılan üyelikten istifa ve üyeliğin kazanılması işlemlerinin mülga 2821 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile 25 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre yapılacağı hükme bağlanmıştır.
  Sözü edilen düzenlemelere göre sendika üyeliğinden çekilme notere başvurma tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlidir. Çekilenin bu bir aylık süre içerisinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendika üyeliği bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır.
  Davacının önceki sendikadan çekilme işlemi 21.05.2009 tarihinde gerçekleşmiş olup, çekilme işlemi bir ay sonra 21.06.2009 tarihinde sonuç doğurur. Davalıya ait işyerinde örgütlü olan sendikaya 05.06.2009 tarihinde üye olmasına rağmen sözü edilen yeni üyelik de çekilmenin sonuç doğurduğu tarihte kazanılır. Bu duruma göre davacının T.C. ... Belediyesine ait işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinden 21.06.2009 tarihine kadar yararlanması gerekir. Belirtilen tarih sonrası için naklen görevlendirildiği işyerinde, sendika üyeliğinin kazanıldığı tarih sonrası için bu işyerindeki toplu iş sözleşmesinde öngörülen temel ücret ödenir ve sonraki ücret artışları uygulanır. Aynı anda işyerinde birden fazla toplu iş sözleşmesinin uygulanması mümkün olmadığından, temel ücretin önceki toplu iş sözleşmesine göre ve ücret artışlarının naklen görevlendirildiği işyerindeki toplu iş sözleşmesine göre belirlenmesi mümkün olmaz. Bu durumda ücret ve ikramiye fark alacakları 21 Haziran 2009 tarihine kadar hesaplanmalıdır. Emeklilik tarihine kadar fark hesabı yapılarak isteklerin kabulü hatalıdır.
  F)SONUÇ:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 17/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ