• SENDİKA OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL İSTEMİ

  <İlgili Kanun / Madde
  2821 S.SK/14,52
  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2007/10760
  Karar No: 2007/9284
  Tarihi:      03.04.2007

  l SENDİKA OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL İSTEMİ
  l OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUN TOPLANMASINI GEREKTİRECEK CİDDİ VE OBJEKTİF NEDENLERİN VARLIĞININ KANITLANMAMIŞ OLMASI

  ÖZETİ: <Dosya ><içeriğinden ><sendika ><olağan ><genel ><kurulunun ><11.12.><><2004 ><tarihinde ><toplandığı, ><kısa ><bir ><süre ><sonra ><2.9.2005 ><tarihinde ><olağanüstü ><genel ><kurul ><isteğinde ><bulunulduğu ><bu ><süre ><içerisinde ><39 ><haftanın ><olduğu ><ve ><bunun ><33 ><haftasında ><genel ><yönetim ><kurulunun ><toplanarak ><işlerin ><yürütüldüğü, ><yapılması ><gerektiği ><halde ><yapılmayan ><işler ><hakkında ><somut ><bir ><olgu ><ortaya ><konulmadığı, ><başkanlar ><kurulu ><toplantısının ><ise ><ihtiyari ><olduğu ><ve ><bir ><kez ><de ><toplandığı, ><olağan ><genel ><kurulundan ><kısa ><bir ><süre ><sonra ><olağan ><üstü ><genel ><kurulun ><toplanmasını ><gerektirecek ><ciddi ><ve ><objektif ><nedenlerin ><varlığı ><kanıtlanamadığından ><davanın ><reddi ><gerekirken ><yazılı ><şekilde ><kabulü ><hatalı ><olup ><bozmayı >gerektirmiştir
  <>
  DAVA: <Davacılar ><sendika ><yöneticileri ><arasındaki ><uyumsuzluk ><sebebi ><ile ><sendika ><işlerinin ><aksadığını, ><genel ><yönetim ><kurulunun ><toplanamadığını, ><başkanlar ><kurulunun da ><toplantıya ><çağrılmadığını ><bu ><nedenle ><sendika ><olağanüstü ><genel ><kurulunun ><toplanmasını ><istediklerini ><bu ><taleplerine ><ilişkin ><genel ><yönetim ><kurulunun ><ve ><hususta ><bir ><karar ><vermediğini ><iddia ><ederek ><sendika ><olağanüstü ><genel ><kurulun ><toplanması ><kararı ><verilmesini ><ve ><kayyum ><atanmasını ><talep ><ve ><dava ><etmişlerdir..>
  <Davalı ><sendika ><iddianın ><yersiz ><olduğunu, ><seçimdeki ><çekişmenin ><sürdürülmek ><istendiğini, ><ancak ><bu ><durumun ><sendika ><işlerinde ><aksama ><olmadığını ><belirterek ><davanın ><reddini ><savunmuştur.>
  <Dosya ><içeriğinden ><sendika ><olağan ><genel ><kurulunun ><11.12.>><2004 ><tarihinde ><toplandığı, ><kısa ><bir ><süre ><sonra ><2.9.2005 ><tarihinde ><olağanüstü ><genel ><kurul ><isteğinde ><bulunulduğu ><bu ><sure ><içerisinde ><39 ><haftanın ><olduğu ><ve ><bunun ><33 ><haftasında ><genel ><yönetim ><kurulunun ><toplanarak ><işlerin ><yürütüldüğü, ><yapılması ><gerektiği ><halde ><yapılmayan ><işler ><hakkında ><somut ><bir ><olgu ><ortaya ><konulmadığı, ><başkanlar ><kurulu ><toplantısının ><ise ><ihtiyari ><olduğu ><ve ><bir ><kez ><de ><toplandığı, ><olağan ><genel ><kurulundan ><kısa ><bir ><süre ><sonra ><olağan ><üstü ><genel ><kurulun ><toplanmasını ><gerektirecek ><ciddi ><ve ><objektif ><nedenlerin ><varlığı ><kanıtlanamadığından ><davanın ><reddi ><gerekirken ><yazılı ><şekilde ><kabulü ><hatalı ><olup ><bozmayı ><gerektirmiştir.>
  <SONUÇ: ><Temyiz ><olunan ><kararın ><yukarıda ><yazılı ><sebepten ><BOZULMASINA, ><peşin ><alınan ><temyiz ><harcının ><istek ><halinde ><ilgiliye ><iadesine, ><3.4.2007 ><gününde ><oybirliğiyle ><karar ><verildi.>
  >

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ