• SAĞLIK NEDENLERİYLE UZUN SÜRE İŞE GELEMEME

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/25

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                             

  Esas No. 2004/33370
  Karar No. 2005/23250
  Tarihi: 30.06.2005         

  l SAĞLIK NEDENLERİYLE UZUN SÜRE İŞE GELEMEME
  l İŞVERENCE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ
  l KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Davacının davalıya ait işyerinde çalıştığı sırada alkol kötüye kullanımı sonucu depresyon rahatsızlığına yakalandığı bu nedenle hastanelerde yatarak tedavi gördüğü bu rahatsızlığı nedeni ile işe devam edemediği anlaşıldığından davalının, davacının iş akdini feshetmesi 4857 sayılı yasanın 25/1 maddesinde düzenlenen sağlık nedenleri ile fesih düzenlemesine uygun düşmektedir. Bu sebeple davacının kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekirken yazılı şekilde reddedilmesi hatalıdır.

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı ile yıllık izin ve ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacının davalıya ait işyerinde çalıştığı sırada alkol kötüye kullanımı sonucu depresyon rahatsızlığına yakalandığı bu nedenle Hastanelerde yatarak tedavi gördüğü bu rahatsızlığı nedeni ile işe devam edemediği anlaşıldığından davalının, davacının iş akdini feshetmesi 4857 sayılı yasanın 25/1 maddesinde düzenlenen sağlık nedenleri ile fesih düzenlemesine uygun düşmektedir. Bu sebeple davacının kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekirken yazılı şekilde reddedilmesi hatalıdır. Kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 30.6.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ