• RE’SEN TESCİL EDİLEN TARIM BAĞ-KURLUSU

  İlgili Kanun / Madde
  2926 S.SSK/3

  T.C
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ 

  Esas No.   2005/1155
  Karar No. 2006/14570
  Tarihi:      21.11.2005                            
                         
  l RE’SEN TESCİL EDİLEN TARIM BAĞ-KURLUSU
  l SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ ANAYASAL BİR HAK OLMASI

  ÖZETİ: Tarımsal faaliyeti nedeniyle 01.02.1987 tarihinde resen tescil edilen davacı, 20.04.1987 ve 12.06.1989 günlü dilekçeleriyle tescile muvafakat ettiği ve böylece sigortalılık iradesinin oluştuğu, 2926 sayılı Kanunun “Sigortalılığın başlangıcı ve zorunlu oluşu” başlıklı 5. maddesinde sigortalı olmak hak ve yükümlülüğünden vazgeçilmez ve kaçınılamaz hükmünün öngörüldüğü, somut olayda; “Sigortalılığın sona ermesi” başlıklı 6. maddedeki koşullarının oluşmadığı dikkate alınarak çekişme konusu dönemde tarımsal faaliyetini sürdürdüğü dava dosyasındaki yazılı belgelerden açıkça anlaşılan davacının 01.02.1987-30.07.1994 tarihleri arasındaki dönemi de kapsar şekilde, 2926 sayılı Kanun kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalılığının tespitine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu Anayasanın 60. maddesi ile güvence altına alınan Sosyal Güvenlik hakkını ortadan kaldıracak şekilde kısmen kabule karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

  DAVA: Davacı, 01.02.1987 tarihinden itibaren 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalı olduğunun tespiti ile emekliliğe hak kazandığına ve aksine Kurum işleminin iptaline karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, taraflar Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Mustafa Arınmış tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  01.07.1927 doğumlu olup, 01.02.1987 tarihinden geçerli olmak üzere 2926 sayılı Kanun kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalısı olarak resen tescil edilen, bir süre primini ödedikten sonra "Ne zaman emekli olabileceğinin bildirilmesini" isteyen bilgi edinme amaçlı 12.06.1989 tarihli dilekçesi üzerine 13.06.1989 tarihli yazı ile Kuruma davet edilerek kendisinden tescilinin iptali istemini içeren 20.06.1989 tarihli dilekçe alınan ve bu dilekçeye istinaden resen tescile dayalı sigortalılığı iptal edilerek Kuruma ödediği 18.820 TL primi Vakıfbank Denizli Şubesi aracılığıyla 03.07.1989 tarihinde kendisine iade edilen davacı; 08.03.2005 tarihli dava dilekçesi ile, resen tescile dayalı Tarım Bağ-Kur sigortalılığının iptaline dair Kurum işleminin iptali ile, 01.02.1987 tarihinden geçerli olmak üzere 2926 sayılı Kanun kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespitine karar verilmesini istemiş, mahkemece; 30.07.1994 tarihinde ürün bedelinden yapılan tevkifat nedeniyle 30.07.1994 tarihinden itibaren Tarım Bağ-Kur sigortalılığının tescil ve tespitine önceki döneme ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.
  Mahkemenin, 30.07.1994 tarihinde ürün bedelinden yapılan tevkifata ve dava dosyasındaki bilgi ve belgelere göre davacının tarımsal faaliyetinin dava tarihine (08.03.2005) kadar devam ettiğinin anlaşılmış olmasına göre, 01.08.1994-08.03.2005 tarihleri arasındaki dönemde 2926 sayılı Kanun kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespitine karar vermesinde herhangi bir isabetsizlik yoktur.
  Tarımsal faaliyeti nedeniyle 01.02.1987 tarihinde resen tescil edilen davacı, 20.04.1987 ve 12.06.1989 günlü dilekçeleriyle tescile muvafakat ettiği ve böylece sigortalılık iradesinin oluştuğu, 2926 sayılı Kanunun “Sigortalılığın başlangıcı ve zorunlu oluşu” başlıklı 5. maddesinde sigortalı olmak hak ve yükümlülüğünden vazgeçilmez ve kaçınılamaz hükmünün öngörüldüğü, somut olayda; “Sigortalılığın sona ermesi” başlıklı 6. maddedeki koşullarının oluşmadığı dikkate alınarak çekişme konusu dönemde tarımsal faaliyetini sürdürdüğü dava dosyasındaki yazılı belgelerden açıkça anlaşılan davacının 01.02.1987-30.07.1994 tarihleri arasındaki dönemi de kapsar şekilde, 2926 sayılı Kanun kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalılığının tespitine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu Anayasanın 60. maddesi ile güvence altına alınan Sosyal Güvenlik hakkını ortadan kaldıracak şekilde kısmen kabule karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek hâlinde davacıya iadesine, 20/02/2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ