• SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN FAZLA ÇALIŞMALARININ SAPTANMASI

                      
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/7849
  2013/13353
  03.05.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/41
     
  • SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN FAZLA ÇALIŞMALARININ SAPTANMASI
  • PRİM ÖDEMLERİNİN FAZLA ÇALIŞMAYI AŞAN KISIMLARININ ÖDENMESİNE KARAR VERİLECEĞİ
   
  ÖZETİ Dosya kapsamından davacının satış temsilcisi olarak    aylık  prim usulü ile çalıştığı anlaşılmıştır. Satış temsilcilerinin fazla çalışma yapıp yapmadıkları hususu, günlük faaliyet planları ile iş çizelgeleri de dikkate alınarak belirlenmelidir. Genelde belli hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak prim karşılığı çalışan bu işçiler yönünden prim ödemelerinin fazla çalışmayı karşılayıp karşılamadığı araştırılmalıdır. İşçiye ödenen satış priminin fazla çalışmaların karşılığında ödenmesi gereken ücretleri tam olarak karşılamaması halinde aradaki  farkın  işçiye ödenmesi gerekir.
   
   
               

  DAVA                                   :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, yemek ücreti, ücret alacağı ile prim ücreti alacaklarının  ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
                                       Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                                       Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi E. Acar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
   
              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı, iş sözleşmesinin  işverence haksız feshedildiğini ileri sürerek ,  kıdem , ihbar ve kötüniyet tazminatları ile  yıllık izin ücreti, fazla çalışma,hafta tatili, prim ve ücret  alacaklarını istemiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı, davanın reddini istemiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece , toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak,   davalının iş sözleşmesini fesihte   haksız olduğu gerekçesiyle davanın  kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı   davalı  taraf temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının yerinde olmaması nedeni ile reddine,
              2- Taraflar arasında davacının fazla çalışma alacağına hak kazanıp kazanamadığı noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
  Satış temsilcilerinin fazla çalışma yapıp yapmadıkları hususu, günlük faaliyet planları ile iş çizelgeleri de dikkate alınarak belirlenmelidir. Genelde belli hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak prim karşılığı çalışan bu işçiler yönünden prim ödemelerinin fazla çalışmayı karşılayıp karşılamadığı araştırılmalıdır. İşçiye ödenen satış priminin fazla çalışmaların karşılığında ödenmesi gereken ücretleri tam olarak karşılamaması halinde aradaki farkın işçiye ödenmesi gerekir.
              Dosya kapsamından davacının satış temsilcisi olarak    aylık  prim usulü ile çalıştığı anlaşılmıştır. Satış temsilcilerinin fazla çalışma yapıp yapmadıkları hususu, günlük faaliyet planları ile iş çizelgeleri de dikkate alınarak belirlenmelidir. Genelde belli hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak prim karşılığı çalışan bu işçiler yönünden prim ödemelerinin fazla çalışmayı karşılayıp karşılamadığı araştırılmalıdır. İşçiye ödenen satış priminin fazla çalışmaların karşılığında ödenmesi gereken ücretleri tam olarak karşılamaması halinde aradaki  farkın  işçiye ödenmesi gerekir.
        Mahkemece bu hususlar üzerinde durularak, gerekirse bilirkişiden  ek rapor alınarak,  sonucuna göre fazla mesai ücreti talebinin değerlendirilmesi  ve  prim ödemeleri fazla çalışmayı karşılıyorsa fazla çalışma alacağı  talebinin   reddine karar verilmesi, şayet davacıya ödenen primler fazla mesai ücretini tam olarak karşılamıyorsa  bakiye  fazla çalışma ücreti  talebinin de kabulüne karar verilmesi gerekirken   eksik inceleme  ile  hüküm tesisi  hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
              F) Sonuç:
              Temyiz olunan kararın , yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA , peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 03.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ