• SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORCUNUN BULUNMAMASININ GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/5089
  2004/9428
  18.10.2004
  İlgili Kanun / Madde
  1479S.BAĞ-K/Ek 12
   
   
  • SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORCUNUN BULUNMAMASININ GEREKMESİ
    ÖZETİ: sigortalının sağlık yardımından yararlanması için sağlık sigorta prim borcunun bulunmaması şarttır.Somut olayda davacının tedavinin yapıldığı tarihlerde prim borcunun bulunduğu anlaşılmaktadır.Bu nedenle sağlık sigortasından yararlanması yasal olarak mümkün değildir.Mahkemenin buna aykırı olarak davayı tümden kabul etmiş olması isabetsiz bulunmuştur.
               

              Davacı, toplam 4.998.127.500 liranın faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Aydın Eser tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
        Davanın yasal dayanağı 1479 sayılı Kanunun Ek 12. maddesidir.Bu maddeye göre sigortalının sağlık yardımından yararlanması için sağlık sigorta prim borcunun bulunmaması şarttır.Somut olayda davacının tedavinin yapıldığı tarihlerde prim borcunun bulunduğu anlaşılmaktadır.Bu nedenle sağlık sigortasından yararlanması yasal olarak mümkün değildir.Mahkemenin buna aykırı olarak davayı tümden kabul etmiş olması isabetsiz bulunmuştur.Davacı 02.10.1997 tarihinde birikmiş sigorta prim borçlarını ödediğine göre bu tarihten önce yapılan sağlık harcamalarının Kurumca karşılanması mümkün değildir.Bu sebeple belirtilen tarihe kadar yapılan sağlık harcamaları yönünden istemin reddine, bu tarihten sonra yapılan sağlık harcamaları varsa bunun tespiti ile bu miktar üzerinden davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın tümden kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
       O hâlde, davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
       SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 18.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ