• RÜCUAN TAZMİNAT DAVASINDA TAVAN SINIR

   
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
     
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2016/3684
  2016/9053
  02.06.2016
  İlgili Kanun / Madde

  5510 S. SGK. /21,76


   
     
  • RÜCUAN TAZMİNAT DAVASINDA TAVAN SINIR
  • İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERİ İLE GERÇEK ZARARIN KARŞILAŞTIRILIP DÜŞÜK OLANA KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ
   
   
  ÖZETİ   Anılan madde ile tazmin sorumlularının Kurum karşısındaki sorumluluğu bir tavanla sınırlandırılmış olup, bu sorumluluk “...sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı…” bulunmaktadır. Maddenin açık hükmü karşısında; ilk peşin sermaye değerli gelirin, Kurum yararına tazmini mümkün kısmının belirlenebilmesi için gerçek zarar tavan hesabı yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Gerçek zarar hesabı tazminat hukukuna ilişkin genel ilkeler doğrultusunda yapılmalı, sigortalı sürekli iş göremezlik durumuna girmiş isebedensel zarar hesabı, ölümü halinde destekten yoksun kalma tazminatı (Borçlar Kanununun 45–46, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 54–55. maddeleri) hesabı dikkate alınmalıdır.
   Gerçek zarar hesaplanmasında ise; zarar ve tazminata doğrudan etkili olan işçinin net geliri, bakiye ömrü, iş görebilirlik çağı, iş görmezlik ve karşılık kusur oranları, destek görenlerin gelirden alacakları pay oranları, eşin evlenme olasılığı, gibi tüm verilerin hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde öncelikle belirlenmesi gerekir. Anlaşılacağı üzere rücu alacağından sorumluk belirlenirken gelirlerin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerleri ile yargılamada yöntemince hesaplanacak gerçek (maddi) zarar karşılaştırması yapılıp düşük (az) olan tutarın hükme esas alınması gerekir.
  Eldeki davada ise; Dairemizce yapılan geri çevirme sonrasında Kurum sigortalısının 27.01.2015 tarihli kararda sürekli iş göremezlik oranında bir değişiklik bulunmadığı ve kontrol muayene gerekmediği belirtildiği, sigortalının 12.02.2015 tarihinde ölmesi üzerine Kurumun Sağlık Kurulu Başkanlığının 13.07.2015 tarihli kararında sigortalının ölümünün iş kazasına bağlı olmadığına ilişkin karar verildiği anlaşılmakla, mahkemece, sigortalının 12.02.2015 tarihinde ölmesi nedeniyle, sigortalıya yapılan fiili ödeme tutarının tespit edilip, sigortalının ölüm tarihine kadar olan gerçek zarar hesabı yapılıp, sigortalıya fiili ödeme miktarı ile bağlanan gelirin ilkpeşin sermaye değeri ve sigortalının ölüm tarihine kadar olan gerçek zarar karşılaştırması yapılıp düşük olan tutar hükme esas alınmalıdır. 
  Bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmaksızın, mahkemece eksik inceleme ve araştırma sonucu, yazılı şekilde karar verilmesi usul
   
   
       
                   Dava, 07.02.2011 tarihinde meydana gelen iş kazasında %39 sürekli iş göremezlik durumunda bulunan sigortalıya bağlanan gelir, ödenen geçici iş göremezlik ve sarf edilen tedavi giderleri nedeniyle oluşan Kurum zararının davalıdan 5510 sayılı Yasa gereğince rücûan tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece, ilâmında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Hükmün, taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  1–Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
  2–07.02.2011 tarihinde meydana gelen iş kazası nedeniyle açılan bu davanın yasal dayanağı olay tarihinde yürürlükte bulunan ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 21. ve 76. maddeleridir.
  5510 sayılı Kanunun “İş Kazası ve Meslek Hastalığı İle Hastalık Bakımından İşverenin ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu” başlıklı 21/1. maddesine göre; İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir. Anılan madde ile tazmin sorumlularının Kurum karşısındaki sorumluluğu bir tavanla sınırlandırılmış olup, bu sorumluluk “...sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı…” bulunmaktadır. Maddenin açık hükmü karşısında; ilk peşin sermaye değerli gelirin, Kurum yararına tazmini mümkün kısmının belirlenebilmesi için gerçek zarar tavan hesabı yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Gerçek zarar hesabı tazminat hukukuna ilişkin genel ilkeler doğrultusunda yapılmalı, sigortalı sürekli iş göremezlik durumuna girmiş isebedensel zarar hesabı, ölümü halinde destekten yoksun kalma tazminatı (Borçlar Kanununun 45–46, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 54–55. maddeleri) hesabı dikkate alınmalıdır. 
  Gerçek zarar hesaplanmasında ise; zarar ve tazminata doğrudan etkili olan işçinin net geliri, bakiye ömrü, iş görebilirlik çağı, iş görmezlik ve karşılık kusur oranları, destek görenlerin gelirden alacakları pay oranları, eşin evlenme olasılığı, gibi tüm verilerin hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde öncelikle belirlenmesi gerekir. Anlaşılacağı üzere rücu alacağından sorumluk belirlenirken gelirlerin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerleri ile yargılamada yöntemince hesaplanacak gerçek (maddi) zarar karşılaştırması yapılıp düşük (az) olan tutarın hükme esas alınması gerekir.
  Eldeki davada ise; Dairemizce yapılan geri çevirme sonrasında Kurum sigortalısının 27.01.2015 tarihli kararda sürekli iş göremezlik oranında bir değişiklik bulunmadığı ve kontrol muayene gerekmediği belirtildiği, sigortalının 12.02.2015 tarihinde ölmesi üzerine Kurumun Sağlık Kurulu Başkanlığının 13.07.2015 tarihli kararında sigortalının ölümünün iş kazasına bağlı olmadığına ilişkin karar verildiği anlaşılmakla, mahkemece, sigortalının 12.02.2015 tarihinde ölmesi nedeniyle, sigortalıya yapılan fiili ödeme tutarının tespit edilip, sigortalının ölüm tarihine kadar olan gerçek zarar hesabı yapılıp, sigortalıya fiili ödeme miktarı ile bağlanan gelirin ilkpeşin sermaye değeri ve sigortalının ölüm tarihine kadar olan gerçek zarar karşılaştırması yapılıp düşük olan tutar hükme esas alınmalıdır. 
  Bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmaksızın, mahkemece eksik inceleme ve araştırma sonucu, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O hâlde, taraf vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek hâlinde davalıya iadesine, 02.06.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ