• RÜCU DAVASINDAKİ KUSUR RAPORUNUN BU DAVADA TARAF OLMAYAN DAVALIYI BAĞLAMAMASI

  İlgili Kanun / Madde
  818 S.BK/53

  T.C.
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ                                                                            

  Esas No: 2005/4262
  Karar No: 2005/5350
  Tarihi: 10.05.2005         

  l RÜCU DAVASINDAKİ KUSUR RAPORUNUN BU DAVADA TARAF OLMAYAN DAVALIYI BAĞLAMAMASI

  ÖZETİ: Mahkemece, sigortalının hak sahipleri tarafından açılarak kesinleşen tazminat davasında alınmış kusur raporuna dayanılarak hüküm kurulmuş ise de; davalı Sökmen İnş. Mim. Ltd. Şti.’nin tazminat davasında taraf olma sıfatının bulunmaması nedeniyle, o davada alınmış kusur raporunun adı geçen davalı şirket bakımından halefiyet ilkesinden bahisle iş bu rücu davasında bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Davalı Sökmen İnş. Mim. Ltd. Şti.’nin kusur durumunu belirleyecek şekilde yeniden kusur raporu alınmalı, Kurum açısından halefiyet kuralı çerçevesinde bağlayıcı olan tazminat davasında kesinleşen sigortalının müterafik kusur oranı gözetilmek suretiyle kusur incelemesi yapılmalıdır.

  DAVA: Davacı, iş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteği hüküm altına almıştır.
  Hükmün, davacı ve davalılardan Sökmen İnş. Tic. Ltd. Şti. ile Hasan Sökmen Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Aydın Eser tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Davanın yasal dayanağını teşkil eden 506 sayılı yasanın 26. maddesi kusura dayalı sorumluluğu düzenlemiştir.
  1- Borçlar Kanunu’nun 53. Maddesi uyarınca ceza davası sonucu verilen mahkumiyet kararı ile olayda sorumluluk olgusu kesinleşen ve keza, hak sahiplerinin açmış olduğu tazminat davasında %40 kusuru saptanan davalı Hasan Sökmen’in temyiz itirazlarının reddine;
  2- Davacı kurum ve davalı Sökmen İnş. Mim. Ltd.Şti.’nin temyiz itirazlarına gelince;
  a) Mahkemece, sigortalının hak sahipleri tarafından açılarak kesinleşen tazminat davasında alınmış kusur raporuna dayanılarak hüküm kurulmuş ise de; davalı Sökmen İnş. Mim. Ltd. Şti.’nin tazminat davasında taraf olma sıfatının bulunmaması nedeniyle, o davada alınmış kusur raporunun adı geçen davalı şirket bakımından halefiyet ilkesinden bahisle iş bu rücu davasında bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Davalı Sökmen İnş. Mim. Ltd. Şti.’nin kusur durumunu belirleyecek şekilde yeniden kusur raporu alınmalı, Kurum açısından halefiyet kuralı çerçevesinde bağlayıcı olan tazminat davasında kesinleşen sigortalının müterafik kusur oranı gözetilmek suretiyle kusur incelemesi yapılmalıdır.
  b) Mahkeme kararının Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 388. Maddesinde tanımlanan unsurları taşıması ve “tarafların ve davaya katılanların kimlikleri ile varsa kanunî temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri ”bu hüküm gereği kararda yer alması gerekir. Davalı VF Ege A.Ş.’nin ve vekilinin adının karar başlığına yazılmaması bu nedenle isabetsizdir.
  Açıklanan bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O hâlde, davacı Kurum ve davalı Sökmen İnş. Mim. Ltd. Şti.’nin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalı Sökmen İnş. Tic. Ltd. Şti’ne iadesine, 10.05.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ