• SENDİKA GENEL KURUL KARARAI İLE ŞUBENİN KAPATILMASI

             
  YARGITAY
  22.HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/30004
  2013/380
  22.01.2013
  İlgili Kanun / Madde
  6356 S. TİSK/ 11
     
  • SENDİKA GENEL KURUL KARARAI İLE ŞUBENİN KAPATILMASI
  • SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN GENEL KURUL KARARAINI BOŞA ÇIKARTACAK ŞEKİLDE ŞUBE AÇMA YETKİSİNİ KULLANAMAYACAĞI
   


  ÖZETİ Sendika genel kurulunca genel merkez yönetim kuruluna verilen şube açma yetkisinin yine aynı genel kurulda verilmiş olan Bursa Şubesinin kapatılması kararını ortadan kaldırmayacağı açıktır. Bu kapatma kararı en azından aksine bir tasarrufu gerektirecek objektif koşullar somut olarak ortaya konulmadıkça bir sonraki genel kurula kadar varlığını muhafaza eder.
              Somut olayda; davalı sendika genel merkez yönetim kurulunun genel kurulca kapatılmasına karar verilen Bursa Şubesi için hangi şartların gerekli şartların oluştuğu ve gerçekten Bursa Şubesi’nin tekrar açılmasını gerektirecek bir durumun mevcut olduğu davalı  sendikaca yeterli ve inandırıcı delillerle ortaya konulamamıştır. Sendika yeni olağan genel kuruluna yedi-sekiz ay kadar bir süre kaldığı da dikkate alındığında dava konusu genel merkez yönetim kurulunun dava konusu kararları almasında hukuka uygunluk bulunmamaktadır


   
   
               

  DAVA                                   :Davacı, Bursa Bölge Temsilcisinin görevine son verilmesine, Bursa şubesi açılmasına, Bursa şubesi yetki ve faaliyet alanlarının belirlenmesine, İstanbul yakası şubesine bağlı Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illerinin yeniden açılan Bursa şubesinin yetki ve faaliyet alanına dahil edilmesine dair kararlarının iptaline, kararın uygulanmasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                      Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
                                     Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi A. Bulut tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacılar vekili; davacıların davalı Türk Haber-İş Sendikasının İstanbul Yakası Şubesi yöneticileri olduklarını, olağan genel kurulun 2013 yılı Mayıs ayında yapılmasının kararlaştırıldığını, 8 ve 9 Mayıs 2010 tarihlerine yapılan olağan genel kurulda oyçokluğuyla Bursa Şubesinin  kapatılmasına karar verildiğini, bu genel kurul kararına istinaden de Bursa Şubesinin faaliyet alanında yer alan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinin İstanbul Yakası Şubesinin faaliyet alanına dahil edildiğini, Bursa Şubesinin kapatılmasını gerekçesi olan sebeplerde bir değişiklik olmamasına rağmen davalı sendika merkez yönetim kurulunca 13.09.2012 tarihinde önce Bursa Bölge Temsilciliğinin kapatılmasına, sonra Bursa Şubesinin yeniden açılmasına ve son olarak Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinin Bursa Şubesine bağlanmasına karar verildiğini, söz konusu kararların yasalara, tüzüğe ve iyiniyet kurallarına aykırılık oluşturduğunu, genel kurul iradesinin yok sayılmasına sebep olduğunu ifade ederek merkez yönetim kurulunun söz konusu kararlarının ihtiyati tedbirle durdurulmasını ve iptalini istemiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı vekili; 8 ve 9 Mayıs 2010 tarihlerine yapılan olağan genel kurulda Bursa Şubesi ile birlikte altı tane şubenin ekonomik güçlükler sebebiyle kapatılmasına karar verildiğini, bu süreçte sendikanın gelirlerinde artış meydana geldiğini, aynı genel kurulda sendika merkez yönetim kuruluna şube açma ve kapatma yetkisinin verildiğini, bu yetkiye                                                                                     dayanılarak Bursa Şubesinin yeniden açıldığını ve Bursa Şubesine önceden bağlı olan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinin yeniden bu şubeye bağlandığını, dava konusu yönetim kurulu kararlarının yasa ve tüzük hükümlerine uygun olduğu gibi davacıların profesyonel statülerini de etkilemediğini, ayrıca davacıların hukuki yararlarının bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
              C) Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, toplanan delillere dayanılarak; dava konusu merkez yönetim kurulu kararlarının kanuna, sendika ana tüzüğüne, sendika içi demokrasiye objektif iyiniyet kurallarına aykırılık teşkil etmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              Davacılar ile davalı sendika arasındaki uyuşmazlık, davalı sendikanın 13.09.2012 tarihinde almış olduğu Bursa Bölge Temsilciliğinin kapatılması, Bursa Şubesi’nin açılması ve bu şubenin faaliyet alanının belirlenmesine dair kararların hukuka aykırı olup olmadığı ve iptalinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.
              2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 11. maddesinin 8. bendine göre, “Şube açma veya bu konuda yönetim kuruluna yetki verme, şubeleri birleştirme veya kapatma” sendika genel kurulunun görevleri arasında sayılmışken, dava tarihinden sonra yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 11. maddesinin “h” bendine göre ise “Şube açma, birleştirme veya kapatma, bu konuda tüzükte belirlenen esaslar doğrultusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi” sendika genel kurulunun görevleri kapsamında yer almıştır.
              Diğer taraftan sendika tüzüğünün 17. maddesinin “g”  bendinde “şube açma, birleştirme veya kapatma” genel kurulun görevleri arasında düzenlenmişken; yönetim kurulunun görev ve yetkilerinin düzenlendiği 20. maddesinin 33. bendinde “genel kurul kararları doğrultusunda şube açmak, birleştirmek ve kapatmak”, 39. bendinde ise “Genel Kurul karar verdiği takdirde şubeler açmak ve genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak”, 42. bendinde de “gerekli gördüğü hallerde bölge temsilciliği kurmak veya kaldırmak yönetim kurulunun görevleri arasında sayılmıştır. Yine tüzüğün 57. maddesinde de şube yetki alanlarının genel merkez yönetim kurulunca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
              Davalı sendikanın 8 ve 9 Mayıs 2010 tarihlerinde yapılan olağan genel kurulunda Bursa Şubesi’nin özelleştirmeler sebebiyle üye sayısının düşmesi, sendikanın gelirlerinin azalması ve sendikal örgütlenmede omurga görevi gören Türk Telekom A.Ş’ nin bölge müdürlükleri şeklinde yeniden yapılanması gerekçeleriyle oyçokluğuyla kapatılmasına karar verilmiş ve bu karara karşı ilgililer tarafından yargı yoluna başvurularak itiraz edilmemiştir.
              Sendika genel kurulunca genel merkez yönetim kuruluna verilen şube açma yetkisinin yine aynı genel kurulda verilmiş olan Bursa Şubesinin kapatılması kararını ortadan kaldırmayacağı açıktır. Bu kapatma kararı en azından aksine bir tasarrufu gerektirecek objektif koşullar somut olarak ortaya konulmadıkça bir sonraki genel kurula kadar varlığını muhafaza eder.
              Somut olayda; davalı sendika genel merkez yönetim kurulunun genel kurulca kapatılmasına karar verilen Bursa Şubesi için hangi şartların gerekli şartların oluştuğu ve gerçekten Bursa Şubesi’nin tekrar açılmasını gerektirecek bir durumun mevcut olduğu davalı  sendikaca yeterli ve inandırıcı delillerle ortaya konulamamıştır. Sendika yeni olağan genel kuruluna yedi-sekiz ay kadar bir süre kaldığı da dikkate alındığında dava konusu genel merkez yönetim kurulunun dava konusu kararları almasında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
                                                            
              Hal böyle olunca davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi hatalıdır. Bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir. 
              Sonuç:
              Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 23.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ