• SAVUNMASI ALINMADAN ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN VERİMSİZLİĞİ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/19,21

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/33886
  Karar No: 2007/4742
  Tarihi:      20.02.2007

  l SAVUNMASI ALINMADAN ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN VERİMSİZLİĞİ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ
  l GEÇERSİZ FESİH

  ÖZETİ: Davacı işçinin iş sözleşmesi alt işveren tarafından verimsizlik nedenine dayalı olarak feshedilmiş ancak savunması alınmamıştır. 4857 sayılı İş Kanununun 19. maddesine göre, işçinin savunması alınmadan iş sözleşmesi davranışı ve verimsizliği nedenlerine bağlı olarak feshedilemez. Mahkemece işe aide isteğinin kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesi hatalı olmuştur.

  DAVA: Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesine karar verilmesini, işverence işe başlatılmaması durumunda tazminat ile boşta geçen süre ücreti ve diğer haklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
  Davalı işveren işe iade davacının bir aylık hak düşürücü süresi içinde açılmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece, feshin 16.6.2006 tarihinde bildirildiği ve davanın bir aylık hak düşürücü süresi içinde açılmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Dosya içinde bulunan fesih yazısının üst kısmında 16.6.2006 tarihi yazılı ise de, davacının iş sözleşmesinin 19.6.2006 tarihi itibarıyla feshedildiği bildirilmiştir, işçiye tebliğini içeren bölümde ise davacının imzası bulunmakla birlikte tarih yazılı değildir. Fesih tarihi konusunda tereddüt doğuran bu gibi hallerde işçi lehine yoruma gidilmelidir. Davacının iş sözleşmesinin 19.6.2006 tarihinde feshedildiği sonucuna varılmalıdır. Böyle olunca davanın süresinde açıldığının kabulü gerekir.
  Davacı işçinin iş sözleşmesi alt işveren tarafından verimsizlik nedenine dayalı olarak feshedilmiş ancak savunması alınmamıştır. 4857 sayılı İş Kanununun 19. maddesine göre, işçinin savunması alınmadan iş sözleşmesi davranışı ve verimsizliği nedenlerine bağlı olarak feshedilemez. Mahkemece işe aide isteğinin kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesi hatalı olmuştur.
  Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunun 2O.maddesinin 3.fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  HÜKÜM: Yukarıda belirtilen nedenlerle;
  l-) İstanbul 4.İş Mahkemesinin 1.11.2006 tarih 615- 846 sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
  2-) Davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının davalı RGS Güvenlik Anonim Şirketine ait dava konusu işyerindeki işine iadesine,
  3-) Davacının süresi içerisinde başvurusuna rağmen işverence işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının 4 aylık ücret tutan olarak davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili gerektiğinin belirlenmesine,
  4-) Davacının süresi içinde başvurması halinde kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine,
  5-) Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6-) Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte buluna; Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 450.YTL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya ödenmesine,
  7-) Davacı tarafından yapılan (46.90)YTL yargılama giderinin davalılarda: alınarak davacıya ödenmesine,
  8-) Temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, kesin olarak 20.2.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ