• SAAT ÜCRETİNİN HESAPLANMA YÖNTEMİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2010/13838
  2012/19690
  06.06.2012
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/34
     
  • SAAT ÜCRETİNİN HESAPLANMA YÖNTEMİ
   
  ÖZETİ Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının günlük saat ücreti belirlenirken haftalık 45 saatlik çalışma süresi 7 güne bölünerek günde 6,4285 saat çalıştığı kabul edilmiştir. Yine davacının aylık ücreti 30 güne bölünerek 1 günlük ücreti bulunmuş ve bu 1 günlük ücrette 6,4285 saate bulunarak işçinin 1 saatlik ücreti tespit edilmiş ve buna göre fazla çalışma hesabı yapılmıştır. Bu şekilde yapılan hesaplama hatalıdır.
              Davacının günlük yevmiyesi günlük çalışma süresi olan 7,5 saate bölünerek 1 saatlik ücreti bulunarak bunun üzerinden hesaplama yapılması gerekirken hatalı bilirkişi raporuna itibar edilerek fazla çalışma alacağının hüküm altına alınması hatalıdır.
   
               

              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar  tazminatları ile tasarrufu teşvik kesintisi ve  fazla çalışma alacaklarını istemiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı, davacının işi kendisinin bıraktığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı davalı temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2-Tasarrufu teşvik kesintisi ve nemasının hesabı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
              Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının 1996-2003/Mayıs döneminde tasarrufu teşvik kesintilerinin eksik yapıldığı belirtilerek ana para ve nema hesabı yapılmıştır.
              Ancak tasarrufu teşvik kesintileri 2000/Mayıs da sonlandırılmıştır. Bilirkişi tarafından bu husus dikkate alınmadan 2000/Mayıs-2003/Nisan dönemine kadar kesinti yapılması gerektiği belirtilerek tasarrufu teşvik kesintisi hesabı yapılması hatalıdır.
              Mahkemece gerekirse bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle dosya içindeki tasarrufu teşvik kesintisi ve nema ödemesine ilişkin belgeler yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak davacının ana para ve nema alacağı konusunda  karar verilmelidir.
              3-Fazla çalışma ücretlerinin hesabı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
              Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının günlük saat ücreti belirlenirken haftalık 45 saatlik çalışma süresi 7 güne bölünerek günde 6,4285 saat çalıştığı kabul edilmiştir. Yine davacının aylık ücreti 30 güne bölünerek 1 günlük ücreti bulunmuş ve bu 1 günlük ücrette 6,4285 saate bulunarak işçinin 1 saatlik ücreti tespit edilmiş ve buna göre fazla çalışma hesabı yapılmıştır. Bu şekilde yapılan hesaplama hatalıdır.
              Davacının günlük yevmiyesi günlük çalışma süresi olan 7,5 saate bölünerek 1 saatlik ücreti bulunarak bunun üzerinden hesaplama yapılması gerekirken hatalı bilirkişi raporuna itibar edilerek fazla çalışma alacağının hüküm altına alınması hatalıdır.
              F) Sonuç:
              Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 06.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ