• SEFER BAŞINA ÜCRETLE ÇALIŞMADA FAZLA ÇALIŞMANIN SADECE %50 ZAMLI KISMININ HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/13807
  2018/3582
  20.02.2018
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/41

   
     
  • SEFER BAŞINA ÜCRETLE ÇALIŞMADA FAZLA ÇALIŞMANIN SADECE %50 ZAMLI KISMININ HESAPLANMASININ GEREKMESİ
    ÖZETİ  Somut uyuşmazlıkta, davacı işçinin; davalıya ait işyerinde mikser şoförü olarak ve sefer  başına ücret ile çalıştığı anlaşılmaktadır.
  Bu çalışma şekline göre, fazla mesailerinin zamsız kısmını aldığının kabulü ile fazla mesainin sadece %50  zamlı kısmının hesaplanıp hüküm altına alınması gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi hatalıdır.
  .
   
   
               
  MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ
  DAVA  : Davacı-karşı davalı asıl davada kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile ücret alacağı, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti,  hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesi, davalı-karşı davacı ise karşı davada zamanaşımı itirazında bulunarak, davacının şirkete borcu bulunduğunu ve iş sözleşmesinin haklı nedenle sonlandırıldığını, herhangi bir alacağının da bulunmadığının tespiti davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle asıl davada kısmen gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karşı davanın reddine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı-karşı davacı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için   20/02/2018 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı-karşı davacı adına Avukat Emre Yıldırım geldi. Karşı taraf adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:


  A) Davacı-Karşı Davalı İsteminin Özeti:
  Davacı-Karşı davalı vekili; müvekkilinin, davalıya ait işyerinde mikser şoförü olarak çalıştığını ve iş sözleşmesinin haklı bir neden olmaksızın feshedildiğini, işçilik alacaklarının da ödenmediğini ileri sürerek; kıdem ve ihbar tazminatları ile maaş, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil ve yıllık izin ücreti alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  B) Davalı-Karşı Davacı Vekilinin Cevabının Özeti:
  Davalı-Karşı davacı vekili; zamanaşımı itirazında bulunarak, davacının şirkete borcu  bulunduğunu ve iş sözleşmesinin haklı nedenle sonlandırıldığını, herhangi bir alacağının da bulunmadığını savunmuştır.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece; asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın ise reddine karar  verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Karar süresinde, davalı-karşı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  E) Gerekçe:
  1- Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı-karşı davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  2- Somut uyuşmazlıkta, davacı işçinin; davalıya ait işyerinde mikser şoförü olarak ve sefer  başına ücret ile çalıştığı anlaşılmaktadır.
  Bu çalışma şekline göre, fazla mesailerinin zamsız kısmını aldığının kabulü ile fazla mesainin sadece %50  zamlı kısmının hesaplanıp hüküm altına alınması gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi hatalıdır.
  F) SONUÇ:
  Temyiz olunan kararın yukarı açıklanan sebepten dolayı BOZULMASINA,  davalı-karşı davacı yararına takdir edilen 1.630.00 TL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgiliye iadesine, 20.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ