• SENDİKA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU İSTEMİ

  İlgili Kanun / Madde
  2821 S.SK/12,14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2008/44883
  Karar No. 2009/7331
  Tarihi: 24.03.2009                     
      
  l SENDİKA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU İSTEMİ
  l BEŞTE BİR DELEGE BAŞVURUSUNUN YANINDA OLAĞANÜSTÜ İÇİN OBJEKTİF VE CİDDİ NEDENLERİN BULUNMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Mahkemece şube delegelerinin beşte birinin teklifi üzerine toplantının yapılmasının zorunlu olmadığı, bu koşulun yanında olağanüstü genel kurulun yapılmasını gerektirecek sendika içi demokraside haklı, yeterli, inandırıcı, sebeplerin de bulunması gerektiği, tanık beyanları, ihtarnamelerin içeriği ve davalının savunması birlikte değerlendirildiğinde şube genel kurulunun olağanüstü toplanmasını gerektirecek ciddi ve objektif nedenlerin varlığı kanıtlanamadığı gerekçesi ile davanın reddi karar verilmiştir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacıların aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak mahkemece davanın aynı gerekçe ile reddedilmesine rağmen davalı yararına her bir davacı için ayrı ayrı vekâlet ücretine hükmedildiği anlaşılmaktadır. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 3/2 maddesi gereğince ret sebebi ortak olan davacılar aleyhine tek bir vekâlet ücretine takdir edilmesi gerekir iken her bir davacı için ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi doğru değildir.    

  DAVA: Davacı, Genel Kurul Kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacılar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi N.Çoruh tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Dava, şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılma isteminin reddine ilişkin Sendika Genel Yönetim Kurulu kararının iptali ile şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması ve yönetiminin kurulunun işten el çektirilmesine karar verilmesine ilişkindir.
  Davacılar, davalı sendikanın Adana l. No'lu Şubesinin olağanüstü toplanması için şube genel kurul delegelerinin beşte birinin yazılı talebi ile şube genel kurulunun olağanüstü toplanmasının talep edildiğini, bu istemlerinin davalı sendika Genel Yönetim Kurulu tarafından beşte bir çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle reddedildiğini belirterek sendika Genel Yönetim Kurulunun kararının iptali ile şube genel kurulunun olağanüstü toplanmasına ve Yönetim Kurulunun işten el çektirilmesini karar verilmesini talep etmişlerdir.
  Davalı sendika, şube genel kurul delegelerinin beşte bir oranından delegenin yazılı talep koşulunun gerçekleşmediği gibi olağanüstü genel kurulun toplanması için objektif ve çok ciddi sebeplerin olması gerektiğini, böyle bir nedeninde bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece şube delegelerinin beşte birinin teklifi üzerine toplantının yapılmasının zorunlu olmadığı, bu koşulun yanında olağanüstü genel kurulun yapılmasını gerektirecek sendika içi demokraside haklı, yeterli, inandırıcı, sebeplerin de bulunması gerektiği, tanık beyanları, ihtarnamelerin içeriği ve davalının savunması birlikte değerlendirildiğinde şube genel kurulunun olağanüstü toplanmasını gerektirecek ciddi ve objektif nedenlerin varlığı kanıtlanamadığı gerekçesi ile davanın reddi karar verilmiştir.
  Davacılar, şube delege toplam sayının beşte birini oluşturan delegelerin olağanüstü genel kurul talep etmesinin yeterli ve ileri sürülen nedenlerin de toplantı için haklı gerekçeler olduğunu, ayrıca davalı yararına tek bir vekâlet ücreti takdir edilmesi gerekir iken her bir davacı aleyhine ayrı ayrı vekâlet ücretine hükmedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek kararı temyiz etmişlerdir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacıların aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak mahkemece davanın aynı gerekçe ile reddedilmesine rağmen davalı yararına her bir davacı için ayrı ayrı vekâlet ücretine hükmedildiği anlaşılmaktadır. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 3/2 maddesi gereğince ret sebebi ortak olan davacılar aleyhine tek bir vekâlet ücretine takdir edilmesi gerekir iken her bir davacı için ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi doğru değildir. Her ne kadar her bir davacı aleyhine ayrı ayrı vekâlet ücretine hükmedilmesi hatalı ise de, bu hatanın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden HUMK’ nun 438/7 fıkrası gereğince kararın düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın hüküm fıkrasındaki "5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Ücret Tarifesi Hükümlerine göre takdiren Davacı Hasan Dev yönünden 500,00 YTL, Davacı Yahya Doğan yönünden 500,00 YTL, Davacı Ali Şimşekçi yönünden 500,00 YTL, Davacı Kenan Karaer yönünden 500,00 YTL, Davacı Sami Güven yönünden 500,00 YTL vekalet ücretinin ayrı ayrı adları geçen Davacılardan alınıp Davalıya verilmesine, takdiren Davacılara vekalet ücreti verilmesine yer olmadığına," vekalet ücretine ilişkin sözcüklerin silinerek yerine " Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 500,00 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalıya verilmesine," sözcüklerinin yazılmasına ve kararın bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz eden yükletilmesine, 24.3.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ