• SAKATLIK ORRANIN İNDİRİLMESİNE İTİRAZ

  İlgili Kanun / Madde
  506 S.SSK/60

  T.C
  YARGITAY
  Hukuk Genel Kurulu

  Esas No: 2006/10-68
  Karar No: 2006/100
  Tarihi:      22.03.2006                

  l SAKATLIK ORRANIN İNDİRİLMESİNE İTİRAZ
  l BEKLETİCİ MESELE YAPILMASININ GEREKMEMESİ

  ÖZETİ: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle 4958 sayılı Kanunun 34. maddesiyle 506 sayılı Kanunun 60/C-b maddesinde yapılan değişiklik ile getirilen; “sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanılma-sı dolayısıyla yaşlılık aylığına hak kazanarak yaşlılık aylığı almakta olanlar Kurumca kontrol muayenesine tabi tutulurlar” hükmü ile sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazanabilme koşullarını muhafaza edip etmediklerinin Kurum tarafından denetlenip değerlendirilmesine olanak tanındığı, bir diğer ifadeyle, anılan maddeye dayalı olarak yaşlılık aylığı alanların, sonradan değişen durum nedeniyle kontrole tabi tutulmalarının ve bu çevrede sigortalı ile kurum arasında çıkan benzeri ihtilafların görülerek çözüme kavuşturulmasının gerekli bulunması karşısında, Yüksek Dairenin, sakatlık indirimine ilişkin idari kararın kaldırılması hususunun bekletici mesele olarak ele alınması ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiği yönündeki bozma kararına yerel mahkemece direnilmesi usul ve yasaya uygundur.

  DAVA: Taraflar arasındaki "İptal-tespit" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Malatya İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 28.9.2004 gün ve 2004/483-439 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 21.2.2005 gün ve 2004/11756 2005/1513 sayılı ilamı ile, (...Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerden Maliye Bakanlığı'nca 2239 sayı Vergi Usul Kanunu'nun 31. maddesinde öngörülen yönteme göre belirlenen sakatlığı nedeniyle, vergi indirimi tanınmış olan sigortalıya 506 sayılı Yasa'nın 60/C-b maddesi uyarınca yaşlılık aylığı bağlandığı ancak yeniden yapılan kontrol muayenesinde alınan sağlık kurulu raporunun Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu'nca yapılan değerlendirilmesi sonucu, sigortalının maluliyet oranının % 25 olduğunun kararlaştırıldığı, bu nedenle vergi indiriminden yaralanamadığından davacının yaşlılık aylığının baştan itibaren iptal edildiği ve bu durumun Maliye Bakanlığının oluru İle kesinleşmiş olduğu görülmektedir ki anılan bu işlemin, idari bir tasarruf niteliğinde olduğunda kuşku yoktur.
  Burada öncelikli mesele, "İdari tasarruf" mahiyetinde bulunan Maliye Bakanlığı Merkez Sağlı! Kurulu'ndan verilip anılan Bakanlıkça da olur verilerek sonuçlandırılmış işlemin iptali için idarî makam; başvurulması, olumlu yanıt alınamadığı taktirde konunun idari yargıya götürülmesi meselesidir.
  Şu halde yaşlılık aylığının iptaline dayanak yapılan %25 maluliyete ilişkin raporun içeriğinin irdelenip İncelenmesiyle bu rapora dayalı Bakanlık olurunun kaldırılması görevi idareye ve idari yargıya ait bulunduğu cihetle bu yönün bu davada çözümlenmesi olanağı yoktur.
  Bu durumda mahkemece yapılacak iş: Davacı tarafa anılan rapora ve idari işleme karşı idareye başvurularak yanlışlığın düzeltilmesi, buradan olumlu yanıt alınamaması halinde idari yargıya başvurulması için mehil verilerek, bu hususu ön mesele olarak değerlendirmek; ve idari aşama sonucuna göre hüküm kurmaktan ibarettir. Kuşkusuz davacı, yaşlılık aylığının bağlandığı tarihte maluliyetinin sonradan düştüğüne İlişkin idari yargıdan bir karar getirdiği takdirde böyle bir karara itibar edilmelidir.
  Açıklanan maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O hâlde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır...)
  Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
  TEMYİZ EDEN; Davalı vekili
  HUKUK GENEL KURULU KARARI
  Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
  Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle 4958 sayılı Kanunun 34. maddesiyle 506 sayılı Kanunun 60/C-b maddesinde yapılan değişiklik ile getirilen; "sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanılması dolayısıyla yaşlılık aylığına hak kazanarak yaşlılık aylığı almakta olanlar Kurumca kontrol muayenesine tabi tutulurlar" hükmü ile sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazanabilme koşullarını muhafaza edip etmediklerinin Kurum tarafından denetlenip değerlendirilmesine olanak tanındığı, bir diğer ifadeyle, anılan maddeye dayalı olarak yaşlılık aylığı alanların, sonradan değişen durum nedeniyle kontrole tabi tutulmalarının ve bu çevrede sigortalı ile kurum arasında çıkan benzeri ihtilafların görülerek çözüme kavuşturulmasının gerekli bulunması karşısında, Yüksek Dairenin, sakatlık indirimine ilişkin idari kararın kaldırılması hususunun bekletici mesele olarak ele alınması ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiği yönündeki bozma kararına yerel mahkemece direnilmesi usul ve yasaya uygundur.
  Ne var ki, Özel Dairece işin esasına yönelik temyiz itirazları bozma nedenine göre incelenmemiş olup, dosyanın temyiz itirazlarının incelenmesi için Özel Daireye gönderilmesi gerekir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, direnme uygun bulunduğundan dosyanın işin esasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için 10. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 22.03.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ