• RÜCU TAVANIN BELİRLENMESİ

  İlgili Kanun/md:
  506 s.SSK/26

  l RÜCU TAVANIN BELİRLENMESİ
  l HAKKANİYET İNDİRİMİ

  ÖZÜ: Davanın yasal dayanağı 506 sayılı kanunun 26 ncı maddesi, kusur esasına dayanmaktadır... Bu durumda, %100 kusur esasına göre tespit edilen tavandan %40 kaçınılmazlık, %20 sigortalı kusuru düşülerek, gerçek zarar (tavan) belirlenmeli kalan tavandan, hak sahibi dosyasında uygulanan, %25 hakkaniyet indirimi de düşülerek davalının sorumlu tutulacağı tavan tazminat tutarı bulunmalı ve bu tavandan hak sahibi lehine verilen maddi tazminat miktarı da düşülmelidir. Kurumun açacağı rücu davalarında bu miktar esas alınarak karar verilmelidir.

  T.C.

  YARGITAY

  10. Hukuk Dairesi

  Esas No:                       2003/1424
  Karar No:          2003/2992
  Tarihi:               01.04.2003

  Davacı, iş kazasında malûl kalan sigortalı işçi için yapılan harcamalar üzerine uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteği hüküm altına almıştır.
  Hükmün taraflar Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, Sosyal Sigortalar Kurumu vekilinin tüm, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
  2- Sosyal Sigortalar Kurumu, davalı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ait işyerinde 11.09.1998 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu Metin Çetin’in %100 oranında malûl kaldığını; öne sürmüş, sigortalıya bağlanan gelirlerin peşin değerinin tamamını, davalı işverenden rücuan talep etmiştir.
  Mahkeme, davanın kabulüne karar vermiştir.
  Davanın yasal dayanağı 506 sayılı kanunun 26 ncı maddesi, kusur esasına dayanmaktadır. Sigortalının açtığı tazminat dosyasında, sigorta olayının meydana gelmesinde davalı işverene %40, kazalıya %20 kusur verilmiş, olayda %40 oranında kaçınılmazlık bulunduğu bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. Bu durumda, %100 kusur esasına göre tespit edilen tavandan %40 kaçınılmazlık, %20 sigortalı kusuru düşülerek, gerçek zarar (tavan) belirlenmeli kalan tavandan, hak sahibi dosyasında uygulanan, %25 hakkaniyet indirimi de düşülerek davalının sorumlu tutulacağı tavan tazminat tutarı bulunmalı ve bu tavandan hak sahibi lehine verilen maddi tazminat miktarı da düşülmelidir. Kurumun açacağı rücu davalarında bu miktar esas alınarak karar verilmelidir. Hal böyle olunca açıklanan doğrultuda işlem yapılarak sonucuna göre hüküm vermek gerekirken %100 kusura göre açılan rücu davasının aynen kabulü usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
  O halde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli, karar bozulmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01.04.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ