• SENDİKA İLE PROTOKOL YAPILMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857S.İşK/32
  2822 S.TSGLK/6

  T.C
  YARGITAY
  Hukuk Genel Kurulu 

  Esas No. 2008/9-468
  Karar No. 2008/473
  Tarihi: 02.07.2008                  

  l SENDİKA İLE PROTOKOL YAPILMASI
  l PROTOKOLDE TEKRAR İŞE ALINAN İŞÇİLERİN EMSAL İŞÇİLERE GÖRE ÜCRET-LERİNİN BELİRLENECEĞİNİN KARARLAŞTIRILMASI
  l EMSAL İŞÇİ ÜCRETİNİN UYGULAN-MASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle işyerinde toplu iş sözleşmesinin uygulanmakta olması ve ayrıca protokolde kararlaştırılmasına karşın emsal işçi ücretinin davacıya tatbik edilmediğinin belirlenmiş bulunması karşısında yerel mahkemenin direnme kararı isabetli bulunmaktadır.

  DAVA: Taraflar arasındaki "işçilik hak ve alacakları" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Aydın 1.İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 25.1.2007 gün ve 179-29 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 12.7.2007 gün ve 22554-23319 sayılı ilamı ile;
  (... Davacının 25.12.1992 tarihinde işveren tarafından diğer işçilerle birlikte, iş sözleşmesini feshederek topluca 22.3.1993 tarihinde yeniden işe alındığı anlaşılmaktadır.
  Davacının üyesi olduğu sendika ile davalı işverenin anlaşması üzerine davacının imzaladığı 23.11.1993 tarihli protokolde tekrar işe alınan işçilerin ücretlerinin çıkarılmadan çalışan emsal işçi ücretleri düzeyine çıkarılacağı hususu öngörülmüştür. Davacının protokol tarihinden sonra ücreti emsal işçi ücreti düzeyine çıkarılmamasına rağmen fesih tarihi olan Temmuz 2002'ye kadar bir uyuşmazlık çıkarmadan düşük ücret alması işyeri koşulu haline gelmiş bulunmaktadır. Emeklilik suretiyle işyerinden ayrılan ve ibraname imzalayan davacının yaklaşık yedi yıllık bir süre sonra fark ücret talebine dayalı kıdem, ihbar ve fazla mesai talep etmesi iyiniyet kuralları ile bağdaşmaz. Mahkemece anılan fark isteklerine ilişkin talebin reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalıdır...)
  Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
  Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
  Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle işyerinde toplu iş sözleşmesinin uygulanmakta olması ve ayrıca protokolde kararlaştırılmasına karşın emsal işçi ücretinin davacıya tatbik edilmediğinin belirlenmiş bulunması karşısında yerel mahkemenin direnme kararı isabetli bulunmaktadır.
  Ne var ki, yukarıda açıklanan nedenlerle Özel dairece işin esasına yönelik diğer temyiz itirazları incelenmemiş olup, dosyanın temyiz itirazlarının değerlendirilmesi için Özel daireye gönderilmesi gerekir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle direnme uygun bulunduğundan dosyanın işin esasına yönelik diğer temyiz itirazlarının incelenmesi için 9.HUKUK DAİRESİNE gönderilmesine, 02.07.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ