• SAİR HER TÜRLÜ DELİL DENİLMESİ

             
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/16302
  2014/213
  14.01.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK. /17
     
  • SAİR HER TÜRLÜ DELİL DENİLMESİ
  • YEMİN
   
  ÖZETİ  Davalı delil listesinde sair her türlü delil diyerek yemin deliline dayanmıştır. Mahkemece davalıya yemin teklifi hakkı hatırlatılmadan eksik incelemeyle esas hakkında karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
   
               

              Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi, gereği görüşüldü:
              Davacı vekili, davacının makine operatörü olarak 23.10.2002-10.06.2011 tarihleri arasında çalıştığını, sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir sebep olmaksızın 10.06.2011 tarihinde feshedildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı ile ücret, fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil ve hafta tatili alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
              Davalılar sözleşmesinin devamsızlık nedeniyle feshedildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
              Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              Davalı delil listesinde sair her türlü delil diyerek yemin deliline dayanmıştır. Mahkemece davalıya yemin teklifi hakkı hatırlatılmadan eksik incelemeyle esas hakkında karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine 14.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ