• RÖNTGEN TEKNİSYENİ OLARAK SSK’DA SÜREKLİ ÇALIŞMA

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/32,41

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/21842
  Karar No: 2006/25608
  Tarihi:      02.10.2006

  l RÖNTGEN TEKNİSYENİ OLARAK SSK’DA SÜREKLİ ÇALIŞMA
  l HİZMET AKDİ İLİŞKİSİNİN BULUNMASI

  ÖZETİ: Hukuk Genel Kurulunca da benimsendiği gibi maddedeki hükmün amacı, her yerde sabit sağlık tesisi ve müessese kuramayan Kurumun o yerdeki serbest çalışan sağlık elemanları ve müesseselerle anlaşabilmesi ve sigortalılarına sağlık hizmeti verebilmesinin sağlanmasıdır. Ancak, Röntgen teknisyeni olarak çalışan davacının Kurumun yataklı tedavi kurumlarında sürekli olarak çalışan kişiler olmaları nedeniyle bu kişilerle yapılan sözleşmelerin anılan maddeye göre yapıldıklarının kabulü doğru değildir. Ayrıca, sözü edilen maddede kurumun çalıştıracağı gerçek kişilerle yapılacak sözleşmenin idari sözleşme olacağına ilişkin bir düzenleme de bulunmamaktadır. Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin baş kısmında “hizmet sözleşmesi” ibaresine yer verilmiş olması ve davacının 657 sayılı Kanunu’nun 4. maddesi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında memur, sözleşmeli personel yada işçi sayılmayan kamu personeli de olmadığı anlaşıldığından taraflar arasındaki ilişkinin iş sözleşmesine dayandığının kabulü gerekir. Mahkemece işin esasına girilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle ret karan verilmesi hatalıdır.

  DAVA: Davacı, ikramiye, fazla mesai ve ücret farkının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacı, davalıya ait SSK Hastanesi işyerinde Röntgen Teknisyeni olarak sözleşmeli statüsünde çalışmakta iken memur kadrosuna atandığını belirterek,sözleşmeli olarak çalıştığı döneme ilişkin fazla mesai ,ikramiye ,ücret farkının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
  Davalı SSK Genel müdürlüğü, davacının dava konusu dönemde 506 sayılı SSK nun 123.maddesi uyarınca idari sözleşme ile çalıştığını, davacı ile işçi-işveren ilişkisinin bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece;davacının dayandığı HGK kararında "mesleki bilgi ve ihtisas gerektirmeyen işlerde çalışanların işçi statüsünde olabileceklerinin " kabul edildiğini ,davacının röntgen teknisyeni yani nitelikli eleman olduğunu,atama ve nakil işlemlerinin memurlar gibi yapıldığını, işçi olarak kabul edilemeyeceğini belirtilerek davanın reddine karar verilmiştir.
  Davalı kurumun savunmasına dayanak yaptığı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 123.maddesinde "...kurum, gerekli gördüğü yerlerde hastane, eczane, hekim, eczacı ve ebelerle ve diğer gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler yapmaya yetkilidir..." kuralına yer verilmiştir. Hukuk Genel Kurulunca da benimsendiği gibi maddedeki hükmün amacı, her yerde sabit sağlık tesisi ve müessese kuramayan Kurumun o yerdeki serbest çalışan sağlık elemanları ve müesseselerle anlaşabilmesi ve sigortalılarına sağlık hizmeti verebilmesinin sağlanmasıdır. Ancak, Röntgen teknisyeni olarak çalışan davacının Kurumun yataklı tedavi kurumlarında sürekli olarak çalışan kişiler olmaları nedeniyle bu kişilerle yapılan sözleşmelerin anılan maddeye göre yapıldıklarının kabulü doğru değildir. Ayrıca, sözü edilen maddede kurumun çalıştıracağı gerçek kişilerle yapılacak sözleşmenin idari sözleşme olacağına ilişkin bir düzenleme de bulunmamaktadır. Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin baş kısmında "hizmet sözleşmesi" ibaresine yer verilmiş olması ve davacının 657 sayılı Kanunu'nun 4. maddesi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında memur, sözleşmeli personel yada işçi sayılmayan kamu personeli de olmadığı anlaşıldığından taraflar arasındaki ilişkinin iş sözleşmesine dayandığının kabulü gerekir.Mahkemece işin esasına girilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle ret karan verilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 2.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ